Dancorondo inter homoj kaj verkoj

Fernando Pita
Pri homoj kaj verkoj. Eseoj pri la Es­peranto-kulturo. Div. Red. Michela Li­pari kaj Humphrey Tonkin.
UEA: Rotterdam, 2012. 143 paĝoj.
Prezo ĉe UEA: 9,00 €

Mendi en la katalogo de UEA
Oni povas sendube aserti, ke ĉiu esperantisto, kiu kutime legas Espe­rantajn gazetojn kaj revuojn, kaj iel ajn sekvas la novaĵojn de la Esperanta kulturo, scias pri la famaj Belartaj Kon­kursoj de UEA. Okazantaj ekde 1950, la Belartaj Konkursoj iom post iom fa­riĝis bunta montrilo de la plej gravaj produktoj de niaj artistoj, des pli, ke la premiitaj verkoj estas publikigataj, fa­re de UEA mem, en specialaj libroj, ki­uj disvastigas nian “belartan rikol­ton”. La graveco de la Konkursoj eten­diĝis eĉ al artoj, en kiuj Esperanto po­vus havi nenian rolon; ekzemple: dum la jaroj 1976-95 estis eĉ premio pri Fo­to­grafio!
Tamen, se proz-, dram- kaj poe­ziaj verkoj fariĝis rapide famaj, aliaj branĉoj de la konkursoj ne havis ŝan­con esti pli vaste konataj, krom de la ĵurio mem. Unu el tiuj estis la branĉo eseo, kiu ĝenerale ricevis gravajn tek­stojn, kiuj vere kontribuis por (ek-)kompreno aŭ profundiĝo en temoj, pri kiuj apenaŭ ekzistas informoj disper­saj kaj sporadaj. Tial, oni devas ja gratuli tiun, kiu decidis libroforme eldoni ko­lekton de la plej gravaj el tiuj tekstoj, kiuj alimaniere eble estus por ĉiam per­ditaj. Tiel, en 2012 UEA eldonis Pri ho­moj kaj verkoj – Eseoj pri la Esperanto-kulturo. Aranĝita de Michela Lipari kaj Humphrey Tonkin, tiu libro ne nur rapide establis sin kiel referencon pri sia temo; la bonega ricevado fare de la plej kompetentaj kritikantoj ja okazigis postan eldonon de du pliaj volumoj: Interlingvo inter lingvoj, kun kompreneble eseoj prilingvaj, kaj Ta­men ĝi moviĝas!, kun primovadaj, am­baŭ el 2015.
Fariĝinte la unua parto de trilogio, Pri homoj kaj verkoj daŭre restas la plej populara el la triopo. Tio certe ŝuldiĝas al la fakto ke la tekstoj en ĝi, kvankam tiel specialiĝintaj kiel tiuj de la du kiuj ĝin sekvis, certe vekas atenton de tiuj, kiuj interesiĝas pri legado de nia literaturo, homgrupo certe pli larĝa en Esperantujo, ol tiu de interesatoj pri Interlingvistiko aŭ pri movadaj aferoj kaj tendencoj.
Tamen, per si mem, intereso pri verkoj ne nepre reprezentas gravecon de ilia enhavo. En tiu ĉi kazo, tiu gra­veco rezultas el la sumo de ĉiu el la ese­oj enirintaj en la kolekton mem, kiu reeldonas entute dek unu ese­ojn de naŭ aŭtoroj. Eseoj – endas men­cii tiujn de Geoffrey Sutton (Pri la perio­doj de la Esperanta literaturo), de Jukka Pietiläi­nen (La kvara periodo en la Esperanta literaturo) kaj de Éva Tófalvi, kiu lupeis la trajtojn de la Esperanta verkisto – kiuj fariĝis kvazaŭ mejloŝtonoj por ĝe­­­nerala kompreno de nia literaturo. Du­me, Lena Karpunina alvokas la espe­rantistaron al prezervado de la trezoroj de la Esperanta literaturo, disere perdita en librobretaroj de niaj kluboj (kaj kion ni ne diru pri tiuj tekstoj, kiuj ekzistas nur en revuoj kaj lokaj bultenoj?)
Krom tiuj pli teoriaj tekstoj, es­tas en la libro aliaj, kiuj fokusas la vivojn kaj/aŭ verkojn de elstaraj kaj (r)evoluciaj aŭtoroj, prezentante stu­dojn faritajn de homoj, kiuj estas mem aŭtoroj! Tiamaniere oni – ĉu senkon­scia elekto? – trovas sin antaŭ gran­da dancorondo de verkistoj: Éva Tó­­­falvi prezentas studon pri Sándor Szath­mári, Sten Johansson kontribuas per studoj pri la aktualeco de Stel­lan Eng­holm kaj pri la beletra/amora dia­logo inter Karolo Piĉ kaj Eli Urba­no­vá; Carmel Mallia parolas pri La Vo­jo (la poezia majstroverko de Za­men­hof); Gonçalo Neves analizas la lirikon de Miguel Fernández kaj, fin­fine, Krys Ungar rememorigas al ni la gravecon de Marie Hankel dum niaj pioniraj jaroj.
Tiu vere impona dancorondo, tiu ja mozaika konstruado, prezentas al leganto la multvizaĝan bildon de tiu fenomeno, la Esperanta litera­turo. Tamen, ĝi ankaŭ malkaŝas nekongru­econ en verko kies subtitolo estas “eseoj pri la Esperanto-kulturo”: ĉu nia kulturo estas nur literatura? Kom­pre­neble, Esperanto estas vivanta ling­vo, pro tio literaturo devas havi en ĝi kvazaŭregan rolon, sed nia kulturo ne al ĝi reduktiĝas; tiel, eble pli saĝe estas paroli pri “Esperanto-lite­raturo” anstataŭ “Esperanto-kulturo”, des pli ke estas en la verko ankaŭ eseo pri “arkaika parolado en Esperanto”, iom amuza eksperimento de Alberto Gar­cía Fumero pri tio, kiel sonintus Espe­ranto dum la Mezepoko. Teksto vere interesa, sed kiu certe trovus pli ĝus­tan lokon en Interlingvo inter ling­voj, tiel cedante sian lokon al alia el la premiitoj. Kaj ne mankus elektebloj, ĉar la listo de la venkintoj, kompilita de Sten Johansson vekas nian intere­son pri, ekzemple, Lingvistikaj problemoj de la originala romano Esperanta, de Ka­­rolo Piĉ, venkinto en 1978, kaj pri Per­spektivoj pri esperanta kinarto, de Bran­don Sowers (premiito en 2011). Ĉi-lasta, publikigita en Tamen ĝi moviĝas!, same okupus pli komfortan postenon en la verko kiun ni recenzas nun, kun la plia avantaĝo pli efike pravigi la sup­re menciitan subtitolon.
Malgraŭ tiuj malgrandaj detaloj, mi ja kredas, ke Pri homoj kaj verkoj, kun sia verkista dancorondo, estas jam, kvankam ĝi estis eldonita antaŭ nur kvin jaroj, verko kiu iamaniere sta­ri­gas modelon por venontaj studoj pri nia literaturo, kaj kiu, mi esperas, estu la unua rekolekto, ne de nur triopa, sed de multnombra serio, kiu redonu al ni ĉiujn rezultojn de la Belartaj Konkursoj de UEA.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la aprila numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.