Vendredo, Junio 5, 2020 - 16:23

Speciala oferto de junio: la revuo Esperanto, oficiala organo de UEA, estis fondita en junio 1905. Okaze de ĝia 115-jariĝo en 2020, dum la tuta monato junio aĉetu Jarkolektojn de la revuo Esperanto kun triona rabato sendepende de kvanto!

Estas 30 jarkolektoj en a Libroservo ekde 1979: https://katalogo.uea.org/?retrovo=Jarkolekto+Esperanto&trovu

Por kolektantoj, historiamantoj kaj esploristoj estas nemaltrafebla okazo. Kaj ankaŭ por ĉiuj, kiuj ŝatus kleriĝi pri la Esperanto-historio tra jaroj. Por ricevi la revuon Esperanto , aliĝu al UEA: uea.org/alighoj/alighilo. La historio de nia lingvo bezonas vin - nun. Koran dankon pro diskonigo de tiu novaĵo en viajn rondojn.

Ĵaŭdo, Junio 4, 2020 - 19:15

Senpaga aliĝebleco al SEL-Skolta Esperanto-Ligo

Skolta Esperanto-Ligo (SEL), internacia faka asocio fondita en 1918 kaj kunlaboranta kun UEA, decidis fari senpaga la jaran membrecon. La estraro konsideras, ke la Ligo kalkulas je multaj volontuloj kaj la nuntempe disponeblaj rimedoj povas kovri la kostojn de la baza agado. La membroj povos pagi por aldonaj servoj, je la kosto. Por difinitaj agadoj kaj konkreta bezono oni starigos kampanjon por kolektado de laŭcelaj rimedoj.

Merkredo, Junio 3, 2020 - 22:19

Amri Wandel, estrarano pri scienca kaj faka agado

Dum la koronvirusa pandemio pli kaj pli evidentiĝas ke la mondo profunde kaj verŝajne senrevene ŝanĝiĝis. La novan realecon eblas simbole retrovi en la Zamenhofaj versoj de La Espero. Nova sento por la homaro, sed an­kaŭ por Esperanto, kiel diskutite pasintsemajne en du prelegoj de la virtuala seminario AMO-64 (https://revuoesperanto.org/korona_viruso_amo64). La mian, “La viruso kaj Esperanto” mi finis per la aŭguro ke
• Homoj fariĝos pli toleremaj, kunlaboremaj, paciencaj, kaj lernos pli aprezi la sanon, la medion, la vivon.
• Plivastiĝos reta studado kaj retaj kursoj, inkluzive de Esperanto-kursoj kiel Duolingo.
• Internaciaj kontaktoj pli vaste okazos per la retaj rimedoj, okazos pli da virtualaj kunvenoj, naciaj kaj internaciaj.
• Same niaj Esperanto-kunvenoj kaj kongresoj parte okazos ankaŭ virtuale. Eble estontece niaj Universalaj Kon­­gresoj fariĝos hibridaj: modeste ĉeestaj, amase virtualaj!

Mardo, Junio 2, 2020 - 17:36


La Estraro de UEA en majo 2020:
•Duncan Charters (Prezidanto)
• Fernando Maia Jr. (1-a Vicprezidanto)
• Trezoro Huang Yinbao (2-a Vicprezidanto)
• Aleks Kadar (Ĝenerala Sekretario)
• Amri Wandel
• Jérémie Sabiyumva
• Orlando Raola
• So Jinsu
• Ĝenerala Direktoro: Martin Schäffer

En la junia numero de la revuo Esperanto aperas la jara raporto de la Estraro de UEA. Se vi deziras legi pli da detaloj, estas aliaj raportoj tra la jaro, troveblaj ĉiuj en la retejo de UEA: https://uea.org/teko/komitato.

Enkonduko

La jaro 2019 estis la Internacia Ja­ro de la Indiĝenaj Lingvoj kaj la unua ja­ro post la kotizreformo aprobita de la Komitato de UEA en 2018. La 104-a Uni­versala Kongreso sukcese okazis en Lahtio, Finnlando, kun elekto de no­va Estraro. UEA plu frontis financajn defiojn, sed kun jam pozitivaj rezultoj post la komitata instrukcio duonigi la deficiton en 2020. Denove rekorda es­tis partopreno en la Belartaj Konkursoj. Substrekindaj atingoj estis: ĉefparola­do de R. Maertens en la ferma ceremonio de Junulara Forumo de EKOSOK; sa­luto en Esperanto de ministrino de Sve­dio, Amanda Lind, al la UK; la inter­na­cia kalendaro Eventa Servo; estigo de UEA.facila kaj Forumo de UEA; kaj okazigo de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto.

Dimanĉo, Majo 31, 2020 - 13:31


La 24-an de majo 2020, 83-jara, forpasis la eminenta esperantisto Victor Sadler. Sadler naskiĝis en 1937 en Britio kaj eklernis Esperanton en 1951, kiam li estis 14-jara. Li komencis uzi Esperanton, kiam li ekstudis en Kembriĝo, kie li fondis studentan Esperanto-klubon. Tra la jaroj membris en la klubo pluraj homoj, kiuj poste okupis gravajn postenojn en la Esperanto-movado. Sadler dum tiu tempo redaktis la informilon Studento de STELO, la Studenta Tutmonda Esperantista Ligo, en kies estraro li aktivis.

