Unesko-Kuriero en Esperanto profundigas la rilaton inter UEA kaj Unesko

UEA-reprezentantoj ĉeestis la 1-an Forumon de Unesko-Kuriero en la sidejo de Unesko

Trezoro Huang Yinbao,
Renée Triolle,
Didier Janot,
François Lo Jacomo,
Huang Xiaojuan


La 12-an de junio 2018 marde, oka­ze de la 70-a jariĝo de Unesko-Ku­riero kaj de la jariĝo de ĝia relanĉo, Unes­ko oficiale okazigis la 1-an Fo­rumon de la Kuriero en sia sidejo en Pa­rizo. La ĉefredaktoro de Unesko-Kuriero en Esperanto Trezoro Huang Yin­­bao kaj la redakta asistanto fraŭlino Hu­ang Xiaojuan (filino de Trezoro), la re­prezentantoj de UEA s-ino Renée Tri­olle kaj s-ro Didier Janot, nome de UEA kaj de la teamo de Unesko-Ku­ri­ero en Esperanto invitite ĉeestis.
Matene okazis fermita kunveno por la redaktoroj, tradukistoj kaj kun­laborantoj de la Kuriero, sub la gvido de Vincent Defourny, Direktoro de Publika Informado kaj Direktoro de la eldono de la Kuriero, kiu enkonduke diris, ke “la esperantistoj tuj kaptis la pilkon” (lanĉis la Esperantan version post la interrompo de la eldono inter 2012 kaj 2017). La kunvenintoj diskutis pri la rolo de la Kuriero, pri ĝia influo al la publiko, precipe al gejunuloj, pri ilustrado, pri plibonigo de la eldona kvalito kaj aliaj temoj. S-ino Renée Tri­­olle post simpla sinprezento nome de UEA-reprezentantoj demandis ĉu eb­las skribi artikolojn en aliaj lingvoj. La ĉefredaktorino Jasmina Šopova res­pondis, ke la redakcio akceptas arti­kolojn en ĉiuj lingvoj, kaj neniu ĝis nun verkis en Esperanto, kvankam ŝi antaŭe diris, ke ili mem alskribas emi­nentulojn, por ke ili verku prite­majn artikolojn. Tio signifas, ke ni espe­ran­tistoj povus skribi ankaŭ artikolojn en Esperanto.
La ĉefredaktoro de la Esperanta versio Trezoro Huang Yinbao en la parolado unue esprimis koran dankon al Unesko pro la konsento eldoni la Kurieron en Esperanto, poste prezen­tis la evoluon de la Kuriero en Esperanto, la Esperantan teamon dise troviĝan­tan en 20 landoj, la legantojn en cent lan­doj, la kursojn en Koreio kies kursanoj uzas la Kurieron kiel lernolibrojn, la re­zolucion de la ILEI-konferenco, kiu re­komendas la Kurieron kiel lernan ma­terialon, kaj la 103-an UK kun ĉirkaŭ 1600 Esperanto-parolantoj. Li diris, ke la teamo planas fondi voĉlegan gru­pon por krei aŭskulteblan sonan ver­sion de la Kuriero. Li buŝe invitis la ĉeestantojn ĉeesti la 103-an UK en Lis­bono.
Laŭ la plano de Unesko, la forumo plej eble okazos 1-2 fojojn ĉiujare. Trezoro Huang Yinbao proponis, ke Unesko okazigu la forumon ekster la Unesko-sidejo en aliaj landoj kaj en la
internacia lingvo Esperanto. An­kaŭ la redaktoro de la ĉina versio pro­po­nis, ke Unesko okazigu la forumon en Ĉinio. Antaŭvideblas, ke Ĉinio gasti­gos la forumon en venontaj jaroj. La redaktoroj de la araba kaj ĉina eldonoj diris, ke ofte iliaj lingvoj ankoraŭ ne kapablas traduki la novajn nociojn kaj tiel la Kuriero helpas al modernigo de la lingvo. La membroj de la teamo de la Esperanto-versio samopi­nias. Dum la tradukado kaj redaktado ni devas pen­­sadi pri novaj terminoj. Feli­ĉe Es­peranto estas pli facila ol naciaj ling­voj por krei novajn terminojn. En la kun­veno Renée Triolle parolis en la franca lingvo kaj Trezoro en la ĉina lingvo. Oni samtempe tradukis la paroladon en la anglan, la francan kaj la ĉinan lin­gvojn. En la decembra kunsido 2017, la ĉefredaktoro Jasmina Šopova kaj ŝia kolegino regalis Trezoron, Stefan Mac­Gill kaj François Lo Jacomo per ruĝa ĉina jasmena teo. Ĉi-foje Trezoro donacis al la laborantoj de la redak­cio verdajn ĉinajn jasmenajn teojn.
Posttagmeze okazis la Forumo. La Ĝenerala Direktoro de Unesko Aud­rey Azoulay, la direktoro de Ĉina Eldo­na Administrado Zhuang Rongwen apar­te faris 7-minutajn salutajn parola­dojn. Poste la invititaj fakuloj faris pre­legojn kaj publikajn diskutojn in­ter la fakuloj. La ĉeestantoj povis nur aŭskulti. La kvar reprezentantoj de Esperanto planis kapti la ŝancon por peti ke la Ĝenerala Direktoro skri­bu al la 103-a UK salutan leteron. Be­daŭrinde ŝi foriris tuj post la saluta parolado dum la paŭzo.
Vespere okazis ĉina kultura ves­pero kun belaj kantoj, dancoj, muzikoj kaj operoj. En la tuta tago paralele oka­zis ekspozicio pri Unesko-Kuriero kaj ekspozicio pri ĉinaj kaj arabaj kulturoj. Kaj kiel kutime, koridoraj kontaktoj kun iuj konataj (aŭ nekonataj) homoj kaj intervenintoj, kiam ni povis kapti ilin por prezenti Esperanton kaj UEA.
François Lo Jacomo, UEA-re­pre­zentanto ĉe Unesko kaj membro de la teamo de Unesko-Kuriero en Espe­ran­to, kiu antaŭ la Forumo jam pre­nis la taskon mem kunporti la pape­rajn ekzemplerojn de la Kuriero en Espe­ranto al Unesko, senditajn de Trezoro, ne povis persone ĉeesti pro alia grava tasko. Tamen li aparte kunsidis por bo­ne plani la ĉeeston kun Trezoro kaj lia filino antaŭ la forumo, kiam ili atingis Parizon. Post la Forumo ni ĉiuj kun­venis kun kelkaj aktivuloj en Francio en la sidejo de Esperanto-Francio por diskuti pri plibonigo de la eldono de la Unesko-Kuriero en Esperanto.
Dum la kunveno kaj la Forumo, ni sentis ke la eldono de la Unesko-Kuri­ero en Esperanto certe bone impresis la Unesko-funkciulojn kaj plue kaj for­te profundigas la rilatojn inter UEA kaj Unesko.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la septembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.