Lahtio: modernaj kondiĉoj ene de la vivanta naturo

Dima Ŝevĉenko,
Anna Striganova


Lahtio, kie okazos la 104-a Uni­ver­sala Kongreso de Esperanto, estas ur­bo en Finnlando, kiu havas ĉirkaŭ cent mil loĝantojn kaj estas la ĉefurbo de la regiono kun ĉirkaŭ ducent mil loĝantoj. Ĝi estas facile kaj oportune atingebla per oftaj trajnoj kaj busoj el Helsinki (inkluzive la rektan traj­non el la flughaveno de Helsinki) kaj Sankt-Peterburgo.

La trajno estas reko­mendinda maniero por atingi la ur­bon pro tio, ke la trajnoj estas sufiĉe kom­fortaj kaj rapidaj. Tiel, depende de la tempo, el la flughaveno de Helsinki eblas atingi Lahtion ene de malpli ol horo aŭ 1 h. 21 min. maksimume. Por veni el Sankt-Peterburgo la plej bo­na rimedo estas speciala rapidtrajno “Allegro”, kiu veturas nur ĉirkaŭ 2 h. 40 min., la lima kontrolo okazas ene de la trajno, kiam ĝi veturas, kio ŝparas multe da tempo, se kompari kun la flugo aŭ busa/aŭtomobila vojaĝo. Fo­je okazas ke eblas kapti la plej favo­ran prezon de trajnbileto, se akiri ĝin laŭeble anticipe (vidu la retejon de la finnlanda fervojo – https://www.vr.fi). La stacidomo de Lahtio situas paŝdistance de la urbocentro kaj la kon­­gresejo.

Lahtio situas sur la suda bordo de pitoreska lago Vesijärvi (kion eblas tra­duki kiel “akva lago”), kiu troviĝas ne tre for de la kongresejoj. Verŝajne ĝuste pro tio la nomon de la urbo eb­las traduki el la finna lingvo, ki­el “golfo”. Somere la bordo de la lago es­tas tre bona loko por promeni, ri­pozi, kafejumi kun la amikoj post la streĉa taga kongresa programo.


Ĉe la bor­do estas haveno, kiun laŭmerite oni sim­bole nomas la “gastoĉambro de Lah­­tio”. Aparte rimarkindas kafejoj ĉi-lo­ke, kelkaj el ili komforte lokiĝas sur malnovaj ŝipoj en la havenoj, kaj unu eĉ en la aŭtentika konstruaĵo, kiu iam servis, kiel la fervoja stacidomo kaj situas tuj apud la bordo.

Apud la haveno etendiĝas kelkaj agrablaj par­koj kun fontanoj kaj la parko de mo­derna ligna arkitekturo.
Ĉeborde en la haveno troviĝas an­kaŭ la konata koncerta halo “Si­be­lius”, kie regule okazas koncertoj de la sim­fonia orkestro de Lahtio, kiu tu­te pra­ve estas konsiderata orkestro de mondskala nivelo. Ĝi estas nomita oma­­ĝe al la konata finna muzika kom­po­nisto Jean Sibelius (1865–1957). La ha­lo “Sibelius” estas unika konstruaĵo, re­konstruita surbaze de la restaĵoj de la fermita uzino kun aldono de impresaj vitraj kaj lignaj elementoj kaj konstruoj. Ĝi estas bonega ekzemplo kiel la in­dustria konstruaĵo estonte povas esti utiligata por kulturaj celoj. Verŝaj­ne tio estas la loko “numero unu”, kiun indas viziti dum la dumkongresaj eks­kursoj tra Lahtio.

En Lahtio troviĝas kelkaj muze­oj, kiel ekzemple historia, skisporta, de milita muziko kaj milita medicino, radia kaj televida kaj multaj aliaj.

Ski­sporta muzeo troviĝas tuj apud la ĉe­fa kongresejo Isku Areena. Krom ko­natiĝo kun la historio de skisporto en Finnlando, en tiu ĉi muzeo ekzistas eb­lo provi pafi el imito de biatlonaj pafiloj kaj imiti saltadon en la interaga simulilo de la skisaltejo.

Ne tre for de la kongresejo tro­vi­ĝas tri mondkonataj skisaltejoj. Ĝuste ĉefe pro ili oni foje nomas Lah­ti­on la ĉefurbo de la vintra sporto de Fin­n­lando. La plej alta el ili atingas 80 met­rojn. Dum la UK estas vere re­komendinde ekskursi tien, almenaŭ nur pro tio, ke somere ĝi iĝas la plej alloga rigardejo – desupre eblas vidi la belan ĉirkaŭaĵon de la Lahti-regiono, la urbon mem kaj la lagon Vesijärvi.

