Facile listigi kaj trovi eventojn!


Per Eventa Servo oni povas vidi eventojn ĉirkaŭ la tuta mondo laŭ mapo, listo, kartaro kaj kalendaro.
Ankaŭ eblas filtri la eventojn laŭ kontinentoj, landoj kaj urboj.

Eventoj

Dimanĉo, Septembro 18, 2022 - 15:40

Inter la 9-a kaj 17-a de julio 2022 en Klaipėda, Litovio, okazis la 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET). La redakcio de Esperanto turnis sin al Saŝa Pilipoviĉ, Mikaelo Bronŝtejn kaj Ulrich Brandenburg por ekscii pri iliaj impresoj pri la aranĝo, kie ĉi-foje esperantistoj povis kunveni ĉeeste.

Mikaelo Bronŝtejn

Bedaŭrinde, spite sincerajn kaj daŭ­rajn klopodojn de la organizantoj, neniu el la rusiaj aliĝintoj ricevis enirvizon por partopreni en la ĉi-jara BET en Klaipėda. Ankaŭ mi.
Tamen la organizantoj prizorgis perfektajn teknikajn kondiĉojn tiel, ke almenaŭ parto de tio, kion mi devus fari enkadre de la programo, estis efek­tivigita per Zoom. Do, mi sincere dan­kas Povilas Jegorovas kaj Gražina Opul­skiené, kiuj prizorgis mian ko­nek­ton kun la partoprenantoj de BET. Ilia laboro sukcesigis la prezentadon de mia nova romano Simeono, prepa­rita de la eldonejo Impeto, kaj mian recitalan partoprenon en la koncerto, kie Sergeo Straŝnenko prezentis miajn kantojn.

Merkredo, Septembro 7, 2022 - 01:57

Liba Gabalda

Ĉi-foje ĝi okazis en la itala urbo Breŝo (Brescia) situanta en la norda parto de Italio, regiono de Lombardio, inter Milano kaj Verono. Apud la kastelo kiu dominas la urbon staras vapor-lokomotivo. La kongresejo troviĝis en la hotelo Ambasciatori. En la enirhalo instaliĝis akceptejo kaj libroservo.
Al la evento aliĝis pli ol 200 geesperantistoj, sed ne ĉiuj povis veni. Teresa Pomorska el Pollando venigis grupon de 27 adeptoj por Esperanto, kiuj entuziasme frekventis la Esperanto-kursojn, kiuj okazis en la apuda hotelo Master. La kurson por komencantoj gvidis pakistatano loĝanta en Italio Mian Salam Shany kaj la progresantojn instruis Marc Giraud el Francio. Eblis ankaŭ lerni la italan lingvon kaj okazis ekzamenoj de IIE (Itala Instituto de Esperanto).
Kiel jam sciate, la italaj Esperanto-kongresoj estas renomaj pro altnivelaj, plej variaj kaj interesaj programeroj. La temo de la ĉi-jara kongreso estis "Paco ne okazas hazarde: la aktiva rolo de ĝemelurbaj rilatoj en la konstruo de eŭropa popolo". Temis pri ĝemelaj urboj, pri kiuj dum la solena inaŭguro okazanta en la urba Aŭditorio San Barnaba, François Lo Jacomo emfazis la gravan kaj utilan rolon de ĝemeliĝo por interkompreno en kiu ankaŭ Esperanto povas favore kontribui. Samtempe en la loko eblis aĉeti poŝtkartojn kun speciala stampo. Posttagmezo estis rezervita por gvidata promeno tra la urbo por eksterlandanoj, dum italoj havis sian jar-asembleon.
La programo kontentigis ĉies postulojn. La matenojn plenigis seminarioj pri: "Nunaj konfliktoj en la Mediteraneo" fare de Javier Alcalde. Pri Sociaj retejoj: "Kiel starigi kaj prizorgi ilin? " AMO-seminario, zorgita de Debora Rossetti.

Lundo, Februaro 21, 2022 - 02:05

Per la uzo de la internacia lingvo Esperanto oni respektas la lingvan kaj kulturan diversecon de ĉiu homo


Unuiĝintaj Nacioj festas tiun tagon ĉiujare. Ĝi okazos en la 21-a de februaro. Esperantistoj jam multe eluzas la eblon. Restas semajno por pretigi tion: UEA pretigis okulfrapan afiŝon. Jen kelkaj sugestoj:

• Vidigi la afiŝon en viaj retejoj.
• Organizi publikajn kunsidojn kun la temo.
• Kunlabori kun la Asocio de Unuiĝintaj Nacioj en via lando, se ekzistas.
• Kunlabori kun aktivulaj grupoj defendante lingvajn rajtojn por negrandaj lingvoj.

Mardo, Novembro 23, 2021 - 20:09


La Amerika Komisiono de UEA speciale ofertas la prelegon "Logiko – ponto inter filozofio, matematiko, komputado kaj lingvo", de la akademiano Markos Kramer, el Bonaero/Dresdeno. Li estas gasto de la ĉi-monata kulturkunveno de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP), federita asocio de Brazila Esperanto-Ligo (BEL).

