Recenzoj

Tiuj, kiuj deziras recenzi por la revuo Esperanto, estas invitataj kontakti la redakcion ĉe revuo.esperanto@gmail.com aŭ pere de la poŝtadreso, indikita en la kolofono.
Tiuj, kiuj ricevis varon por recenzo, estas petataj sendi la recenzon aŭ kontakti la redakcion. Varojn ricevitajn kaj nerecenzitajn oni fakturos al la ricevinto.

Fernando Pita
Pluhař, Zdenĕk (red.). 2009. Esperanto –
in­strumento de fakuloj
. Dobřichovice: KAVA-PECH. 133 p.
Prezo ĉe UEA: 13,80 €.

Homo, kiu kutime tralegas la (ne nepre paperajn) ĵurnalojn, facile kon­kludas ke kaŝita sub ĉiutagaĵoj kaj kve­rel(aĉ)oj inter ĉiukoloraj politi­kistoj, estas vera konflikto inter civilizo kaj barbareco. Jen, pinĉebla el inter ĉiu­specaj paroladoj, diversaj rektaj aŭ ne­rektaj atakoj kaj al la intelektularo, kaj al la Sciencoj (ĉu homaj, ĉu aliaj) mem. Nia historia momento vidas kres­kon de ob­skurantismaj sintenoj, ki­uj minacas retroirigi nian mondon al stato simila al tiu travivita antaŭ la al­veno de la Klerismo.

Tobiasz Kubisiowski
La vivo de orkestromuzikisto / La ar­ĉinstrumentoj. Eddy Raats. Em­b­res-et-Castelmaure: MAS, 2018, 56 p.
Prezo ĉe UEA: 9,90 €.

La objekto de tiu ĉi recenzo es­tas libro de Eddy Raats. Libro kiu mem ne havas titolon, sed konsistas el du titolitaj partoj: La vivo de orkes­tromuzikisto kaj La arĉinstrumentoj, kaj estis eldonita lastjare de Monda Asem­bleo Socia. Temas pri unu el la mal­multaj esperantlingvaj libroj pri mu­ziko kaj ĉirkaŭmuzikaj temoj, preci­pe se oni konsideras nur tiujn eldo­nitajn en la lastaj jaroj.

Fernando Pita
Ni iras, vi­das/Vamos, vemos..Maeso, María Ángeles (Trad Miguel Fer­nán­dez.) 3-a eld. Ocaña: Las­tura. 2017. Colección Alcalima 74. 111 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 10,20 €

Libromaniuloj, kiel mi mem, kaj eble ankaŭ la kara leganto ĝenerale in­teresiĝas ne nur pri la libro mem, sed aldone pri ĝia historio: kiel naskiĝis en la kapo de la aŭtoro la ideo ĝin ver­ki; la travivaĵoj kaj (mis)aventuroj vi­vigitaj de la teksto antaŭ, dum kaj post ĝia eldono ktp. Al tiuj ho­moj estos in­terese scii, ke la nun prit­raktota ver­ko havas nekutiman devenon: post dufoja eldono en Hispanio, la aŭtorino María Án­geles Maeso postulis, dum la pre­pa­rado de la tria eldono ne nur ke ĝi estu dulingva, sed ankaŭ ke tiu dua lingvo estu ĝuste Esperanto! Tiamaniere mar­ŝis surscenejen Miguel Fernández, ler­ta hispana esperantlingva poeto, kiu ja majstre preparis version de la libr(et)o nialingven.

D-ro BAK Giwan
La Strangaĵoj de Liaozhai.
Pu Songling. Red. Sun Mingxiao. Serio Ori­ento-Okcidento n-ro 56. Kvar vo­lumoj. Yanshan, Pekino, 2018.
Prezo ĉe UEA: 66,00 €

La libro estas kolekto de ĉinaj po­polrakontoj tra multaj jarcentoj. Plej­parto de la kolektitaĵoj estas tre stran­gaj kaj nekredeblaj rakontoj pri fan­tomoj, vulpoj, kadavroj ktp. Se oni ko­mencas legi la libron, oni eble eksentas, ke ili estas tute senraciaj, ridindaj kaj senvaloraj rakontoj. Sed se oni refo­je pensas pri la profunda signifo de la rakontoj, oni povus eksenti la mult­ko­lo­ran kaj neesprimeble karan valoron de la vivo mem.

Haitao Liu
La Homa lingvo / Human language. William E. Collinson. Red. Angela Tellier, Wim Jansen. En la anglan trad. S. Davies. Rotterdam: UEA, 2019.
Prezo ĉe UEA: 15,00 €.

