Solvi la konfliktojn en Afriko. Kiel UEA povas kontribui al tio? Analizoj kaj proponoj

Privas Tchikpe
Esperanto forte montriĝis ko­mence de la okdekaj jaroj en Afriko. Kon­tribuis al tio Hans Bakker, Ger­main Pirlot kaj aliaj. Ekde tiu epoko la mo­va­do evoluis el individuaj per­sonoj al fondo de kluboj, poste de landaj asoci­oj, kiuj aliĝis al UEA. Tiam ne ekzis­tis la reto. La unuaj esperantistoj devis sen­di siajn hejmtaskojn al Nederlando aŭ Belgio, atendi semajnojn por ricevi la sekvan taskon. La tuta afero estis multekosta. Helika poŝto estis la nu­ra vojo por havi kontaktojn tra la mon­do. Por helpi al tiuj unuaj kuraĝuloj UEA kaj la eŭropaj instruistoj kontribuis al elspezoj por pagi la poŝtmarkojn. An­kaŭ kelkaj vojaĝoj estis pagitaj de UEA kaj de privatuloj, ĉar ekzistis nek skaj­po nek poŝtelefono.Tiuj afrikaj pio­ni­roj estis ĉefe studentoj. Pro tia evo­luo nuntempe ni havas Landajn Aso­ciojn en diversaj afrikaj landoj: Beni­no, Togolando, Burundo kaj aliaj. Tre frue kon­fliktoj naskiĝis en preskaŭ ĉiuj lan­­daj movadoj. Kiam oni analizas ti­ujn konfliktojn, oni rimarkas, ke ili kon­cernas aŭ la monon aŭ la demandon pri legitimado donita de UEA. Plie ti­uj konfliktoj tendencas fari el Esperanto, la lingvo de paco, kiel ĝi devus esti, ling­von por batali. En kelkaj landoj ek­zistas unu, aŭ du, aŭ tri tutlandaj asocioj, tamen UEA agnoskas nur unu. Tiel fo­je certaj esperantistoj kaj/aŭ asocioj kon­sideras sin kiel privi­legi­­itajn pro tiu ag­nosko. La aliaj espe­ran­tistoj vidas sin kiel duarangajn mo­va­danojn.

Respondeco de UEA en la nuna situacio

La fakto, ke UEA agnoskas nur po unu asocion en ĉiu lando, kreas ti­an situacion. Plie la fakto, ke UEA sub­tenas finance la landajn asociojn, sa­me kreas konfliktojn, ĉar la disdono de ti­uj sumetoj kreas ĵaluzojn: nur la Landa Asocio ricevas jare sumon ne altan. La gvidantoj de tiu Landa Asocio dis­do­nas partetojn de ĝi al la lokaj klu­boj ligitaj al la Landa Asocio. Aliaj akti­vuloj nenion ricevas.

Kion fari?

Se ekzistas diversaj asocioj en iu lando, se ekzistas lokaj kluboj, se ek­zistas Esperanto-centroj, ĉiuj devus es­ti egalnivele agnoskitaj de UEA sen distingo, sen hierarkio. Kompreneble tia sistemo devus konkretiĝi en re­gu­laro, tiel ke ekzemple grupo el mi­ni­mume dek personoj povu anonci sin kaj ligiĝi al UEA, esti agnoskita kaj listigita de UEA. La kotizoj de tiuj aso­ciaj membroj devus esti tute simbo­laj. La disdono de mono, la subvencioj pagataj de UEA al la Landaj Asocioj, devus esti nove organizitaj. La asocioj kaj grupoj vivu laŭ siaj energio kaj ka­pabloj. Sed ia subteno de UEA povus kuraĝigi multajn personojn: per nova sistemo de konkursoj UEA povus re­kompenci la plej lertajn, la plej age­majn, la plej diligentajn personojn. In­ter la membroj de UEA tutcerte tro­viĝas personoj, kiuj konsentus esti en ĵurio kaj legi sinprezenton kaj/aŭ ver­kaĵon de kandidatoj, kiuj deziras ri­cevi premion, kiu estu subvencio por partopreni internacian eventon. Laŭ mia scio UEA havas programon «Ni Semas». UEA laboru al pli alta alloge­co de tiu programo kaj pli forta dis­vastigo de ĝi ene de la afrika movado. Tio estas nur ekzemplo de tio, kion UEA povus fari por helpi la mova­don en Afriko. Fakte ŝajnas al mi gra­ve­ge, ke UEA starigu ĝisfundan pripen­son pri la maniero subteni la landajn movadojn, kiuj strebas al ligo al tiu tut­monda strukturo. Se mankas ĉe UEA tia proaktiva pripenso kiel utili al la lokaj strukturoj, estas riskoj, ke ĝi per­dos sian kredindecon.
Pri Privas Tchikpe kaj «Scio Sen Bariloj», la svis-benina NRO kies pre­zidanto li estas, vi povas legi ĉe www.eo.wikipedia.org.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la januara numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.