UEA

Sabato, Oktobro 21, 2023 - 11:13

Abonantoj jam povas elŝuti la novembran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la novembra numero:

219 | Kelkaj demandoj al D-ino Xiaofeng (Arko)
223 | Rezultoj de la UEA-enketilo: 2a raporto de Duncan Charters, Prezidanto de UEA
225 | Furoraĵoj de la kongresa libroservo en Torino
226 | Recenzo: Revoj de infanoj

Lundo, Oktobro 16, 2023 - 22:38

Ĉiujare la novjorka eldonejo Mondial kunlabore kun UEA aperigas la libroforman kajeron Belarta Rikolto, enhavantan ĉiujn premiitajn verkojn de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio kaj raporton de la Prezidanto de la Belartaj Konkursoj.

La Belarta Rikolto 2023 do enhavas poeziaĵojn, prozaĵojn, mikronovelojn, teatraĵon, monologon/skeĉon, eseojn kaj kantotekstojn. La ĉi-jaraj aŭtoroj estas Nicolino Rossi, Evgenij Georgiev, Jouko Lindstedt, Jorge Rafael Nogueras, Tobiasz Kubisiowski, Carlo Minnaja, Ewa Barbara Grochowska, Christian Rivière, Laure Patas d'Illiers, Debra Hamel, Anastasia Bausk, Francisco Javier Moleón, Raffaele Del Re, Amir Naor, Brandon Sowers, Tomas Frejarö, Serge Sire kaj Antonio Valén. Aldone aperas la raporto de la Prezidanto de la Belartaj, Miguel Fernández.

La libro akireblas i.a. pere de la Libroservo de UEA kontraŭ nur 11,40 EUR. Mendu ĉe: https://katalogo.uea.org?inf=8029.

La eldona kunlaboro de UEA kun Mondial okazas ekde la jaro 2013. Ĉiuj aliaj numeroj ankaŭ akireblas ĉe la Libroservo. Klaku ĉi tie por vidi la plenan liston. UEA regratulas ĉiujn gajnintojn kaj invitas ĉiujn esperantistojn subteni la kulturon en Esperanto kaj aliri la plej nuntempan literaturan produktadon en nia lingvo per aĉeto kaj legado de la Belarta Rikolto 2023. Bonvenu aliĝi ankaŭ al la informletero Laste Aperis de la Libroservo de UEA pere de: https://uea.org/via/retlistoj.

Mardo, Oktobro 3, 2023 - 12:31

Kadre de la 109-a UK en Aruŝo, Tanzanio, okazos la 77-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU). UEA invitas proponojn por IKU-prelegoj, kiuj estu sendataj al la IKU-sekretario amri@huji.ac.il plej laste la 31-an de januaro 2024. Lige kun la IKU okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) kaj la Scienca Kafejo (SK). Kandidatoj por IKU-prelego povas samtempe proponi AIS-kurson, kiu konsistos el unu IKU-prelego, 1-2 kromaj prelegoj kaj eventuale ekzameneto. Eblas ankaŭ proponi nur por la SK, kiu konsistas el pli mallonga (ĉ. duonhora), pli popularnivela prelego. Bonvolu indiki, ĉu via propono estu konsiderata ankaŭ kiel AIS-kurso, aŭ nur por la SK. Kiel en Montrealo kaj Torino, la IKU-prelegoj estos hibridaj, do eblos prelegi per Zoom, kvankam ĉeestaj prelegoj estos preferataj.

La proponoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto, ĉiu de amplekso de proksimume kvin linioj. Aparte estas bonvenaj proponoj de personoj, kiuj ne jam aŭ malofte prelegis en IKU. La proponoj estos profesie prijuĝitaj de la IKU-komisiono. Tiuj, kiuj ne estos elektitaj por la IKU, povos tamen esti konsiderataj por la SK. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo (https://uk.esperanto.net/2024/).

Lundo, Septembro 25, 2023 - 20:00

La junulara sekcio de UEA, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), pere de sia komisionoj pri Edukado, Scienco, Kulturo kaj Universitata Agado, denove organizas la Internacian Retan Interfakan Simpozion (IRIS), okazonta de la 27-a ĝis la 30-a de oktobro 2023: https://www.tejo.org/de/iris-2023.

IRIS okazos kunlabore kun Retoso, la reta evento de TEJO. Ĝi havos du partojn: mallongaj fakaj prelegoj, kiuj estos spekteblaj en jutuba kanalo de TEJO, kaj podiaj diskutoj pri tiuj fakoj dum Retoso. Se vi estas studento aŭ esploristo kaj volas prezenti vian laboron al fakemaj esperantistoj, ni invitas vin aliĝi per tiu ĉi formularo (http://mallonge.net/IRIS2023-proponilo).