La 27-an de novembro je 20h00 UTC:
https://eventaservo.org/e/ac6678

Kramer naskiĝis en Bonaero (Argentino) kaj kreskis ĉefe en Germanujo. Li studis matematikon kaj filozofion en Oksfordo (Britujo) kaj doktoriĝis en Bonno (Germanujo) pri temo, kiu ligas matematikan logikon kaj komputan lingvosciencon. Nuntempe li laboras en la Teknika Universitato de Dresdeno, esplorante la ligojn inter logiko-bazitaj metodoj por artefarita inteligenteco kaj la efektiva rezonado de homoj.

Li eklernis Esperanton en 2000 kaj, post aktivado en la Germana Esperanto-Junularo kaj TEJO, membriĝis en la Akademio de Esperanto en 2010. Krom verki plurajn esperantologiajn artikolojn pri diversaj temoj, li estas membro de la PIV-teamo, kiu okupiĝas pri funda prilaboro de tiu vortaro.

Dimanĉo, Novembro 21, 2021 - 22:56

Gražina Opulskienė

Certe multaj scias pri Baltiaj Es­pe­ranto-Tagoj, ĉar tio estas unu el la re­konitaj en Esperantujo aranĝoj. Ne mi­rinde, ĉar jam ekde 1959 ĝi okazas laŭ­vice en tri landoj: Latvio, Estonio kaj Litovio. Komence studentoj-esperantistoj ekhavis la ideon organizi tendaron por esperantistoj de Baltaj landoj. Ĉiujare la tendaroj laŭvice okazadis en iu bela natura loko de Latvio, Estonio, Litovio. La partoprenantoj dum tagoj ĉeestis prelegojn kaj kursojn, sed vespere sonis kantoj kaj gitaroj. KGB* ĉiam interesiĝis pri Esperanta aranĝo kaj ne ĉiam estis facile ĝin organizi, ofte esperantistoj devis ruzi por ricevi permeson de partiaj sekretarioj. Mirinda fakto estas, ke ekde la foraj sesdekaj jaroj el kunveno de junaj sovetaj esperantistoj la aranĝo evoluis al vera internacia evento. Kelkaj el la tiamaj or­ganizantoj ankaŭ nun fidele partopre­nas Baltiajn Esperanto-Tagojn! Multaj esperantistoj ne nur de Eŭropo jam spertis BET, sed multaj ankoraŭ ha­vas ĝin en sia revolisto aŭ devus ek­interesiĝi.

Merkredo, Novembro 17, 2021 - 22:15

La 10-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazos inter 3-6 Novembro 2022, en havenurbo Busano (Busan) de Koreio kun la temo "Novan Vojon por la Esperanto-Movado post Kronvirusa Krizo".

KAOEM de UEA okazigas la kongreson kun LKK el membroj de Korea Esperanto-Asocio. Detaloj pri la kongreso aperos unu post la alia, jutube, reteje kaj revue.

Volontuloj partoprenis en la faro de filmeto. Kaj vi ĝuas la kanton de Amira Chun je la lasta parto de tiu ĉi filmeto.

Apartan dankon al 부산관광공사, Busan Turisma Organizo, pro la aŭspicio.

Ĵaŭdo, Oktobro 28, 2021 - 14:20

La estraro de la Akademio de Esperanto

Okaze de la Zamenhof-festo, Aka­demianoj prezentos per Zoom konferencon pri diversaj temoj interesantaj kaj la Akademion kaj la ĝeneralan pub­­likon, inaŭgurante novan kontakton inter nia Institucio kaj la Esperantistaro. Ĝi okazos:

Mardon, 14-an de decembro,
13-a –14-a 20 UTC (14-a – 15-a 20 laŭ mez­eŭropa horo)

• Probal Dasgupta: Ebloj kaj maleb­loj en la emfaza ripetado de afiksoj Esperantaj
• Sergio Pokrovskij: Maltrafoj (Kiojn mi volis sed ne sukcesis fari en la Akademio)
• Javier Alcalde: Socia historio de Esperanto. Kial? Kiel? Kien?
• Grant Goodall: Schleyer kaj Zamenhof kiel lingvokreantoj: substantiva mor­fologio en Volapük kaj Esperanto

Lundo, Oktobro 25, 2021 - 18:36

Marisol Soriano González parolas pri "Lingvaj rajtoj kaj Esperanto"en la virtuala okazigo de la 79a Hispana Esperanto-Kongreso.
https://youtu.be/-wpsf12yR30

Vendredo, Oktobro 1, 2021 - 19:22


La 79-a Hispana Esperanto-Kongreso (HEK) okazos virtuale en la 2-a kaj 3-a de oktobro 2021. Por partopreni ĉiujn programerojn oni devas eniri en la kongresejon ĉe https://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/kongresejo. En la kongresejo estas du salonoj: Salono Zamenhof kaj Salono Fernando de Diego. Tiun lastan oni povas jam viziti! UEA gratulas al sia landa asocio, Federación Española de Esperanto, kaj bondeziras al ĉiuj, ke la kongreso estu ĝuoplena! Ĝi certe estos!

Mardo, Septembro 14, 2021 - 18:26

Premioj, deklamoj, novaj kantoj... vere ĝuinda spektaklo!
BK-Festo – Ceremonio de disdono de premioj de la Belartaj Konkursoj de UEA-2021
La 19an de septembro, dimanĉo, je la 14 horo UTC (16a horo de Parizo kaj Berlino):
https://www.youtube.com/watch?v=NE1Ye1eh6o4

Paĝoj