Vendredo, Aprilo 3, 2020 - 02:54

Estis eldonita la nova numero, 429 (januaro-marto 2020), de la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio, "Boletín".
Elŝutu senpage

Ĵaŭdo, Aprilo 2, 2020 - 21:02


La tutjaraj vendo-spezoj estis 59 063 € en 2019 kompare kun 79 253 € en 2018.
La pasintjara ĉampiono estis, denove, la populara Poŝamiko. Ĝin sekvas la franclingva broŝuro L’espéranto, c’est dans la poche, kies alilingvaj eldonoj estus bonvenaj.
En la unua listo ĉi-sube aperas la tuta vendita kvanto de la unuopaj titoloj, el kiuj vendiĝis minimume 25 ekzempleroj. En la dua listo aperas nur la unu- aŭ du-ekzempleraj vendoj de la titoloj, el kiuj vendiĝis pli ol 10 ekzempleroj.

Ĵaŭdo, Aprilo 2, 2020 - 18:46

Bonvolu noti, ke provizore oni ne povas viziti la Centran Oficejon en Roterdamo persone, ĉiuj estas petataj kontakti la oficejon retpoŝte aŭ telefone.

La CO daŭre laboras por la Asocio kaj la membroj, i.a. bonorde ekspedas revuojn kaj libroservajn mendojn. En kelkaj kazoj povas okazi malfruoj pro enlandaj poŝtaj limigoj.

Merkredo, Aprilo 1, 2020 - 19:54

D-ro BAK Giwan
La Strangaĵoj de Liaozhai.
Pu Songling. Red. Sun Mingxiao. Serio Ori­ento-Okcidento n-ro 56. Kvar vo­lumoj. Yanshan, Pekino, 2018.
Prezo ĉe UEA: 66,00 €

La libro estas kolekto de ĉinaj po­polrakontoj tra multaj jarcentoj. Plej­parto de la kolektitaĵoj estas tre stran­gaj kaj nekredeblaj rakontoj pri fan­tomoj, vulpoj, kadavroj ktp. Se oni ko­mencas legi la libron, oni eble eksentas, ke ili estas tute senraciaj, ridindaj kaj senvaloraj rakontoj. Sed se oni refo­je pensas pri la profunda signifo de la rakontoj, oni povus eksenti la mult­ko­lo­ran kaj neesprimeble karan valoron de la vivo mem.

Mardo, Marto 31, 2020 - 19:40


La 31-a de marto 2020 markas la 100-jariĝon de la morto de Hector Hodler. Tiu svisa esperantisto, kiu estis fondinto de UEA kaj motoro de la revuo Esperanto, sendube estas inter la plej gravaj laborintoj por nia afero. De la junulara agado ĝis bestoprotektado kaj la pacproblemo, de la nasko de pluraj iniciatoj ĝis la vasta kunordigo de la movado, sennombraj estis la kontribuoj de Hodler, kies vivo estis signifoplena por Esperanto. Omaĝe al li la aprila numero de la revuo estas libere elŝutebla ĉe uea.org/revuoj.

Filo de la svisa pentristo Ferdinand Hodler, Hector naskiĝis en Ĝenevo la 1-an de oktobro 1887, la jaron, kiam aperis la Unua Libro. En 1903, 16-jaraĝa, li lernis Esperanton kune kun sia samlernejano Edmond Privat, kun kiu li fondis lokan klubon kaj kreis la revuon Juna Esperantisto. Jam en tiu jaro la revuo ĝuis la aperigon de 6 numeroj kaj fariĝis internacia organo por ligi la junajn Esperanto-parolantojn de tiu frua periodo. Ĝi daŭris ĝis 1914.

Lundo, Marto 30, 2020 - 11:36

Le Monde de l'Espéranto (LME) n-ro 605 legeblas en la reto: https://esperanto-france.org/IMG/pdf/lme605.pdf. LME estas dulingva magazino en la senco, ke iuj artikoloj (kiuj celas la eksteran legantaron) estas en la franca kaj aliaj (kiuj pli celas esperantistojn) estas en Esperanto.
Ĉeftemo de tiu numero estas la rilatoj kun Unesko, aparte pri la kunvenoj, kiuj okazis pasintjare kaj la subskribo-ceremonio pri Unesko-kuriero. Aparte traktata (franclingve) estas la lingvo-akcelila metodo.
Kaj estas la kutimaj rubrikoj: prelegvojaĝoj, kulturaj novaĵoj (kun aparta atentigo al diversaj konkursoj), vojaĝnotoj (pri 22.503 kilometrojn per biciklo...).
UEA gratulas al Esperanto France kaj la redaktoro Claude Nourmont, komitatano A de UEA por Francio. Bonan legadon!