Post la doktoriĝo pri fonetiko en 1962, li eklaboris fine de 1962 ĉe UEA en Roterdamo, por redakti la revuon Esperanto. Li redaktis ankaŭ La Monda Lingvo-Problemo de 1968 ĝis 1973 kaj okupiĝis pri la Biblioteko Hector Hodler. En 1968 Sadler fariĝis ankaŭ direktoro de la Centra Oficejo. Li transdonis la redaktadon de la revuo en 1974 al Simo Milojeviĉ. En tiu epoko li ankaŭ kunorganizis plurajn Universalajn Kongresojn kaj instalis en 1980-1981 la unuan komputilan sistemon de UEA.

Sabato, Majo 30, 2020 - 19:52


EKO 2020-29 sendita el Budapeŝto, la 30an de majo

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en multaj AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol rektaj 1500 ricevantoj, kun plusendoj pli ol 2000.

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA.

Bazaj informoj pri la virtuala AMO 65

Post 30 tagoj okazos la sekva virtuala Seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). Jen la komencaj informoj:

Dato: Sabate, la 27an de junio, 2020
Horoj: Fiksotaj laŭ la proponoj, sed en la centreŭropa posttagmezo. (t.e. CEST)
Temo: “Landaj Asocioj – Leviĝantaj Agantoj”
Teknika prizorgo pere de Zomo: La movado en Irano.
Forumo: Ni provas kunigi reprezentantojn de niaj kvin kontinentaj komisionoj.

Vendredo, Majo 29, 2020 - 17:45


Ĝis la 31-a de majo 2020 junuloj rajtas kandidatiĝi por iĝi TEJO-volontulo en la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO. Elektitoj deĵoros kiel volontuloj en Roterdamo dum maksimume unu jaro, ekde aŭgusto 2020 ĝis la 30-a de junio 2021 (komencdato estas interkonsentebla). Loĝado estos senpaga, aldone al transporto, kiu rilatas al la volontulado. TEJO serĉas minimume tri volontulojn por la volontula periodo, do se grupo de du aŭ tri kandidatoj pretus volontuli kune, la grupo rajtas kaj bonvenas kandidatiĝi, specifante tion en la motivletero.

Esti TEJO-volontulo estas unika okazo labori en Esperantujo. Por prezenti tiun eblon TEJO-oficisto Ariel Palmer preparis spektindan filmeton, en kiu la antaŭaj volontuloj Manuela Burghelea (Rumanio) kaj Clément Baleyte (Francio) brile rakontas sian sperton: youtu.be/fp73e5cz8_Y. La filmeto estas altkvalita elmontro de ampleksa uzo de Esperanto kaj spekteblas i.a. kun subtekstoj en la angla, ĉina kaj portugala. Ĝi konsistigas uzindan varbmaterialon por junaj esperantistoj kaj aliaj ĝenerale.

Merkredo, Majo 27, 2020 - 21:14

Fonto: novaĵa raporto de UN

La reprezentanto de Universala Esperanto-Asocio al Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko d-ro Humphrey Tonkin lastatempe ĉeestis virtualan gazetaran konferencon de la Monda Organizaĵo pri Sano (MOS), en kiu la direktoro de MOS pri krizaj situacioj d-ro Mike Ryan avertis kontraŭ klopodoj antaŭdiri kiam la viruso KOVIM-19 malaperos.

Eĉ se oni trovos vakcinon, regado de la viruso postulos “amasan kampanjon,” d-ro Ryan diris.

Preskaŭ 300.000 homoj tra la mondo mortis pro la viruso, kaj oni registris pli ol 4,3 milionojn da okazoj.

Mardo, Majo 26, 2020 - 23:23

Fernando Pita
Grzybowski, Przemysław Paweł. Ankaŭ vi estas Fremdulo! Bydgoszcz: ISTK. 2011. 248 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 7,50 €

Estas ja malfacile recenzi ver­kojn de konatulo, precipe kiam tiu ko­na­tulo estas homo vere alloga pro siaj ĝen­tileco, homeco kaj bonhumoro. Eb­le pro tio ĉi tiu recenzo iom malfruiĝis, ĉar mi decidis atendi ĝis mi po­vos pli ekvilibre taksi la verkon, sen (almenaŭ multe) konsideri la aŭtoron. Jen, tiu momento alvenis.

Niaj pli aĝaj aktivuloj certe me­mo­ros verketon nomatan Ŝtupo post ŝtu­po, de József Baksa, eldonitan en la 80-aj aŭ 90-aj jaroj, kiu bone priskribis di­versajn manierojn tiam “prospere” agadi por Esperanto. Bone, certagrade la libro de Grzybowski estas kaj daŭ­rigo kaj profundigo de tiu verko. Daŭ­rigo, ĉar ĝi pensas, kaj argumentas pri tio, kiel hodiaŭaj esperantistoj povas labori en teritorioj kiuj, pro diversaj ki­aloj, estas kulture ŝanĝiĝantaj kaj, je ĉiu momento, pli kaj pli minacataj de la politika miopeco de tiuj, kiuj pen­sas, ke la mondo reduktiĝas al ilia prop­ra kulturo kaj mondrigardo (kiu plej ­ofte estas, kvankam timiga, simpla mira­ĝo). Profundigo ĉar – kaj je tiu punkto, la verkoj ja distanciĝas unu de la alia – Grzybowski rigardas, ja fikse, nur unu celon: eduki homojn – inter ili espe­rantistojn – por ke ili agu kaj vivu in­terkulture. Kaj tio estas ja grava por es­perantistoj, ĉar mankas ĉe ni verkoj, kiuj tuŝas tiun por ni ne preterpaseb­lan fakton: ĉar funkcianta kaj vivanta ling­vo Esperanto ne povas ne esti alio ol interkultura perilo. (Fakte ĉiuj lingvoj estas tiaj, tamen neniu pli ol la nia, pro siaj sen-, trans- kaj internaciaj kon­diĉoj.)

Paĝoj