Knaranta muelilo

Ionel Oneţ
La muelilo de la fortuno. Ioan Slavici.
Trad. Lenke Szász. Antverpeno: Flandra
Esperanto-Ligo, 2018. 155p.
Prezo ĉe UEA: 10,80 €

Mendi en la katalogo de UEA
Kompare kun la kulturoj de la naj­baraj landoj, la rumana kulturo estas relative subreprezentata en Esperanto. Tial, do, la publikigo de nova traduko el la rumana literaturo devus esti ĝo­jiga, des pli kiam temas pri indaj aŭ­toro kaj verko, ambaŭ instruataj en la lernejoj de Rumanio.

Ioan Slavici (1848–1925) naskiĝis en Şiria, tiam en la Aŭstra Imperio, nun en la distrikto Arad en Rumanio. Li­ceaj studoj en Arad kaj Timişoara, kaj universitataj en Peŝto kaj Vieno. Li famiĝis kiel prozisto, memoraĵisto, dra­maturgo kaj ĵurnalisto.

Lian verkaron profunde influis la vivo en la transilvania ruro, kvankam la temaro ne estas pure transilvania. Atenta observanto de la vilaĝa kaj ur­beta vivoj kaj brila analizanto de la ho­maj animstatoj, Slavici estis kreanto, konstruanto de vivecaj, realecaj situ­acioj kaj konvinkivaj roluloj.

Moara cu noroc, la novelo pri kiu ni okupiĝas, aperis unuafoje en 1880 kaj de tiam restas populara legaĵo. Kiel plejparto de la noveloj de Slavici, ĝi apartenas al la realisma, edifa lite­raturo. Ĉefverko de la aŭtoro, ĝi bildigas la sekvojn de senbrida avareco, de neregata deziro riĉiĝi. Malhonesteco, ko­rupto, dubindaj aranĝoj kun same dubindaj uloj fine kondukas al pereigaj sekvoj. Kvankam la verko prezentas agojn kaj homojn en la Banata ruro, per sia mesaĝo ĝi estas universala. Ĝi estas deviga legaĵo en la rumanaj lernejoj kaj tradukiĝis en kelkajn lingvojn. Las­te en Esperanton. Malgraŭ kelkaj regi­onis­moj, la rumana teksto legiĝas flue, senĝene. Ĉu la samon oni povas diri ankaŭ pri la Esperanta traduko? Be­daŭre, ne.

Nia muelilo knaras de la titolo (ki­al “muelilo” kaj ne “muelejo”, pli sen­cohava en la kunteksto?) ĝis la paĝo 155, kiu disponigas kelkajn “Notojn de la tradukinto”, ne tute senriproĉajn. Ĝi grincas ĉiaartike: traduke, lingve, stile, tipografie.

Ĉar, malkiel muelejo, muelilo ja turniĝadas, la nia estas – laŭ la ne­kom­prenebla kaprico de la tra­dukin­to (aŭ de la vento) – jen “La muelilo de la fortuno”, jen “Muelilo de la for­tuno”.
La lingvaĵo de la traduko estas simpla, senpretenda. Bedaŭre, je ĉiu tur­no de la muelilo (aŭ de paĝo) kons­tateblas, ne sen ĝeno, ke temas pri tra­dukaĵo. Kion komprenas, ekzem­ple, la leganto el la esprimo “… ri­gar­dante kiam al la edzino, kiam al la bopatrino…” (p. 21), laŭvorta tra­duko el la rumana? Anstataŭigu la du “ki­am” per du “jen”. Ĉu pli kompreneb­la? Espereble jes. Ankaŭ sur la p. 146 aperas laŭvorta (kaj ne eleganta) tra­duko el la rumana: “… faris trifoje al si la signon de la kruco…”. Pli sim­ple kaj pli elegante estus “… trifoje kru­co­signis…”.
La rumana “bani” ja estas en plu­ralo, sed ĝi tradukiĝas en Esperan­ton per “mono”, ne per “monoj”. “În­ţe­legere” signifas “kompreno”, sed an­kaŭ “interkon­sento”, kiel devus esti sur la p. 33: “vi elektu la bonan kom­prenon kun mi”. Sur la paĝo 51 estas malfacile, se entute eblas, kompreni kion signifas “poste li metos la ĉevalojn al la ĉaro”. Ĉu anstataŭigo de “metos” per “jungos” helpus? Espereble, alie la ĉaro ne antaŭeniros.

