Rete

Sabato, Marto 7, 2020 - 20:46

Yves Nevelsteen

Eventa Servo (https://even­taser­vo.org) estas retejo per kiu oni po­vas re­gistri, listigi kaj diskonigi even­tojn tut­monde. La kreinto (Fernan­do Ŝajani) en aprilo 2019 donacis la sistemon al Universala Esperanto-Asocio. UEA kaj TEJO instigas al la uza­do de Eventa Servo por informi Espe­rantujon pri in­ternaciaj, lan­daj kaj lokaj eventoj, kon­gresoj, kun­venoj, renkontiĝoj k.s.

Post registriĝo eblas aldoni even­ton al la retejo. Minimume oni al­do­nu titolon, priskribon, dato(j)n, lo­kon kaj
retejon aŭ retpoŝtadreson. Estas mont­rata mapeto de la loko kie okazos la even­to kun ligilo al Google Maps. Ret­poŝtadresoj estas aŭtomate pro­tek­tataj kontraŭ spamrobotoj; nur ensalutintaj membroj vidas alklakeblan adreson.

Dimanĉo, Novembro 17, 2019 - 17:52

A. Andre; G. Camy; M. Juy,
Franca komisiono «Esperanto-ĉe-abituro»

Kiun el ni neniam iu demandis (aŭ kiu eĉ neniam sin demandis) kiom da Esperanto-parolantoj, kiom da Es­pe­­ran­to-kluboj aŭ kiom da Espe­ran­to-kur­soj en lernejoj estas nacie kaj tut­monde?
Tiam, kion respondi krom, ĝena­te, “verdire, mi ne scias!”?
Tamen, laŭ la kunteksto de la de­mando la konsekvencoj de tia res­pon­do ege gravos por niaj agadoj. Fakte ni devas konscii, ke nun pli kaj pli da re­gantoj interesiĝas pri nia movado; do, tio nin devigas disponi aktualajn re­gistraĵojn kaj statistikojn ĉiam ĝis­da­tigitajn, por senhezite kaj alloge res­pon­di.

Merkredo, Julio 10, 2019 - 13:39

Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio),
estrarano de UEA,
ĉefredaktoro de Unesko-Kuriero,
direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto


Ju pli da homoj konas Esperanton, des pli multas la interesiĝantoj, subtenantoj kaj lernantoj. Ĝuste pro tio, inter 2002 kaj 2010, la japana komercisto s-ro Etsuo Miyoshi aperigis 23-foje tut paĝajn reklamojn en ĵurnaloj en Eŭropa Unio, ĉefe en la ĉiutaga Le Monde (La mondo).

Lundo, Aprilo 1, 2019 - 21:13

Peter Baláž,
E@I-kunordiganto


La firmao Mozilla nun instigas siajn uzantojn helpi al ĝi krei liberfontan sistemon, uzantan diversajn lingvojn, inkluzive de Esperanto. Por tio ili tamen bezonas helpon de ni – Esperantistoj. Via helpo estas do nun pli ol bonvena – kaj ankaŭ danke al ĝi povas jam baldaŭ aperi kvalita parolsintezilo, uzanta Esperanton!
Tiel ĉi priskribas la projekton rekte Mozilla: „La projekto Common Voice estas iniciato de Mozilla por helpi instrui al maŝinoj, kiel veraj homoj parolas.

Sabato, Majo 6, 2017 - 19:19

Vortaroj donas tradukojn por unuopaj vortoj. Sed kiel uzi ilin en frazoj? La vortaristoj iom indikas tion, sed tradiciaj paperaj vortaroj ne povas uzi multan spacon por tio. Tamen temas pri grava afero kaj granda helpo por la uzantoj...

Lundo, Marto 20, 2017 - 00:42


Kio estas esperantista infrastrukturo? Esperanta Vikipedio alidirektas la terminon “Infrastrukturo” al la vorto “Substrukturo”, kio estas tamen erara. La reta PIV donas tute trafan formulon “Necesa ekonomia k organiza bazo de alte evoluinta ekonomio”.

Paĝoj