La organizantoj esperas ricevi kontribuojn plej laste la 15-an de oktobro 2023. UEA subtenas la eventon per informado kaj subtenos TEJO-aĝajn kontribuantojn al la ĉi-jara IRIS per senpaga membreco en UEA-TEJO (se ili ankoraŭ tion ne havas) por la jaroj 2023 kaj 2024, inkluzive de aliĝo al la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto (https://vk.esperanto.net), kiu okazos post IRIS/Retoso, de la 23-a ĝis la 26-a de novembro 2023. Sendu viajn kontribuojn al IRIS!

Dimanĉo, Septembro 24, 2023 - 11:43

Abonantoj jam povas elŝuti la oktobran numeron de la revuo "Esperanto". La papera versio baldaŭ estos dissendita: https://uea.org/revuoj
La enhavlisto de la oktobra numero:

195 | La enketilo pri UEA: unuaj rezultoj
197 | Premio Deguĉi aljuĝita al Madagaskaranino
198 | Kion Vejdo faris kaj faras por nia Esperantujo

Mardo, Septembro 19, 2023 - 11:57

En 2020, 2021 kaj 2022 UEA, pere de sia Amerika Komisiono, kaj Kolombia Esperanto-Ligo (KEL), kunlabore kun Hispana Esperanto-Federacio (HEF) kaj TEJO, realigis virtualajn Esperanto-kursojn por hispanparolantoj. Entute ĝis nun aliĝis pli ol 1500 lernintoj el 29 landoj. La kursoj estas senpagaj kaj celas kaj komencantojn kaj progresantojn. Ĉiu lernanto havas aliron al vasta materialo, parolsesioj, lerniloj kaj virtualaj lecionoj gviditaj de spertaj esperantistoj, kiuj volontule instruis la bazojn de la lingvo, prononcadon, historion kaj panoramon de la Esperanto-movado kaj aliajn temojn.

En 2023 la kurso okazos de la 30-a de septembro ĝis la 22-a de novembro, tiel ke ĉiuj lernintoj povos post konkludo de la kurso tuj eniri Esperantujon per partopreno en la 4-an Virtualan Kongreson de Esperanto, komenciĝonta la 23-an de novembro: https://vk.esperanto.net/2023.

La kurson oni proponas al lernantoj laŭ du diversaj horaroj: je la 17:00 UTC kaj je la 00:00 UTC, ĉiujn merkredojn kaj sabatojn, aldone al kromsesioj por solvi dubojn, pliesplori temojn kaj amike esperantumi kun aliaj lernantoj kaj ĉeestantoj. Ĝis la 26-a de septembro eblas aliĝi al la kurso, ĉu kiel komencanto ĉu kiel progresanto ĉu kiel kunlaboranto, per la ligilo https://esperanto.co/cursos/c23/, kie ankaŭ troviĝas kelkaj eblaj demandoj kaj respondoj krom detala kalendaro kaj enhavo.

Dimanĉo, Septembro 17, 2023 - 17:33

Jam eblas aliĝi al la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), kiu okazos de la 23-a ĝis la 26-a de novembro 2023: https://vk.esperanto.net/2023.

La 4-a VK estas organizata de UEA kaj teknike realigata de E@I. Kunrealigas kaj kunprizorgas la muzikan programon la eldonejo Vinilkosmo. Ĝi estas senpaga por individuaj membroj (IM) de UEA, kiuj al ĝi aliĝos ĝis la 13-a de novembro 2023. Se vi ankoraŭ ne estas IM de UEA por 2023, eblas samtempe aliĝi al UEA kaj al la VK per la VK-aliĝilo. Aldone eblas aliĝi sen membreco en UEA kontraŭ 50 € (kotizo valida ĝis la 13-a de novembro 2023). Vidu la eblojn ĉe https://vk.esperanto.net/2023. Dum aliĝo eblas ankaŭ libere donaci por la okazigo de la 4-a VK: tiuj, kiuj donacas super 50 €, aperas kiel Subtenanto. La donacoj helpas nin altigi la teknikan kvaliton kaj aldone proponi la VK-n al diversaj homoj en la mondo, kun aparta atento al junuloj kaj virinoj, ampleksigante niajn a! tingojn k aj diversigante nian movadon. Antaŭdankon pro via subteno!

