Reta voĉdono. Ni adaptiĝu por ŝpari tempon kaj monon

Jérémie Sabiyumva
Lastajn jarojn ĉio okazadis per poŝ­to. Sendi aĵojn al aliaj landoj aŭ kon­tinentoj postulas multajn semaj­nojn, eĉ monatojn, por atingi la destinon, ofte perdiĝas, aliaj malbo­niĝas survoje.
Kun interreto per eta klako, en unu minuto, la letero atingas la adre­saton: mirinde!!!
Jen la evoluo kiun ni esperantis­toj devas kapti.
Kio pri la retvoĉdono? Ĉu nun eb­las voĉdoni rete? Jes, tio jam okazas en UEA, sed por komitatanoj. Ĉar ko­mitatanoj re­p­rezentas membrojn de Landaj Aso­cioj, mi certas ke eĉ tiuj membroj po­vas voĉdoni rete kaj tio havas avan­taĝojn.
La voĉdona procezo ne estos lon­ga: per poŝto, ekzemple por mi, kiu loĝas en Burundo, mi atendus al­menaŭ du monatojn por ke la ba­lo­tilo atingu mian poŝtkeston, kaj la CO atendos
pliajn 2 monatojn por ke mia kom­pletigita balotilo atingu Roterdamon. Do se la procezo estos rapida, ni be­zonos ĉirkaŭ 4 monatojn!!!
Al tio aldoniĝos riskoj de perdoj: Ofte leteroj perdiĝas survoje. Laste, post 6 monatoj, alvenis pakaĵoj el Bra­zilo al mia poŝtkesto. Mi volis scii kial ĝi alvenis kun tia nekredebla malfruo. La respondo estis ke okazis eraro, la sendaĵo unue iris al Suda Afriko!!!!
Ni ne forgesu ke por sendi le­terojn per poŝto kostas ĉe ambaŭ flan­koj. Kaj nun ni estas pensantaj pri stra­tegio por malpliigi elspezojn de UEA. Mi opi­nias ke UEA ne bezonos sendi la ba­lotilojn al miloj da membroj, kaj same, la membroj ne elspezos por resendi la balotilojn. En Afriko kaj en multaj aliaj landoj, ĉefe malriĉaj, ni klopodas varbi homojn por aliĝi laŭ la nova aliĝkotizo, sed ne ĉiuj povas havi la 2 eŭrojn. Ĉu ili sukcesos pagi 2 aŭ 3 eŭrojn por sendi la balotilojn?
UEA simple pensu pri simpla voĉ­donilo, facile alirebla por ĉiuj, pre­fere per telefono (ĉar ne ĉiuj havas komputilojn) kaj por tiuj, kiuj ne ha­vas retaliron, UEA disponigu alian ma­nieron, por ke ĉiu havu egalan ŝancon esprimi sin.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la maja numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.