105-a Universala Kongreso: Montrealo 2020!

Loka Kongresa Komitato
(Garry, Joel, Ĵenja, Marteno, Nicolas, Normando)

Jes, vi povas kredi viajn okulojn, kaj denove jes, tio estas oficiala: la UK-2020 ja okazos en Montrealo! Dum la ferma ceremonio de la UK en Seulo UEA anoncis ne unu, sed du sekvajn universalajn kongresojn: Lahti en 2019 kaj Montrealo en 2020. La montreala Loka Kongresa Komitato, kiu havis la kuraĝon inviti kaj laboregos dum la venontaj tri jaroj por sukcesigi tiun ĉi, certe, historian eventon, respondas la demandojn!

Kial 2020?

Ĉar “2020” aspektas bele sur la informiloj kaj facilas ĝin memori! :) Bone, nun serioze. La lasta fojo, kiam la UK okazis en Kanado, estis en 1984 en Vankuvero, kaj la lasta fojo, kiam la UK okazis en la orienta parto de Nord-Ameriko, estis en la fora jaro 1910 en Vaŝingtono — tiam Zamenhof mem vizitis la kongreson! Ni pensas, ke estas bona tempo rekongresi en la orienta parto de Nord-Ameriko post 110 jaroj, la duan fojon en Kanado post pli ol 30 jaroj kaj la unuan fojon entute en Kebekio! Alia kialo por 2020 estas, ke UEA ĝenerale preferas havi du sinsekvajn eŭropajn kon­­g­resojn inter ne-eŭropaj kon-g­resoj — certe ne temas pri strikta normo, sed tamen es­tas tia prefero. Do, de unu flanko, ni ne volis rompi tiun ritmon, kaj de alia flanko, ni volis havi multe da tempo por senhaste fari ĉiujn preparlaborojn.

Tio estas la dua fojo, kiam Mont­realo kandidatiĝis por gastigi la UK-on, ĉu ne?

Jes, ni kandidatiĝis la unuan fojon por tiu ĉi jaro, 2017, ĉar tio estas la jaro de la 150-jariĝo de Kanado kaj de la 375-jariĝo de Montrealo. La malgajno, kompreneble, estis tre malgajiga por ni kaj ĉiuj samideanoj en Kanado kaj Usono, kiuj volis kunfesti tiujn du oka­zojn ankaŭ per la kanada kongreso. Retrorigardante, tamen, ni pensas, ke la jaro 2020 estas same bona aŭ eble eĉ pli bona, ĉar tio donas al ni pli da tempo por plani, ellabori ideojn kaj ankaŭ por simple pasigi bonan tempon kaj ĝui la kunlaboron! 

Kiuj estas en la organiza teamo?

La kerna teamo konsistas el ses lokanoj. Normand Fleury, la eks-prezi­danto de Esperanto-Societo Kebekia (ESK), kiun UEA dum la solena fermo de la UK en Seulo honoris pro elstara laboro, estas la LKK-estro. Nicolas Viau, prezidanto de ESK, estas la vic­prezidanto de LKK. Joel Amis, la an­taŭa ekzekutiva direktoro de ESF, estas alia vicprezidanto de LKK, kiu ankaŭ okupiĝos pri la rilatoj kun la kongresejo. Martin Morris, uni­ver­si­tata bibliotekisto, estas la LKK-sek­retario. Garry Evans, profesia ekono­mikisto, estos nia kasisto. Ĵenja Amis, redaktorino de La Riverego kaj antaŭa redaktorino de Kontakto, oku­piĝos pri la rilatoj kun esperantistoj kaj zorgos pri komunikado. Ŝi ankaŭ res­pondecos pri «frenezaĵoj» — ŝi ha­vas multajn ideojn kaj esperas, ke kel­kaj el ili realiĝos. Ni aldonu, ke ni tre ŝatas kunlabori kaj sincere ĝuas ĉiujn niajn kunvenojn!

Kiu do estas la oficiala invitanto de la kongreso, ĉu KEA — la landa asocio de Kanado — aŭ ESK? Kaj kiuj estas la rilatoj inter ili?

KEA, Kanada Esperanto-Aso­cio, estas la oficiala invitanto; la invito ja venas ĉiam de la landa asocio. ESK estas la loka organiza forto de la even­to. La LKK-anoj estas plejparte mem­broj de ambaŭ organizoj. Ofte la estraranoj de KEA estas ankaŭ aktivaj en ESK kaj inverse. Ni, fakte, tre fieras pri la bone­ga kaj amika rilato inter KEA kaj ESK, kaj ni ofte kunlaboras pri organiza­do de eventoj (ekz. la partopreno en la Monda Socia Forumo pasintjare), eldonado (ekz. La Eta Princo), ktp. Do, la organizo de la UK estas jen plia ekzemplo de tia kun­laboro!

Kiaj estas la rilatoj inter la UK-organizantoj kaj Esperanto-USA?