La ĉefa kongresejo troviĝos en Isku Areena, kiu estis konstruita en 1973. Ĝi enhavas glacihokean stadi­o­non, kiu estas la hejmstadiono de la lo­ka profesia glacihokea teamo Lahti Pe­licans. Ĝi kapablas akcepti eĉ pli ol 5000 spektantojn. Ĝuste tiu ĉi sta­diono estos uzata por la amasaj so­lenaĵoj de la 104-a UK. Por 20 – 27 julio 2019 ĝi transformiĝos al nia ĉefa Esperanto-domo de la somero, la ĉefa kongresejo kaj nia dumtaga etosumejo.

La kon­struaĵo de Isku Areena estas ne nur la stadiono, sed ĝi ankaŭ en­havas multajn oportune situantajn pre­le­gejojn, en kiuj okazos pluraj pro­grameroj de la UK. Ĝi estas tre bone ekipita ne nur por la sportaj aranĝoj, sed an­kaŭ por okazigi eventojn kiel nia kon­greso. En la sama konstruaĵo la kon­gre­sanojn atendas multaj kafejoj, man­ĝejoj, rapidmanĝejoj kaj trinkejoj kun varia elekto kaj ofertoj. Ankaŭ en la urbo mem eblas trovi amason da ili.

Sekvu komunikojn pri la kongreso en la papera revuo kaj rete por ricevi pli detalajn informojn. Ni invitas vin legi ankaŭ la artikolon pri la finn­landaj manĝkutimoj, kiun spe­ci­ale por la revuo Esperanto verkis Rai­ta Pyhälä – Kie, kiam, kion manĝi en Finnlando?
Isku Areena situas ne tre for de la urbocentro, kie troviĝas la ĉefaj ho­teloj, bankoj kaj vendejoj. Inter ili estas gran­daj kelketaĝaj vendocentroj, kie eb­las aĉeti vestaĵojn, suvenirojn kaj mul­ton alian.

En la urbocentro situas mul­taj restoracioj, inter kiuj kelkaj eto­se ornamitaj vegetaraj kaj veganaj ka­fejoj. Eblas manĝeti kaj aĉeti ankaŭ suvenirojn en la koro de la urbo, sur la ĉefa vendoplaco, kiu situas inter la ur­bodomo kaj la katedralo.
Parto de la programeroj okazos en la apuda konstruaĵo. Ankaŭ ĝi estas tre bone ekipita kaj taŭga por variaj UK-programeroj, inkluzive la halon so­lenaspektan kun la balkono por la spek­tantoj, kiu tre taŭgas por la diver­saj koncertoj kaj similaj programeroj. Krome, ĝi enhavas manĝejon. La kongresejojn eblas atingi per­piede aŭ uzante la lokajn busojn kaj tak­siojn. En la urbo eblas ankaŭ lui bi­ci­klojn. Biciklaj vojoj en Lahtio es­tas tre bone aranĝitaj, speciale en la cen­tro de la urbo. La urbo estis kon­stru­ita tiel, ke en ĝi preskaŭ ne eblas perdi­ĝi. In­teralie orientiĝi helpas demalpro­ksi­me videblaj altaj konstruaĵoj, kiel ek­zemple, konata la el arkitektura vid­pun­kto konstruaĵo de la malnova bu­sa stacidomo kaj bonokaze en ĝi nun situas granda manĝaĵvendejo :).

Malgraŭ la renovigo, en tiu ĉi konstruaĵo restis netuŝita la malnova atendohalo de la busstacidomo, kie ofte eblas vidi la mal­junajn lokanojn, kiuj rememoras ĉi tie la vojojn de sia juneco.
Ŝatantoj de aktiva turismo po­vas lui boatojn, kanuojn kaj biciklojn por vojaĝi tra la lago kaj la vojoj en la ar­baroj, kiuj ĉirkaŭas Lahtion. Por la ŝatantoj de pli trankvilaj promenoj ekzistas kelkaj parkoj, kie foje kaŝiĝas historiaj konstruaĵoj, monumentoj kaj eĉ kelkaj skulptaĵoj de konataj fin­naj skulptistoj.


Somere Lahtio povas agrable sur­prizi tiujn, kiuj ŝatas naĝi. La lago Ve­sijärvi estas tre pura, ĝi provizas la urbon per trinkakvo. La dezirantoj na­­ĝi en ĝi povas promeni kelkajn ki­lometrojn for de la urbo al la speciale aranĝitaj plaĝoj. Ankaŭ en pluraj aliaj lagoj, kiuj multas en regiono Lahtia regiono, eblas naĝi.

Aliĝu al UK! Ni renkontiĝu en Lahtio!

Vidu novan filmeton "Lahtio, verda urbo", filmitan kaj muntitan de Sofia Bister, en la retejo de LKK:
http://www.esperanto.fi/uk2019

Fotoj de Anna Striganova

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la decembra numero 2018. PDF de la decembra numero estas senpage elŝutebla.