Rete

Sabato, Aprilo 11, 2020 - 17:29

Fernando Maia

Sendube unu el la plej gravaj labo­roj por la teno de la memoro de Esperanto estas tiu farata en la Nacia Biblioteko de Aŭstrio (germane Österreichische Na­tio­nalbibliothek, el kio venas ĝia mal­lon­gigo ÖNB). ÖNB estas la plej gran­­da biblioteko en Aŭstrio, kun pli ol 12 milionoj da eroj en siaj diversaj ko­lektoj, situanta en la centro de Vieno, kies komplekso inkluzivas kvar muzeojn kaj ankaŭ diversajn specialajn kolek­tojn. Ekde 2005 kelkajn el la kolektoj oni translokas en la konstruaĵon Bar­roque Palais Mollard-Clary, inter ili la Esperanto-Muzeon kaj Kolekton por Planlingvoj, fonditan en 1927 de Hofrat Hugo Steiner kaj ekde 1928 li­gitan al ÖNB.

Merkredo, Aprilo 8, 2020 - 19:09
Vendredo, Aprilo 3, 2020 - 14:44
Vendredo, Aprilo 3, 2020 - 02:54

Estis eldonita la nova numero, 429 (januaro-marto 2020), de la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio, "Boletín".
Elŝutu senpage

Lundo, Marto 30, 2020 - 11:36

Le Monde de l'Espéranto (LME) n-ro 605 legeblas en la reto: https://esperanto-france.org/IMG/pdf/lme605.pdf. LME estas dulingva magazino en la senco, ke iuj artikoloj (kiuj celas la eksteran legantaron) estas en la franca kaj aliaj (kiuj pli celas esperantistojn) estas en Esperanto.
Ĉeftemo de tiu numero estas la rilatoj kun Unesko, aparte pri la kunvenoj, kiuj okazis pasintjare kaj la subskribo-ceremonio pri Unesko-kuriero. Aparte traktata (franclingve) estas la lingvo-akcelila metodo.
Kaj estas la kutimaj rubrikoj: prelegvojaĝoj, kulturaj novaĵoj (kun aparta atentigo al diversaj konkursoj), vojaĝnotoj (pri 22.503 kilometrojn per biciklo...).
UEA gratulas al Esperanto France kaj la redaktoro Claude Nourmont, komitatano A de UEA por Francio. Bonan legadon!

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 14:44


EventaServo.org (ES), senpaga servo de UEA kaj TEJO por la tuta Esperanto-komunumo, havas novan ilon: eblas marki vian eventon kiel nuligitan sen tamen forviŝi ĝin de la servo. Tio eblas per la nova butono Nuligi disponebla por administrantoj de la evento. La evento plu aperos markita per ruĝa linio. Ĉe retoj, kiuj uzas la kalendaron de ES, la evento ankaŭ estas markita per ruĝa fono, kiel en uea.facila.orgforumo.uea.org. Vidu bildojn.

Tio aparte utilas, ĉar per tiu opcio eblas konservi la memoron de la evento kaj informi interesatojn kial la evento estis nuligita kaj, se estas la kazo, kiam oni planas reokazigi ĝin. Vidu ekzemplon de Mez-Anglia Semajnfino Esperantista (MASE).

Tamen respondeculoj pri la evento daŭre povas simple forviŝi ĝin, kio eblas en la redakto-paĝo.

Ne forgesu, ke eblas registri vian retan eventon samkiel vian retan organizon!

UEA kora dankas la sindediĉon de siaj bravaj komisiitoj pri Eventa Servo, Fernando Ŝajani, Yves Nevelsteen kaj ĉiuj helpantoj de la retejo, kiuj rapide reagas al la bezonoj de nia monda E-komunumo.

Registru vin kaj vian organizon en ES: eventaservo.org/r kaj eventaservo.org/o. Kaj subtenu la servon per membriĝo en UEA kaj TEJO: https://UEA.org/alighoj/alighilo.

Sabato, Marto 7, 2020 - 20:46

Yves Nevelsteen

Eventa Servo (https://even­taser­vo.org) estas retejo per kiu oni po­vas re­gistri, listigi kaj diskonigi even­tojn tut­monde. La kreinto (Fernan­do Ŝajani) en aprilo 2019 donacis la sistemon al Universala Esperanto-Asocio. UEA kaj TEJO instigas al la uza­do de Eventa Servo por informi Espe­rantujon pri in­ternaciaj, lan­daj kaj lokaj eventoj, kon­gresoj, kun­venoj, renkontiĝoj k.s.

Post registriĝo eblas aldoni even­ton al la retejo. Minimume oni al­do­nu titolon, priskribon, dato(j)n, lo­kon kaj
retejon aŭ retpoŝtadreson. Estas mont­rata mapeto de la loko kie okazos la even­to kun ligilo al Google Maps. Ret­poŝtadresoj estas aŭtomate pro­tek­tataj kontraŭ spamrobotoj; nur ensalutintaj membroj vidas alklakeblan adreson.

Dimanĉo, Novembro 17, 2019 - 17:52

A. Andre; G. Camy; M. Juy,
Franca komisiono «Esperanto-ĉe-abituro»

Kiun el ni neniam iu demandis (aŭ kiu eĉ neniam sin demandis) kiom da Esperanto-parolantoj, kiom da Es­pe­­ran­to-kluboj aŭ kiom da Espe­ran­to-kur­soj en lernejoj estas nacie kaj tut­monde?
Tiam, kion respondi krom, ĝena­te, “verdire, mi ne scias!”?
Tamen, laŭ la kunteksto de la de­mando la konsekvencoj de tia res­pon­do ege gravos por niaj agadoj. Fakte ni devas konscii, ke nun pli kaj pli da re­gantoj interesiĝas pri nia movado; do, tio nin devigas disponi aktualajn re­gistraĵojn kaj statistikojn ĉiam ĝis­da­tigitajn, por senhezite kaj alloge res­pon­di.

Merkredo, Julio 10, 2019 - 13:39

Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio),
estrarano de UEA,
ĉefredaktoro de Unesko-Kuriero,
direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto


Ju pli da homoj konas Esperanton, des pli multas la interesiĝantoj, subtenantoj kaj lernantoj. Ĝuste pro tio, inter 2002 kaj 2010, la japana komercisto s-ro Etsuo Miyoshi aperigis 23-foje tut paĝajn reklamojn en ĵurnaloj en Eŭropa Unio, ĉefe en la ĉiutaga Le Monde (La mondo).

Lundo, Aprilo 1, 2019 - 21:13

Peter Baláž,
E@I-kunordiganto


La firmao Mozilla nun instigas siajn uzantojn helpi al ĝi krei liberfontan sistemon, uzantan diversajn lingvojn, inkluzive de Esperanto. Por tio ili tamen bezonas helpon de ni – Esperantistoj. Via helpo estas do nun pli ol bonvena – kaj ankaŭ danke al ĝi povas jam baldaŭ aperi kvalita parolsintezilo, uzanta Esperanton!
Tiel ĉi priskribas la projekton rekte Mozilla: „La projekto Common Voice estas iniciato de Mozilla por helpi instrui al maŝinoj, kiel veraj homoj parolas.

Paĝoj