La usonaj samideanoj estas niaj plej bonaj amikoj. Ili apogis nin por la kandidatiĝo por 2017 kaj en 2020, per rezolucioj de pluraj urboj favore al la kandidatiĝo de Montrealo, kaj tre multaj usonaj esperantistoj es­primis la deziron kunlabori kaj vo­lontuli dum­kongrese. Cetere, la kanadaj kaj usonaj esperantistoj ofte kunkongresas, kaj du el la LKK-anoj (Joel kaj Ĵenja Amis) antaŭe loĝis en Usono kaj membras de jaroj en Esperanto-USA. Do, eĉ se oficiale la invito venas de unu landa asocio, ni intencas, kiel ĉiam antaŭe, multe kunlabori kun Esperanto-USA kaj cer­tigi, ke usonanoj estos parto de la pli lar­ĝa organiza teamo kaj ankaŭ ke uso­naj kulturo, muziko, arto ktp. es­tos pre­zentataj dumkongrese.

Vi sukcesis akiri la subskribon de la kanada ĉefministro, Justin Trudeau! Kiel? :)

La montreala turisma oficejo (Tou­risme Montréal) helpis akiri ĝin, kaj an­kaŭ la aliajn gravajn subskribojn apo­ge al la kongreso (la ĉefministro de Kebe­kio, la urbestro de Montrealo, la estro de la flugkompanio Air Canada ktp.). Ĝi subtenis nin ekde la komenco, kaj, vere, sen ili ni ne kapablus fari ĉion, kion ni faris: la vizitojn al la hoteloj kaj kongresejoj, preparon de
la provizora bu­ĝeto kaj la tutan plur­­­dekpaĝan kan­didatiĝan dosieron. Ni estas tre­ege dan­kemaj al ili. Niaj ami­koj de Tourisme Montréal estas sa­me feliĉaj pri la gajno, kiel ni mem, kaj kelkaj oficistoj eĉ diris, ke ili eble mem lernos Esperanton por 2020!

La esprimo «20/20» en la an­gla lingvo signifas perfektan vidkapa­blon. Ĉu vi intencas fari la «perfek­tan kongreson»?

Ni provos! Ni havas fortan te­amon kaj multegajn ekstreme kapa­blajn subtenantojn, kaj, kompreneble, ni havas la belegan multlingvan ur­bon Montrealo, kun riĉa historio, vidin­daĵoj, muzeoj, muziko kaj festivaloj. Ni volas montri al esperantistoj el la tu­ta mondo nian belan urbon, kaj diskonigi Esperanton kaj nian unikan kulturon al montrealanoj. Kaj se per­fekteco eble ne vere ekzistas, ni tamen esperas alproksimiĝi al ĝi tiom, kiom ni povos! Kaj ni povas absolute garan­tii unu aferon: la kongresanoj pasigos belegan tempon kaj ĝue partoprenos la kongreson kaj la ekskursojn en nia rava urbo same multe, kiel ni ĝue organizas ĝin!

Ĉu estas io, kion oni povus fari por helpi en la organizado ktp.?

Jes! Por fari tian eventon kiel la UK, necesas multaj volontuloj. Kaj por certigi, ke ankaŭ tiuj, kiuj volontulos, havos la okazon ĝui la kongreson, necesos mu-u-u-ultaj dumkongresaj helpantoj. Ni invitas ĉiujn volontuli ne nur dum nia kongreso, sed ankaŭ dum la antaŭaj kongresoj: ĝi estas tre ĝua sperto, ĉar oni renkontas kaj amiki­ĝas kun tiom da esperantistoj! Post iom da tempo estos preta la retejo, kaj tie ni havos specialan sekcion por volontu­loj. Sed kial atendi? Enskribiĝu jam nun: sendu la mesaĝon al volontuloj2020@gmail.com (vi povas ankaŭ skribi, kion vi ŝatus fari kaj kial vi ŝatus volontuli; vi ankaŭ povas aldoni vian foton — ni uzos ilin por la UK-retejo). Ni bezonos multajn volontulojn ne nur dumkongrese, sed jam antaŭ la kongreso: ekzemple, tradukantojn (in­ter la angla aŭ franca kaj Esperanto), homojn, kiuj subtitolos filmojn aŭ videojn, helpon pri dezajno de in­formiloj, per la ĝisdatigoj al la retejo, ktp. Ni antaŭdankas niajn volontulojn, kaj ni, kompreneble, intencas speciale ho­norigi ilin dumkongrese. Se vi an­koraŭ ne faris tion, vizitu kaj ŝatu nian paĝon en Facebook www.facebook.com/Montrealo.kongreso! Kaj kompre­ne­ble, ne estas tro frue jam nun plani vojaĝon al Montrealo en 2020 kaj esti parto de tiu historia evento! Ĝis la revido en Montrealo! :)

Letero de la ĉefministro

La 16-an de decembro 2016
 
Sinjorino Veronika Poór, Ĝenerala Direktorino
Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando

Estimata sinjorino,
 
Nome de la registaro de Kanado, mi kun granda plezuro apogas la peton, kiun prezentis la urbo Montrealo por gastigi la Universalan Kongreson de Esperanto 2020.
Mi tre ĝojas, ke vi konsideras okazigi vian kongreson en nia lando kaj mi estas certa, ke ĉio estos farita por certigi la plej agrablan restadon por la kongresanoj. Mi aŭdacas esperi, ke Montrealo ĝuos la honoron bonvenigi la membrojn de via asocio.
 
Mi deziras al vi sukceskronitan kongreson.
 
Kore,

La tre honorinda Justin P. J. Trudeau, C. P., deputito
Ĉefministro de Kanado

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la februara 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.