La recenzata verko estas popularscienca libro pri homa lingvo. Se konsideri la tre proksiman rilaton inter homo kaj lingvo, ekzistas multaj similaj legaĵoj skribitaj en diversaj lingvoj. Esperantistoj ofte pli interesiĝas pri lingvaj aferoj. Tial, Esperante eldoni tian libron tute kompreneblas. Tamen, la historio de ĉi tiu libreto, kiu unuafoje estis eldonita en 1927, ne estas tiel simpla. Ĝi ne nur estas la unua Esperanta enkonduko pri ĝenerala lingvistiko, sed ankaŭ la unua Esperanta libro verkita de fama lingvisto, Willian E. Collinson. Kial oni represis ĉi tiun libron post preskaŭ 100 jaroj? Forme, kio estas la diferenco inter la malnova kaj nova eldonoj?

Angela Tellier
Mummy, why can’t we all speak the same language? A books about languages. Nicole Else. Redfern: AEA, 2005. 38p. 30cm. ISBN 095866515X.
Prezo: € 7,20

Bone konata estas la bedaŭrinda fakto, ke britaj infanoj, ĝenerale, ne montras entu ziasman intereson pri fremdaj lingvoj; peniga estas la tasko klopodi stimuli ĉe ili iun ajn lingvo-konscion. Pro tio tre bonvena estas nova stimulilo por angleparolantaj infanoj, kun ĝuste tiu celo.

Ĵak Le Puil
La trudita edziĝo/Le mariage forcé. Moliero (Molière). Trad. André Cherpillod. Courgenard: La Blanchetière, 2009. 63p. 21cm. ISBN 290613483X.
Prezo: € 6,00

Tiu ĉi farseto unuakta, de Moliero, ne estas vere ĉefverko. Ĝi tamen estis jam esperantigita (de Victor Dufeutrel) en 1905 kun la titolo La edziĝo kontraŭvola kaj prezentita en la unua UK. Ĉu la unua traduko estis vere malbona?

Miko Sloper
Brassens plu. Jacques Yvart. Donneville: Vinilkosmo, 2011. 41min. Kun tekstobroŝuro. KD.
€ 18,00

Antaŭ pli ol jardeko (1998) Jacques Yvart eldonis albumon de ses esperantigitaj kantoj de la fama franca kanzonisto Georges Brassens. Tiu ĉi nova KD proponas tre raran eblaĵon: la aŭskultanto povas aŭdi la samajn kantojn rekantitajn per la sama profunde basa voĉo post dek tri jaroj da maturiĝo.

Ĵak Le Puil
La Fiŝkaptisto. Vojaĝo tra la poezio de Fabrizio De André.
Kantas Gianfranco Molle. Pisa: Edistudio, 2007. 40min. KD. ISBN 9788870360813.
Prezo: € 15,00

Post multaj, multegaj jaroj fine revenis Ĝanfranko. Ĝanfranko Molle, kiu antaŭ tridek jaroj, kun sia kasedo La vojo malfermis la pordon al tuta generacio de kanzonistoj.
Kvankam en tiu ĉi disko La Fiŝkaptisto estas nur (fakte ne, sed poste!) kanzonoj de Fabrizio De André, la itala Brassens, ne eblas tuj ne rekoni kaj la stilon kaj la belan voĉon de la itala bardo. Ĉiujn kanzonojn brile tradukis Renato Corsetti. Kaj ĉi tie ne temas pri tekstoj de dek linioj ripetitaj dek-foje! Ne! Temas pri poeziaj tekstoj, ofte protestaj. Eble la muziko de Fabrizio De André iom postrestas la melodiojn de Brassens – foje...

Gunnar Gällmo
Fabeloj el la Budhisma Literaturo. Watanabe Aiko. El la japana trad. Yamaguti Sin΄iti. Illustris Hatanaka Kôkyô. Japana Budhana Ligo Esperantista, 2002 (Budhisma Biblioteko n-ro 2). 68p. 22cm. Bind. ISBN 4901651013.
€ 13,50.

La budhisma tradicio ekde sia komenco sciis uzi fabelojn kaj fablojn; kelkajn oni trovas jam en la palilingva Tripitako, kaj pliajn en la mezepokaj komentarioj de Buddhaghosa kaj aliaj precipe al la Ĝatako (Jataka), pri la antaŭaj vivoj de Budho, kaj al la Dharmo-pado. Ofte la rakontoj estas konataj jam en antaŭbudhisma literaturo kaj importitaj en la budhisman, kun provo fari ilian moralon pli budhisma. (Kaj se la budhisma literaturo foje importis rakontojn, ĝi ankaŭ eksportis ilin; kaj la ortodoksa kaj la katolika eklezioj siatempe – pro eraro, sed tamen – eĉ kanonizis Budhon sub la nomo Sankta Jozafat aŭ Joazaf, kiam la legendo pri lia vivo transpasis geografiajn kaj religiajn limojn kaj aliformigis lin en kristanan sanktulon.)

Paĝoj