Kampanjo de UEA por Tutmonda Arbo-plantado: 1000 arboj ĝis 2030

Malfermiĝo: la 20-an de septembro 2020
Fermiĝo: la 24-an de oktobro 2030 (datreveno de UN)
Celo: 1000 arboj ĝis 2030 / po 100 arboj por jaro
Kiel partopreni: vi povas planti aŭ plantigi arbon en via loĝregiono aŭ okaze de iu evento; sendu fotojn kaj informojn de tiu agado al Fer­nan­do Maia Jr. (fmaiajr@gmail.com), Normand Fleury (normandfleury@gmail.com) kaj al la redakcio (redakcio@revuoesperanto.org), kiu po­vos publikigi vian agadon ĉi tie aŭ en la Reta Revuo (https://re­vuo­esperanto.org).
Kiel subteni: donacoj bonvenas al la Fondaĵo Klimato (https://uea.org/alighoj/donacoj/co2) – tio helpos al UEA subteni arbo-planta­don tra la mondo. Ankaŭ aliĝo al UEA bonvenas – (re)aliĝo de membroj tenas la Asocion finance kapabla subteni tiun kaj aliajn agadojn (https://uea.org/alighoj/alighilo).

La solena fermo de la Monda Fes­tivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) nomiĝis Printempa Inaŭguro oma­ĝe al la komenciĝo de printempo en la su­da hemisfero, kaj dum ĝi UEA lan­ĉis kampanjon por tutmonda arbo-plan­tado. Tio okazis ne nur pro tio, ke la 22-an de septembro malfermiĝis la se­zono de floroj ĉe la suda parto de la pla­nedo, sed ankaŭ pro tio, ke koin­ci­de la 23-a de septembro markas la Na­cian Tagon de Arboj en Kanado, la lando, kiu devus gastigi nin ĉi-jare pro la 105-a Universala Kongreso en Montrealo. Krom tio, la kongresa (kiu
fariĝis festivala) temo, “UN 75-jara: di­alogo kaj interkompreniĝo en ŝan­ĝiĝanta mondo”, ankaŭ multe pensigis nin, esperantistojn, pri la Celoj por Daŭ­ripova Evoluigo (CDE-oj), kiu es­tas la Tagordo 2030 de Unuiĝintaj Na­cioj, kaj plantado de arbo estas unu el la plej esencaj agadoj por kompensi karbondioksidon.

Ne nur pro tradicio, sed ankaŭ li­­ge al tiu temo, UEA kaj la Loka Kon­gr­esa Komitato (LKK) de Montrealo ja havis la intencon planti arbon dum la 105-a UK. Ne hazarde UEA i.a. tiucele inaŭguris la fondaĵon Klimato (CO2) por ekologiaj kaj karbonkompensaj aga­doj: https://uea.org/alighoj/donacoj/co2.
Mal­graŭ la nuligo de la UK, oni ne re­zignis pri la ideo planti arbon kaj finfine ĝi evoluis al la ideo inaŭguri no­van kampanjon en MondaFest’ 2020, la Tutmondan Arbo-plantadon (TAP), ce­tere tute kongrua al la spirito de la evento.

Tiuaspekte la kampanjo portas al la mondo unu plian mesaĝon de la Festivalo. Laŭ prezento de la kam­pan­jo, fare de la vicprezidanto de UEA Fernando Maia Jr. dum la fermo, “ĝer­mu nun nova epoko – meze de la de­fi­­oj de la pandemio, ni rezistu, ni ven­ku, ni supere floru kiel movado, kiel socio, kiel homaro. La arboj estos por tio portantoj de nia simbolo de rezis­to kaj espero”. Laŭ la plano de la kam­panjo, ĝi finiĝos nur en 2030, en la sama jaro, kiam UN reanalizos la CDE-ojn. Ĉu tiam la Esperanto-movado even­tuale sukcesos anonci, ke la mon­da Esperanto-komunumo simbole plan­tis pli ol mil arbojn ĝis tiam? Por tio de nun ĝis tiam la movado devos plan­tigi po averaĝe 100 arboj por jaro. Ĉu ni sukcesos? Per MondaFest’ 2020 la Es­peranto-movado montris sian kapab­lon mondskale kunlabori, kaj tia nova defio, semo kaj ĝermo de kolektiva for­to, aspektas plene realigebla.

Por tiu nova kampanjo UEA kal­kulos je la helpo de la esperantisto Nor­mand Fleury, prezidanto de la mont­reala LKK, kiu rolos kiel konsi­lan­to kaj orientanto de TAP. Li salutis kaj sin prezentis por tio dum la Printem­pa Inaŭguro mem. Normand, kiam junulo, helpis savi naturejon en sia ur­bo Granbeo, apud Montrealo. Kiel emerito li kreis ĝardenon por la bir­doj, abeloj kaj papilioj de sia regiono kaj plu aktivas pri arbo-plantado. Li cete­re res­pondecas pri la plantado de unu arbo dediĉita al MondaFest’ 2020 kaj al la Virtuala Kongreso de UEA, oka­ze de la inaŭguro de tutmonda arbo-plan­tado, la 20-an de septembro 2020. “Mi invitas vin fari same, provu planti ar­bon aŭ aktivu por savi la planedon”, diras Normand.
Kion do vi povas fari? Kontrolu la agadstrukturon de la kampanjo. Ni agadu por Esperanto kaj por sa­vi nian planedon. Dubojn oni povas sendi al Fernando Maia Jr. kaj Nor­mand Fleury.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la novembra numero 2020. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.