Plurloke la vortelekto montriĝas dubinda, se ne erara. Listigi eĉ nur la verajn erarojn ne eblas ĉi tie – mankas spaco. Kelkajn tamen ni menciu: “ĉiu ŝia sango” (p. 80) devas esti “ŝia tuta sango”; sekvapaĝe, anstataŭ “ka­re­s­eme” devus esti “kortuŝite”; sur la paĝo 87 “mortpikita” (ĉu de ku­lo?) devas esti “ponardita”; plurfoje aperas en la libro “pendigilo” anstataŭ “pen­dumilo”. Sur la paĝo 50 troviĝas la laŭvorta traduko “esti parolo”; nu, oni plu traduku tion al “temi”.

Kvankam malgrandaj, la pre­po­zicioj povas doni seriozan kapdo­loron. Ankaŭ en la prezentata libro ili faras tion… por la leganto. Aldone, suferigas la seriozaj misoj en la uzado de la komo, kiu aperas antaŭ preskaŭ ĉiu “kaj”, eĉ kiam malutile.

Unu el la plej gravaj pekoj estas la elizio de verba finaĵo. Sur la paĝo 61 aperas trifoje “las’”. Nu, la fakto ke en la rumana “las’” signifas “lasu”, ne estas sufiĉa kialo por elizii la povran “u”. Ĝi restU! Alia serioza peko estas la ellaso de subjekto en frazo, kio eblas en la rumana, sed ne en Esperanto. Kaj, tre ĝenaj estas la “mis-igoj”: “… la maljunulino vestigis la infanojn en purajn subvestaĵojn…” (p. 11); “… kiam li prenis ŝin je la talio por turnigi ŝin…” (p. 43); “Lasu, ĉar mi finigos ĝin!” (p. 130); “Timtremas lin la tuta kamparo…” (p. 15).
Ne malpli grandaj estas la ti­po­grafiaj fuŝoj: tra la tuta libro longa stre­keto, tie kie necesas mallonga (ekz. p. 87: “foj–foje” anstataŭ “foj-foje”; p. 93: “du – tri” anstataŭ “du-tri”). En pluraj lokoj mankas la dialogstreko, komence de alineo, tiel ke oni supozas tian ali­neon nelogika daŭrigo de la antaŭa alineo.

Unu el la plej rimarkindaj tekni­kaj fuŝoj estas la tute blanka paĝo antaŭ ĉiu ĉapitro, kun la rezulto ke en la libro mem 8 paĝoj kun malparaj numeroj (ja indikitaj!) estas tute blankaj, aldone al la 5 fine de la libro.

Kvankam fotoj de la aŭtoro fa­cile haveblas, sur la dorsa kovrilo ape­ras bildo de poŝtmarko kun… ak­toro kiu ludis en filmo, bazita sur la novelo de Sla­vici. Sur la poŝtmarko (aperinta en se­rio de “Grandaj rumanaj aktoroj nun­tempaj”), neniu mencio pri la novelo aŭ pri ĝia aŭtoro. Nu, se tio nur estus la plej granda peko de la libro!
Konklude: nia muelilo bezonas kompetentan ripariston (kiu havos multe da laboro) kaj de la leganto pos­tulas abundon da pacienco. Sekve, bo­ne oleu viajn paciencon kaj lingvan toleremon antaŭ ol aliri “La muelilo de la fortuno”).

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la junia numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.