Dimanĉo, Septembro 10, 2023 - 13:20

Miguel Gutiérrez Adúriz, Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA

Geamikoj, en BK-2023 ni havis la duan plej altan partoprenon en la BK-historio, nome 180 konkursaĵojn, t.e. nur 6 verkojn malpli ol en la rekorda jaro 2021, kaj 7 verkojn pli ol pasintjare. La konkursaĵoj venis el 31 landoj kaj tiel el veteranaj agnoskitaj plumoj, kiuj donas prestiĝon al BK, kiel el novaj valoraj beletremuloj, kiuj donas promesplenan perspektivon al la panoramo de la E-literaturo.

Kun aparta ĝojo, ni konstatis la kreiĝon de ĉiam pli granda kaj interesa plejado da BK-ŝatantoj, kiuj esploras diversajn ĝenrojn, lingvaĵojn, stilojn... kun la intenco krei novajn mondojn kaj vibrojn per la lingvo Esperanto.

Kun sama ĝojo, ni spertis la ĝeneralan intereson de la E-publiko al nia afero. En la reto, la fejsbuka grupo “Amikoj de la Belartaj Konkursoj de UEA” havas jam pli ol 1000 aliĝintojn. Kaj la nombro da varmaj gratuloj ricevitaj, jen letere, jen persone, kadre de Esperantaj kongresoj kaj renkontiĝoj, igas nin antaŭeniri ĉiam pli firme, dankeme, entuziasme.

Pro ĉio ĉi, la Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, krom esprimi tiujn ĝojojn tiukaŭze spertitajn de la gvida BK-skipo, instigas beletremulojn eĉ superi la pasintjarajn rekordajn nombrojn da konkursaĵoj partoprenante per altkvalitaj verkoj en BK-2024.

Sabato, Septembro 9, 2023 - 20:10

Universala Esperanto-Asocio (UEA) preparis malfermitajn enketilojn por konatiĝi kun ideoj kaj impresoj de esperantistoj, ĉu membroj ĉu nemembroj de UEA, pri la movado kaj la Asocio. La enketiloj estis konstruitaj tiel, ke por respondi oni devas bezoni malpli ol 10 minutojn. La ĉefan parton eblas rapide respondi nur per klakoj, sed ankaŭ eblas pli detale (nedevige) komenti. La partopreno de ĉiuj utilos por doni bazon por la lastaj konsideroj pri la strategio de UEA.

Ĉiuj bonvenas respondi kaj kundividi la enketilojn. Jen la du versioj:
- por membroj de UEA: https://www.surveymonkey.com/r/uea_membroj;
- por nemembroj: https://www.surveymonkey.com/r/uea_ne-membroj.

Ĉar la respondoj subtenos la Asocion pripensi strategiajn alirojn por si kaj por la movado, UEA antaŭdankas pro ĉies partopreno. Apartan dankon, se vi jam respondis pro antaŭaj komunukoj pri la enketiloj. Duncan Charters, prezidanto de UEA, kunordigas la laborojn. Rezultoj de la enketado estos montrataj en raportoj al la Komitato de UEA, en la revuo Esperanto kaj en specifaj programeroj en eventoj kiel la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), okazonta inter la 23-a kaj la 26-a de novembro 2023.

Vendredo, Septembro 1, 2023 - 21:11

UEA starigis la Premion Onisaburo Deguchi (https://uea.org/teko/regularoj/regularo_premio_deguchi) - aŭ Premio Deguĉi - en la Jubilea Jaro 1987, pere de fonduso proponita kaj starigita de Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto (EPA), faka organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun UEA. La premio distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de religia gvidanto de Japanio, Onisaburo Deguchi (Deguĉi). Spegule al iliaj ideoj la premio ankaŭ celas honori tiujn, kiuj pleje kontribuas al la realigo de la bazaj celoj de UEA.

La Premio Deguĉi konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 EUR. Ĝis nun 30 homoj kaj 8 iniciatoj estis premiitaj kaj nun estas anoncata la 31-a homo. Per decido de la Estraro de UEA la Premio Deguĉi de la jaro 2023 estas aljuĝita al:

Miora Raveloharison

Doktorino RASOHARINAIVO Mioranantenaina, pli konata kiel Miora Raveloharison, naskiĝis la 20-an de aŭgusto 1980 en Antananarivo, la ĉefurbo de Madagaskaro. Ŝi estas lertigistino kaj nuntempa membro de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio, respondeca pri virino agado kaj kulturo. Ŝi kaj la edzo estas gepastoroj, gepatroj de juna filo, Jonathan.

Paĝoj