Junulara programo dum la lahtia UK konigos la finnan kulturon

Larissa Phileas

Oni ofte diras, ke ĉiuj Universalaj Kongresoj de Esperanto similas unu la alian, kaj ke ne indas partopreni pli ol unufoje. Parte tio ĝustas, ĉar la kongre­soj havas multajn, ripetatajn tradiciojn; temas ja pri la plej malnova Esperanta renkontiĝo. Tamen dependas multege de tio, en kiu lando la kongreso okazas, ĉar la lando influas la etoson ĉirkaŭ la kongreso: la veteron, la ĉirkaŭajn ne-kon­gresanojn, la tipajn manĝaĵojn kaj ti­on, kiuj esperantistoj partoprenas.
Mia unua Universala Kongreso es­tis tiu en 1995 en Tampereo, sed mi nenion memoras pri ĝi, ĉar mi es­tis malpli-ol- unu­jara. Sekvan fojon mi partoprenis UK-on 8-jaraĝa. Pri ĝi mi memoras plej bo­ne la artajn prog­ra­merojn kaj la tem­pon pasigitan kun mia itala amikino La­u­ra. Post dek du jaroj dum la centa UK mi renkontis mian estontan edzon.
Por mi la kongresoj neniam kon­sistis el prelegoj kaj troaj solenaĵoj. Mi ĉiam ĝojis pasigi tempon kun novaj kaj malnovaj Esperantaj amikoj kaj ko­na­toj. Ekde la Rejkjavika kongreso mi plej­parte partoprenis nur la junularan programon, kaj kadre de ĝi mi kolek­tis multajn travivaĵojn.
Kiam mi aŭdis, ke la 104-a UK oka­zos en Lahtio, la urbo kie mi kreskis, mi volonte akceptis la ĉefan respondecon de la junulara programo. Laŭ mi la ju­nulara programo dum la kongresoj de­vus esti facila maniero konatiĝi kun ali­aj junuloj kaj ankaŭ lerni iomete pri tio, kiel junuloj pasigas la tempon en la kon­gresa lando.
Tion mi celas ankaŭ nun, mem or­­ganizante la junularan programon: do­ni al la junaj kongresanoj facilan kaj neformalan eblon konatiĝi kun la fin­na kulturo. Ekskursoj al la arbaroj, vi­zito al la skimuzeo, gustumado de fin­naj frandaĵoj, naĝado en lagoj kaj ves­peroj kun finnaj tabulludoj kaj bi­ero konatigos la partoprenantojn de la junulara pro­gra­mo kun finnaj kaj lahtiaj tradicioj. Ĉiu kongresa lando havas ion in­teresan kaj unikan por proponi al la kon­gresanoj. En Lahtio la konstanta kaj forta ĉe­esto de la naturo estas io spe­­ciala, kiu ne troviĝas en multaj ali­aj urboj. Kvi­eta etoso, helaj someraj noktoj kaj pli malrapida vivstilo ol en grandaj me­tropolaj urboj proponas mul­tajn eblojn al la kongreso mem kaj komprene­ble al la junulara programo.
Kvankam la lahtian junularan pro­gramon oni planas pensante pri la pre­feroj de junuloj, ĝi celas amuzi ĉiujn, kiuj sentas sin junaj, fizike aŭ mense. Sendepende de tio, ĉu oni estas juna, maljuna, denaskulo aŭ komencanto, la teamo de lahtiaj junuloj bonvenigas vin elkore partopreni la 104-an Universalan Kongreson kaj ankaŭ ĝian junularan pro­gramon.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la februara numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.