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 15:11

Stefan MacGill, Mirejo Grosjean

Enhavo

UMEA esenca – subtenu ĝin!
Nova alianco en konstruo
http://edukado.net al la savo
Universitatoj gravaj – precipe nun
Greziljono vin subtenas!

EKO 2020-08 sendita el Budapeŝto la 28an de marto.
Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj AMOseminarioj,
aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol mil ricevantoj.

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA

Forta bezono por medicinistoj – alvoko de UMEA

En la nunaj tagoj, la rolo de medicinistoj unike gravas. Feliĉe ni delonge havas nian propran fakan Asocion, tio estas la Universala Medicinista Esperantista Asocio, kiu modele agis tra lastaj jaroj, kaj kiu povos ludi eksterordinaran rolon en la reago de esperantistoj.

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 14:44


EventaServo.org (ES), senpaga servo de UEA kaj TEJO por la tuta Esperanto-komunumo, havas novan ilon: eblas marki vian eventon kiel nuligitan sen tamen forviŝi ĝin de la servo. Tio eblas per la nova butono Nuligi disponebla por administrantoj de la evento. La evento plu aperos markita per ruĝa linio. Ĉe retoj, kiuj uzas la kalendaron de ES, la evento ankaŭ estas markita per ruĝa fono, kiel en uea.facila.orgforumo.uea.org. Vidu bildojn.

Tio aparte utilas, ĉar per tiu opcio eblas konservi la memoron de la evento kaj informi interesatojn kial la evento estis nuligita kaj, se estas la kazo, kiam oni planas reokazigi ĝin. Vidu ekzemplon de Mez-Anglia Semajnfino Esperantista (MASE).

Tamen respondeculoj pri la evento daŭre povas simple forviŝi ĝin, kio eblas en la redakto-paĝo.

Ne forgesu, ke eblas registri vian retan eventon samkiel vian retan organizon!

UEA kora dankas la sindediĉon de siaj bravaj komisiitoj pri Eventa Servo, Fernando Ŝajani, Yves Nevelsteen kaj ĉiuj helpantoj de la retejo, kiuj rapide reagas al la bezonoj de nia monda E-komunumo.

Registru vin kaj vian organizon en ES: eventaservo.org/r kaj eventaservo.org/o. Kaj subtenu la servon per membriĝo en UEA kaj TEJO: https://UEA.org/alighoj/alighilo.

Dimanĉo, Marto 29, 2020 - 14:15

Hodiaŭ, la 23-an de marto 2020, la Ĝenerala Sekretario de UN, António Guterres, anoncis la jenan

apelacion

Nia mondo frontas komunan malamikon: COVID-19.
La viruso ne interesiĝas pri nacieco aŭ etneco, partio aŭ kredo. Ĝi atakas ĉiujn homojn, senindulge.
Dume, armita konflikto daŭre furiozas tra la mondo.
La plej vundeblaj – virinoj kaj infanoj, handikapitoj, la marĝenaj kaj la dislokitaj – pagas la plej altan prezon.
Ili estas ankaŭ la plej senŝirmaj kontraŭ plene detruaj perdoj pro COVID-19.

Ni ne forgesu, ke en landoj ruinigitaj pro milito, sansistemoj kolapsis.
Profesiuloj pri sano, jam malmultaj, estas ofte aparte minacataj.
Rifuĝintoj kaj aliaj personoj dislokitaj pro perforta konflikto estas duoble vundeblaj.
La furiozo de la viruso montras la stulton de milito.

Jen kial hodiaŭ mi alvokas al tuja tergloba pafĉeso en ĉiuj anguloj de la mondo.
Venis la momento por forŝlosi konflikton kaj kune fokusiĝi je la vera granda barakto por niaj vivoj.

Al militaj partioj, mi diras:
Retiriĝu el minacado.
Flankenmetu malfidon kaj malamikecon.
Silentigu la pafilojn; haltigu la artilerion; ĉesigu la bombadon.

Temas pri decidiga momento…
Por helpi krei koridorojn por vivosava subteno.
Por malfermi valorajn fenestrojn por diplomatio.
Por alporti esperon al lokoj inter la plej vundeblaj de COVID-19.

Ni inspiriĝu de koalicioj kaj dialogado kiuj iom post iom formiĝas inter rivalaj partioj por ebligi komunajn alfrontojn al COVID-19. Sed da tiuj ni bezonas multe pli.

Finu la malsanon de milito kaj kontraŭbatalu la malsanon kiu ruinigas nian mondon.

Ĉio komenciĝas per militohalto ĉie. Tuj.

Jen tio kion bezonas nia homa familio, nun pli ol iam ajn antaŭe.

Universala Esperanto Asocio, Oficejo por rilatoj kun UN, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017. [1] 212-687-7041. www.esperantoporun.org.

Paĝoj