Sciencoriĉa UK en Lisbono

Amri Wandel,
Prezidanto de AIS
kaj IKU-sekretario

Sur la foto Orlando Raola

La Lisbona UK estis riĉa ankaŭ en la scienca aspekto. Jam delonge la In­ternacia Kongresa Universitato (IKU) estas konsiderata kiel unu el la kul­minoj de la programo de la Uni­­versa­la Kongreso, sed en la las­taj jaroj aldoni­ĝis la Scienca Ka­fejo, kiu prezentas pli mallongajn (ĉir­kaŭ duon­ho­rajn) prelegojn iom pli popular­ni­velajn ol tiuj de la IKU. En Lisbono oni povis aŭs­­kulti, en ambaŭ tiuj ĉi kadroj, preskaŭ dudek prelegojn, kun tre va­ria oferto de temoj, ekzemple, pri flug­robotoj, portugala kulturo, Eŭropa Unio, novaj planedoj kaj jidaj bardoj en Rusio. Krom la plenaj salonoj, ates­tis pri la populareco de la IKU kaj pri la interesiĝo de la kongresanoj ankaŭ la elĉerpiĝo de la IKU-libro, kiu ĉi-jare festis sian dudekjaran jubileon.

Prestiĝa IKU

La IKU atingis sian prestiĝan sta­ton dank’ al la altnivelaj proponoj kaj prelegoj de multaj spertaj kaj pro­fe­siaj prelegantoj, sed gravas an­kaŭ la juĝado, fare de la IKU-ko­misi­ono, kiu jam pli ol dek jarojn pro­fe­sie pri­juĝas la IKU-proponojn, el kiuj nur naŭ estas fine elektataj (ĉi-jare alvenis 25 proponoj). Ĝiaj membroj es­tas Sabine Fiedler, Michael Maitzen, José Antonio Vergara, Humphrey Ton­kin, Jingen Wen kaj mi. Por utiligi pli­ajn bonajn proponojn, kiuj ne trovis lokon inter la naŭ IKU-prelegoj, la ko­misiono elektis ĉi-jare naŭ aldonajn proponojn por la Scienca Kafejo.
La ĉi-jaraj IKU-prelegoj estas indikitaj en la apuda kadro. Kvan­kam preskaŭ ĉiuj havis plenajn salo­nojn, escepte grandaj nombroj de aŭs­­kultantoj kun pluraj starantaj ĉe la mu­roj pro manko de lokoj estis no­titaj dum la prelegoj de Ulrich Bran­den­burg, iama ambasadoro de Germanio en i.a. Moskvo kaj Lisbono, pri novaj perspektivoj por Eŭropa Unio, kaj de prof. Wendel Pontes, pri la fiziolo­gia bazo de la mensogo. Grandan in­teresiĝon vekis ankaŭ la triprelega IKU-AIS kurso de Francesco Maurelli kaj Long Zhang, en kies tri renkontiĝoj la ĉeestantoj havis la okazon konstrui flugrobotojn kaj eĉ flugigis ilin en la salono.

LONG / MAURELLI
Konkeri la ĉielon: flugrobotoj

BUTAN
Landoj ĉe vojkruciĝo

ŜEVĈENKO
Modernaj serĉsistemoj
kaj sociaj retoj

BARANDOVSKÁ-FRANK
Tutmondiĝo de portugalaj kulturo kaj lingvo

BRANDENBURG
Perspektivoj por la Eŭropa Unio

MARTINS
Eŭropa demografia kaj ekonomia dinamiko: migrantoj necesas!

PLANCHON
La verbo doni kaj la universala homa ago

PONTES
La biologiaj bazoj de mensogo

ROSSI
Sukcesoj kaj perspektivoj en planedo-scienco

Scienca Kafejo


Sur la foto Bernhard Tuider

Tiu popularnivela scienca pre­le­garo unuafoje okazis en sia nuna for­mo en Lillo. Temas pri sesio, en kiu oni prezentas prelegojn pli mallongajn (ĉ. duonhorajn) ol IKU, el inter la plej bonaj kaj interesaj IKU-proponoj, kiuj ne trovis lokon inter la naŭ IKU-prelegoj. Ĉi-jare okazis du sesioj de la Scienca Ka­fejo, en kiuj okazis ok prelegoj. Ŝaj­ne la organizantoj ne antaŭvidis la kres­­kantan popularecon de la Scienca Ka­fejo, ĉar la lokoj en mezgranda salo­no neniel sufiĉis, eĉ post duobligo de la nombro de seĝoj helpe de la portuga­laj deĵorantoj. Multaj aŭskultantoj ama­siĝis ĉe la muroj kaj en la enirejo, dum aliaj devis cedi pro manko de loko.

