Elane al daŭripova evoluigo: Preparoj por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo

Orlando E. Raola,
Estrarano de UEA


En aŭgusto 2020, esperantistoj el ĉiuj anguloj de la terglobo kunfluos al Montrealo, en la provinco Kebekio, Ka­­nado, por okazigi la 105-an Uni­ver­salan Kongreson de Esperanto. La Lo­ka Kongresa Komitato profunde kaj sin­dediĉe laboras jam de antaŭ pli ol jaro por sukcesigi la eventon, neniam antaŭe okazintan en orienta Kanado kaj nur la duan fojon en orienta Norda Ameriko. Ĉiam indas rememori, ke last­afoje, kiam la kongreso venis al tiu mondoparto, L. L. Zamenhof mem par­toprenis. Multe ŝanĝiĝis la mondo ek­de la kongreso en Vaŝingtono, Uso­no, en 1910, sed ne tiom ŝanĝiĝis la emo de esperantistoj labori cele al pli bona vivo, al daŭra kaj signifoplena mon­da paco, bazita sur reciproka in­terkompreno internacilingva.
Enirante la trian jardekon de la dudekunua jarcento, la homa­ro al­fron­tas problemojn novajn kaj mal­novajn, sed iom post iom, kunor­digan­te strebojn pere de Unuiĝintaj Na­ci­oj kaj aliaj interregistaraj kaj inter­na­ciaj organizaĵoj, registaroj kaj po­po­loj, engaĝiĝas en la solvadon de tiuj pro­blemoj. La sukceso en tia entrepreno certe decidos ĉu la eston­taj generacioj povos loĝi kaj ĝui la planedon same kiel ni faras ĝis nun. La dokumento Celoj por Daŭripova Evoluigo, tradukita jam al Esperanto, estas bonega gvidi­lo, malgraŭ tio, ke la lingva problemo ne estas rekte menciita inter tiuj celoj. Nia movado, kiu deklaras sin neŭtrala rilate al sociaj kaj politikaj problemoj, ankaŭ deklaras samartikole en sia Statuto, ke “Bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, ki­aj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj, estas por la laboro de UEA esencaj kon­diĉoj.” Laŭ mia interpreto, oni ne be­zonas ŝanĝi aŭ aldoni ion ajn al la Statuto por kompreni, ke la strebado al bonaj internaciaj rilatoj kaj al res­pektado al la homaj rajtoj pravigas sen­dube engaĝiĝon en la nuntempaj streboj malpliigi la elĵetadon de kar­bona dioksido al la atmosfero, apliki la principojn de malpliiĝo de uzo, de reuzado, de recikligado de materialoj kaj produktoj, ĉiuj el ili kondukantaj al malpliigoj de la homaj efikoj sur la klimaton de la planedo kaj konserva­do de nerenovigeblaj rimedoj al pli sa­na kaj pleniga vivo por la teranoj.

Kiel mi mem iam skribis sur la paĝoj de Usona Esperantisto: “… oni po­vas facile trovi rektan konekton in­ter la celoj de esperantistoj kaj la celoj de la movado por klimata justeco. Ni povas proponi alternativan vojon por komunikiĝo inter ĉiuj homoj, kiuj in­teresiĝas pri vivipova estonteco por la planedo Tero. Ĉu temas nur pri “faka agado”? Ne, tiu ĉi problemo tuŝas ĉi­ujn fakojn kaj tavolojn de la socio. Ĉu temas pri politika aŭ sociekonomia afe­ro? Ne. Senrigarde de via politika vid­punkto kaj de via ekonomia aŭ so­cia pensmaniero, vi estos same tu­ŝi­ta de la aliigo de la klimato sur la pla­nedo. Temas pri vere “neŭtrala kaj in­ternacia fenomeno”. Oni ankaŭ po­vus sin demandi, kial nun, kial ni ne engaĝiĝis antaŭe? Mi povus respondi, ĉar nur lastatempe akumuliĝis sufiĉe da scienca evidenteco pri la pritraktataj problemoj, ĝi estas vera problemo de la nuntempo, kiu tute ne ekzistis aŭ estis sufiĉe malgrava en pasintaj tempoj.”
Pro ĉio ĉi, ni povas nur admi­re festi la iniciaton de la Loka Kong­re­­sa Komitato en Montrealo oka­zi­gi kongreson konsciante la celojn de daŭ­ripo­va evoluigo, kun la emo mini­mumigi la median detruon kaŭzatan de vojaĝa­do, paperkonsu­mado, nutrado ktp. Ne temis pri surprizo. La urbo Montrealo estas ja pioniro inter la grandaj urboj de la mondo en tiuj ĉi agadoj. Kiam okaze de la Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE) en 2008 mi vizitis Montrealon la unuan fojon, la emo al konservado kaj purigo estis impresa eĉ tiam. La kongresa programo inklu­dis ekskurson al la recikligejo de la ru­baĵo produktata de la urbo, kaj por ĉiuj partoprenintoj tio estis atentoveka momento, kiu profundigis nian kon­sci­on pri la aferoj rilataj al media konservado kaj al kreiva solvo de vere premaj pro­blemoj en la urbegoj de la mondo.
Por la LKK-anoj ne estis malfacile trovi apogon de la urbaj aŭtoritatoj kaj eĉ gvidadon por la sukcesa organizado de la evento laŭ la principoj de daŭ­ri­poveco. Unu el la grandaj uni­ver­si­tatoj de la urbo disponigas al ĉiuj in­te­resatoj ege detalan gvidilon pri la kon­­kretaj paŝoj entreprenendaj por mi­­nimumigi la ekologian spuron de la aranĝo. Kunlabore kun Suzanne Roy, mi sukcesis esperantigi la ĉefajn gvid­liniojn; ja la nivelo de detaloj en tiu do­kumento estas rimarkinda, kaj ni emis krei propran esperantlingvan ma­teri­alon, uzeblan ankaŭ por estontaj ren­kontiĝoj. Tiu ĉi kongreso estu la pioniro rilate al nova sinteno en nia asocio kaj movado, sinteno kiu espereble dis­vastiĝos al niaj multaj internaciaj, lan­daj kaj lokaj aranĝoj. En estonta artikolo sur tiuj ĉi paĝoj, ni detalos la di­ver­sajn novigojn enkondukotajn en la Mont­reala kongreso surbaze de la men­­ciita dokumento.
Kiam vi plenigos vian aliĝilon por la kongreso, notu ke eblas ek­pa­ŝi por mildigi la negativajn efikojn de lon­ga aera transportado. La pro­po­­na­taj vojoj estos okazigi arbo­plan­tadon dum la kongresa semajno ne tro for de la kongresejo kaj ankaŭ trans­doni la kolektitajn rimedojn al unu el la pluraj projektoj, kiuj tutmonde la­bo­ras por resanigo kaj malpliigo de la damaĝo al la planeda atmosfero kaj na­tura medio.
Fine, se vi pensas ke la problemoj de la mondo estas tro grandaj kaj ke la fortoj kaj efikoj de la esperantistoj, aŭ, eĉ malpli, de la kongresontaj es­perantistoj estos tro malgrandaj, me­moru la rimarkindajn agojn kaj vor­tojn de la sveda 16-jarulino Greta Thun­berg, hodiaŭ konata tutmonde, ĉar ŝi diris: “Neniu estas tro malgranda por esti ŝanĝopova”. Ni ĝoje elanu al verda kongreso en Montrealo!

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la novembra numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.