Sabato, Marto 7, 2020 - 20:46

Yves Nevelsteen

Eventa Servo (https://even­taser­vo.org) estas retejo per kiu oni po­vas re­gistri, listigi kaj diskonigi even­tojn tut­monde. La kreinto (Fernan­do Ŝajani) en aprilo 2019 donacis la sistemon al Universala Esperanto-Asocio. UEA kaj TEJO instigas al la uza­do de Eventa Servo por informi Espe­rantujon pri in­ternaciaj, lan­daj kaj lokaj eventoj, kon­gresoj, kun­venoj, renkontiĝoj k.s.

Post registriĝo eblas aldoni even­ton al la retejo. Minimume oni al­do­nu titolon, priskribon, dato(j)n, lo­kon kaj
retejon aŭ retpoŝtadreson. Estas mont­rata mapeto de la loko kie okazos la even­to kun ligilo al Google Maps. Ret­poŝtadresoj estas aŭtomate pro­tek­tataj kontraŭ spamrobotoj; nur ensalutintaj membroj vidas alklakeblan adreson.

Ĵaŭdo, Februaro 27, 2020 - 18:45


En 2019, la nombro de la konkur­sa­ĵoj ricevitaj rekordis kaj palindromis: 171. La Sekretario de la Belartaj Kon­kursoj de UEA esprimas la grandan ĝo­jon spertitan de la gvida BK-ski­po, pro ĉi sukceso, kaj instigas belet­re­mulojn superi tiun rekordon kon­kur­sante per altkvalitaj verkoj en ĉi nova oka­zigo de tiu kultura evento, unu el la jam tradiciaj kaj plej ŝatataj en Es­perantujo. La rezultojn oni anoncos kad­re de la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo (Kanado). Ki­el kutime, partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la UK. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro. Oni rajtas sendi maksimume tri konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo. Endas sek­vi jenajn regulojn:

Merkredo, Februaro 26, 2020 - 22:01

WU Hanping (Harpina)

Mi estis profunde impresita dufoje de miaj Esperantaj vojaĝoj. Mia unua Esperanta vojaĝo estis decidita interbabile.
Unu tagon en aprilo de la jaro 2015, mi partoprenis en la mikrofilma festivalo, okazigita en urbo Hangzhou, unu gajninto el Ĉeĥio demandis min:
“Ĉu vi volas loĝi en kastelo senpage?”

Sabato, Februaro 22, 2020 - 18:40


En 2018 UEA registris grandiozan rezulton pri donacoj (https://uea.org/gk/799a1). Kun granda ĝojo la Asocio povas nun diri, ke ĝi denove rekordis!

Rimedoj pro donacoj en 2019 entute atingis la sumon de 14 855 EUR.

Kvankam la sumo por 2018 estis de la historia vidpunkto elstara, la nova sumo por 2019 reprezentas alian rimarkindan kreskon: ĝi superis tiun de 2018 je 2320 EUR. La diferenco egalas al la averaĝo de la tutaj jaroj inter periodo de 18 jaroj: 2000-2017. Tio signifas, ke la Asocio sukcesis ne nur teni sian historian donacallogon de 2018, sed ankaŭ kreski je vere signifa ŝtupo en 2019, kio estas sendube kialo de granda ĝojo por nia tuta komunumo.

Parto el tiu atingo venas el iniciatoj kiel Societo Zamenhof kaj Alianco 365, inaŭgurita pasintjare en testa fazo. La jaro 2019 estis la dua de Martin Schäffer kiel Ĝenerala Direktoro de UEA, kaj speciale helpis al tiu rezulto lia konstanta laboro tiukampe, nome persone alparoli donacantojn kaj skribe kontakti niajn diversajn membrojn. Finfine tiun sukceson UEA ŝuldas al siaj multaj membroj, kiuj malavare donacas al la Asocio, inter ili membroj de la Komitato kaj Estraro de UEA.

Ĵaŭdo, Februaro 20, 2020 - 21:23

Abonantoj jam povas elŝuti la martan numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj

La enhavlisto de la marta numero:
51 | Alianco 365: internacia alianco por UEA
52 | Movado: Kunpaŝadu ĉirkaŭ la mondo esperantumante
53 | Fake, Science kaj profesie tra la mondo

Merkredo, Februaro 19, 2020 - 18:18


Alianco 365 estas plano por monata konstanta donacado al UEA. Laŭ tiu plano donacantoj pretas donaci po 31 EUR monate al la Asocio, kio egalas donaci po nur 1 EUR tage. Alternative donacantoj povas fari unufojan donacon de 365 EUR por la kuranta jaro.

La celo de la “alianco” estas garantii al nia Asocio financan ekvilibron, kontribuante por pozitiva jara rezulto, kio signifas daŭripove ebligi al UEA plenumi sian mision. La destino de la donacoj estas ekskluzive la Ĝenerala Kaso de UEA, kiu nutras la rutinan laboradon de la Asocio.

Donacantoj, kiuj malavare aliĝas al la plano, estas nomataj aliancanoj. Intenco por ĝi estas teni rondon de almenaŭ 365 aliancanoj jare. UEA plene konscias, ke tio ne estas facile atingebla nombro. Sed kompare al la ĉiujaraj kutimaj nombroj da UEA-membroj tiu celo reprezentas malpli ol 10% el nia aktuala membraro - kaj certe estas provinda afero. Se sukcese, per la potenco de kolektiva bonvolemo tio povos rezulti el pli ol 130 mil eŭroj jare al UEA, kio helpos nemezureble al nia Asocio plu labori por Esperanto en sekura financa situacio.

Mardo, Februaro 18, 2020 - 13:39

Halina Komar, Kazimierz Krzyżak

Transformado de Laborteamo por Multkultura Vilaĝo Esperanto dum POL’and’ROCK – atendado de no­vaj aktivuloj, freŝaj ideoj, novaj mon­fontoj…

Organizita jam la 25-an fojon la gran­dega Festivalo Woodstock/Pol’and’Rock jam estas post ni! Neimagebla ama­so da publiko (ĉirkaŭ 800 000 ĉe­estantoj kaj dum la grandaj koncertoj – ĝis unu miliono!), kvankam pro mal­bona pluva vetero dum 2 antaŭaj tagoj, la vi­vo de la tuta Festivalego iomete mal­fruiĝis. La plej granda ondo de ĉe­es­tantoj venis tien jam dum suneto la 1-an de aŭgusto 2019.

Vendredo, Februaro 14, 2020 - 23:37

Ekde 6 eŭroj eblas aboni revuon Kontakto. Kontrolu la abonkotizon por via lando kaj abonu nun per nia revua abonilo:
https://uea.org/alighoj/abonilo

Mardo, Februaro 11, 2020 - 18:20


Pretas la voĉlegita februara numero de la revuo Esperanto.

La tekstoj estas legitaj de volontuloj de pluraj landoj por vidhandikapitoj kaj eventuale estas uzindaj ankaŭ por plibonigi aŭskultan komprenon de Esperanto.

Ĝuu!

https://uea.org/revuoj/sono

Paĝoj