Tatiana Auderskaya
Biodiverseco

Eva Boyadzhieva
Signala transdonado

Mikaelo Bronŝtejn
La forpasinta lingvo kaj ties forpasinta bardo

Orlando Raola
Cirkulado de hidrargo en la naturo: fontoj, konsekvencoj, solvoj

Ida Stria
La angla: ĉu kreola lingvo de konkeritoj?

Anna Striganova
Ĉu heroo malvenkas?

Bernhard Tuider
Planlingvoj kaj Esperanto-muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko
Libreca IKU-Libro

Antaŭ dudek jaroj mi redaktis por la UK en Montpeliero la unuan IKU-libron, kiu de tiam aperas ĉiuja­re. Tiu unua IKU-libro, samkiel ĉiuj IKU-libroj ekde 2005, videblas rete, en http://uea.org/teko/IKU. La IKU-lib­ro festis do 20-jaran jubileon, kaj sek­ve estis aparte solena: enhave riĉa kaj pli ampleksa ol iam (pli ol 220 pa­ĝoj). Kiel pasintjare, mi redaktis kaj preparis ĝin libroforme, tamen la pre­zo por la kongresanoj estis signife mal­pli alta: nur 15 eŭroj. Tion ebligis malalt­kos­ta eldonado kaj presado en Isra­elo kaj helpo de UEA, kiu ofertis spe­cialan ra­baton dum la kongreso. Eĉ en la aŭk­cio la IKU-libro atingis bonan prezon. La IKU-libro havas nacilin­gvajn resu­mojn (en la angla, franca kaj la kon­greslanda lingvoj) kiuj ebligas al eks­teraj instancoj, kiel Unesko kaj NRO-j, impresiĝi de la nivelo de la IKU, kaj sam­tempe eksponas la IKU al la lokaj, ne Esperanto-parolantaj gastoj kaj gra­­vuloj, kiel urbestro kaj la alta pro­tek­tanto.

Scienca Forumo

En Nitra unuafoje okazis nova pro­gramero la Scienca Forumo, kiu ku­nigis plurajn instancojn kaj asociojn okupiĝantajn pri scienca agado per Es­peranto: UEA (IKU), AIS, ISAE, KAEST kaj STEB. Kadre de la Scienca Forumo, fine de la UK, okazis ankaŭ ĉi-foje publika disdonado de la AIS-atestoj al la ekzamenitoj en la IKU-AIS-kursoj, disdonado de la atestoj por la gajnintoj en la Pre­mio Pir­lot, por la plej bonaj sciencaj verkoj, tradicio, kiun AIS renovigis en 2016. Ankaŭ en Lisbono okazis la Scienca Fo­rumo. Estis prezentita la regula sci­en­ca agado per Esperanto, kiel IKU kaj la ligitaj AIS-kursoj, kaj la Internacia Vintra Uni­ver-sitato. Aldone, malpli re­gulaj sci­encaj kunvenoj kiel la 35-a San­ma­rineca Uni­versitata Sesio de AIS, kiu okazis kad­re de la Itala Kongreso en San-Ma­rino, kaj la Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST), kiu okazos en ok­tobro 2018. Dum la Scienca Forumo de­nove okazis publika disdono de la premioj de la Premio Pir­lot, por la plej bonaj sciencaj verkoj en la lastaj jaroj. Inter la ricevitaj 38 proponoj estis premiitaj 12 verkoj en kvar branĉoj: libro, artikolo, prelego kaj kurso.

Premio Pirlot 2018

Branĉo libroj:
(1) Amri Wandel, La kosmo kaj ni, 3-a eldono (FEL 2017)
(2) Amri Wandel (red.), Internacia Kongresa Universitato, 70-a sesio (UEA 2017)
(3) Lode van de Velde, Manĝeblaj sovaĝaj plantoj

Branĉo artikoloj: duobla egaleco:
(1) Disheng Wang: Simpla Eksplikado pri la kuracado de Multobla Sklerozo (MS) el la vidpunkto de Tradicia Ĉina Medicino (TĈM) (2017)
(1) Javier Alcalde: La pacisma aliro (2018)
(3) Amri Wandel: Nova horizonto trans Plutono (Ondo de E-o 2018)
(3) Christoph Klawe: Pri medicina terminologio en Esperantujo: Recenzo de la Oklingva Medicina Enciklopedia Vortaro (OMEV) de Jozo Marević (2016)

Branĉo kursoj: egaleco:
(1) Amri Wandel: Enkonduko al astronomio (Reta, Univ. de E-o)
(1) Christer Kiselman: Digita geometrio, matematika morfologio kaj diskreta optimumado (SUS-34, Varsovio 2017)

Branĉo prelegoj:
(1) Amri Wandel: Nigraj Truoj (Kataluna Kongreso 2017)
(2) François Lo Jacomo: Primnombroj (IKU 2017)
(3) Xavier Alcalde: Solidareca agado pri migrantoj kaj rifuĝantoj en Eŭropa Unio (IKU-AIS 2017)

Fotoj de Anna Striganova

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la septembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.