Kotiza reformo celas plian justecon

Mark Fettes
La Komitato de UEA kunsidis dum preskaŭ 10 horoj en Lisbono, kun aldo­no de kvar Komitataj Forumoj en kiuj povis partopreni kongresanoj. Cen­tre en la atento staris la financoj kaj la membrosistemo. Krome okazis elek­toj – de plia komitatano C, la juna bel­go Rakoen Maertens, kaj de nova est­rarano pri kulturo kaj kongresoj, la brazilano Fernando Maia. Temis pri tre aktiva komitata kunveno, kun pli ol 20 voĉdonoj kaj preskaŭ 20-paĝa pro­tokolo. Ĉi tie ni fokusiĝas nur al la plej signifaj decidoj.
La financaj diskutoj okazis an­taŭ la fono de granda deficito en la Spe­zokonto – la registro de la rutinaj, antaŭvideblaj enspezoj kaj elspezoj de la Asocio. UEA jam de pluraj jaroj suferas pro ŝrumpado de la enspezoj en la kategorioj kotizoj, kongresoj, ven­doj kaj precipe rento, kompare kun daŭraj kostoj pro la Centra Oficejo kaj aliaj administraj bezonoj. En 2017 la deficito atingis preskaŭ 160 000 EUR, kaj la buĝeto por 2019 prognozis plian negativan saldon de pli ol 133 000 EUR.
La Estraro pretigis raporton pri la fi­nanca resanigo de la Asocio, kiu ar­gu­mentas kontraŭ drastaj paŝoj kiel mo­vo aŭ malfondo de la Centra Oficejo kaj anstataŭe fokusiĝas al kreskigo de la enspezoj. La Komitato ricevis la raporton kaj aprobis la buĝeton, ta­men aldonante plian decidon (esence instrukcion al la Estraro): ke la buĝeta deficito en 2020 estu maksimume la du­ono de la deficito en 2019, en 2021 maksimume 50 000 EUR, kaj ke avera­ĝe en la periodo 2022-2024 estu ekvilibro.
La traktado de la mem­bro­sis­te­mo estis la kulmino de kelkjaraj es­p­lo­rado kaj diskutado, interalie pri la enkonduko de kategorio de “reta mem­breco” – membroj, kiuj ricevos nur retajn servojn, do nek presitan Jar­lib­ron nek presitan revuon. La Komi­tato akceptis tiun ideon kaj donis al ĝi la nomon “baza membreco”, kun la antaŭvido ke ĝi efektive fariĝos la ĉefa formo de membreco en UEA. Granda avantaĝo de la nova kategorio estas ke ĝi ebligas la enkondukon de tre malaltaj kotizoj en landoj kun malalta averaĝa enspezo. Pri la kalkulado de la kotizoj la Komitato multe diskutis, kaj fine subtenis sistemon kiu grupigas la landojn de la mondo en kvin kategorioj surbaze de ilia relativa riĉeco kompare kun Nederlando. La rezultojn resumas la ĉi-kuna tabelo, kiu montras, ke ekde 2019 esperantistoj en la plej malriĉaj landoj povos membriĝi en UEA kon­traŭ nur 2 eŭroj. Por tion ebligi, la kotizoj en la plej riĉaj landoj devis kres­ki, ĝis 44 eŭroj por baza membreco kaj 74 eŭroj por fariĝi membro-abonanto. (La diferenco inter la kotizoj de baza mem­­bro kaj membro-abonanto estas 30 EUR en ĉiuj landoj.)
Plia novaĵo de la kotiz-siste­mo es­tas la enkonduko de rabatoj por ju­naj membroj: 75%-a rabato ĝis 19 ja­roj, kaj 50%-a por la aĝo 20-25-j. La Estraro proponis krome rabaton por pli aĝaj homoj kun limigita enspezo, sed la Komitato ne pretis akcepti ĝin manke de pli klara difino de la kriterioj kaj eventuala kontrolado. Membroj po­vos daŭre fariĝi dumvivaj, ekde la nova jaro per pago de 30-oblo de la koncerna membrokotizo. Sola (eble provizora) es­cepto estas bazaj membroj en Ka­te­go­rio 1, kiuj devas pagi dumvivan mem­brecon laŭ la tarifo de Kategorio 2.
La novaj kotizoj estas sig­ni­fa paŝo al pli justa kaj inkluziva mem­­brosistemo. Ili espereble ankaŭ kon­tribuos al la reekvilibrigo de la finan­coj en UEA – precipe se la kate­gorio de baza membreco sukcesos al­lo­gi kaj teni retajn lernantojn de Es­pe­­ran­to. Ŝlosilan rolon en tio ludos la nova reta membrospaco de UEA, ki­un de­monstris en Lisbono ĝia ĉef­pro­gra­misto Ana Ribeiro. Pri ĝiaj lanĉo kaj planataj funkcioj ni rakontos en ve­nonta numero.

Ĉiuj kotizoj en eŭroj. Datumoj pri MEP (Malneta Enlanda Produkto) laŭ la statistiko de UN por 2016.
Kompleta landolisto aperis en la oktobra numero.
*

*La kotiztabelo alireblas ankaŭ rete (Red. )

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la septembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.