La unua mondmilito tra la okuloj de esperantistoj: partopreniga historio en la praktiko

Pascal Dubourg Glatigny
Javier Alcalde, José Salguero. Antaŭ unu jarcento. La granda milito kaj Es­peranto. Parizo: SAT-EFK, 2018. 375 p., il.
Prezo ĉe UEA: 15,60 €

Mendi en la katalogo de UEA
Historio ne estas fako nur por fa­kuloj, historio apartenas al ĉiuj. En la lastaj jaroj aperis nova scienca bran­ĉo nomata publika historio, kiu ĝuste okupiĝas pri la rilato inter historiistoj kaj ilia publiko, tio estas pri la ligo in­ter historio kaj memoro. La celo de his­­torio ne kuŝas nur en la prilumado de pasintaj faktoj. Ankaŭ la kolektado kaj pri­stu­dado de homa, subjektiva per­cepto de faktoj, travivaĵoj kaj aliaj eve­ntoj apartenas al ĝiaj celoj. Kaj tiu per­cepto evoluas laŭ la tempo, tiel ke hodiaŭaj homoj ne interpretas la pa­sintajn fak­tojn ekzakte same kiel la tiutempaj tra­vivintoj.
En la jaroj 2014–2018 lavango da novaj publikaĵoj pri la unua mond­milito aperis tra la mondo, ofte di­vi­di­taj laŭlande kaj sekvantaj naciajn vid­punktojn. Ili distingiĝas de la an­taŭaj pro la specifa kunteksto, en kiu trovi­ĝas la periodo de la unua mond­milito. Ĉar la lastaj travivintoj for­pasis en la pasintaj jaroj kaj neniun atestanton oni povas plu rekte ren­konti, la nuntempa ĉeesto de la milito en la memoroj evo­luas kaj parte for­viŝiĝas. Kiel de nun peri al junaj ge­neracioj la konon kaj kon­scion de tiom amasa mondskala bu­ĉado, kiam ĝi plu estas nur abstrakta surpapera kaj tom­beja faktaro? La de­fion alfrontis la redaktoroj de ĉi tiu im­pona verko, J. Alcalde kaj J. Salguero, kiuj kunmetis novajn dokumentojn kaj socian reme­moron de la evento. Entute preskaŭ kvar­­deko da plumoj, antaj kaj intaj, verŝis sian inkon al tiu historia ko­lektiva monumento. Plejmulto de la tekstoj estas nun unuafoje publikigitaj, sed an­kaŭ aliaj gravaj dokumentoj estas represitaj.
La unua parto de la libro ilustras la hodiaŭan memoron de la milito por nunaj esperantistoj. Ne nur el Rusio aŭ Francio sed ankaŭ el landoj, kiujn oni ne tuj rilatigas al la temo: Aŭstralio, Hispanio, Portugalio... Iuj mem verkis sur­baze de familiaj rememoroj, aliaj elek­tis kaj tradukis tekston pri sia re­gi­ono, ekzemple, el la japana, korea kaj ĉina komuna trilanda historia ler­no­libro (2005), aliaj preferis verki pri la milito aliloke, kiel Kurdio, ti­aj re­gionoj, kie la militintaj nacioj for­ge­sis sian promesaron. Elstaras en tiu unua parto la taglibro de la sko­to Ro­bert Murray, adoleskulo, kiu entu­zi­asme aliĝis al la milito kaj laŭgrade en­profundiĝis en hororon proporcie al sia malproksimiĝo de la hejma te­ro, ekde Francio, tra Grekio, Egiptio kaj ĝis Palestino. Originale verkita en Es­peranto kaj neniam antaŭe publi­ki­gita, la teksto okupas grandan par­ton (110-paĝan) de tiu ĉapitro.
Tiu grava unua parto, kiu atestas pri la nuntempa kolektiva konscio de la esperantistaro pri la unua mond­mi­­lito, eble malpli allogos la mova­de­man legantaron, ol la dua, kiu li­veras kvan­ton da novaj faktoj pri la fenomeno Esperanto ĝuste dum la mondmilito. Se ne mankas la konataj faktoj pri la nuligita UK en Parizo, la sinteno de Zamenhof rilate la geo-po­litikan si­tuacion kaj la promilita esperantistiĝo de Eugène Lanti, abun­das ankaŭ novaj elementoj. Pioniras la studo de Javier Guerrero pri la Es­peranta gazetaro, kiu lumigas la uzon de la internacia lingvo por pro­pa­gandaj celoj de la registaroj, interalie la germana. Troviĝas ankaŭ nekonataj ra­portoj de germanaj UEA-delegitoj pri militkaptitejoj en Ger­manio, Anglio kaj Francio. Tiu serio nur pen­sigas, ke la rolo de la dummilita UEA, ki­es interpersona perado-agado estas of­­te menciata, restas ĝis nun nur sup­ra­ĵe studita. Konkludas tiun par­ton ar­tikolo de Javier Alcalde, kiu ali­ras la problemon en nekutima manie­ro, demandante sin pri la ligo inter espe­ran­­tismo kaj pacifismo kaj rekon­stru­an­te multajn fadenojn ĉu personajn ĉu ideajn.
La lasta ĉapitro de Antaŭ unu jar­cento estas dediĉita al personaj re­me­moroj speciale kolektitaj por la vo­lumo. Ĝi konsistas el interesa kaj ori­ginala pro­­­vo konstrui iun parto­pre­­nigan aliron al historio. La redak­toroj pridemandis serion de divers­landaj esperantistoj pri iliaj personaj kaj familiaj memoroj. Ki­on oni plu memoras hodiaŭ post unu jarcento pri la unua mondmilito? Ĉu la kons­tantan limoŝanĝon? Ĉu la kreskon de an­tisemitismo, antaŭanoncon de la dua mondmilito? Ĉu la rolon de virinoj en la tiamaj socioj, fakton substrekatan de la historiografio ekde la sepdekaj ja­roj? Tiu ĉapitro brile kunligas la laboron de la historiistoj kun la efektiva me­mo­ro.
La ĝeneralan enkondukon de la lib­ro verkis Brigid O’Keeffe, profeso­ro pri soveta historio ĉe Brooklyn Colle­ge en Novjorko kaj fakulo pri la Espe­ran­to-movado en la carisma kaj intermilita periodo. Ŝi montras kiel la milito ne nur «influis la vojiron de Esperanto kaj esperantismo en la mondhistorio», do­­­nante al ĝi fortan baton, kiel oni ku­­time asertas, sed ankaŭ kiel ĝi, sur­ba­ze interalie de la fama alvoko de Za­men­hof al la diplomatoj, donis novan ener­gion al la movado kaj renovigis ĝi­an mond­bildon kaj mesaĝon nun sen­ba­lastigitan de iu frua malmatura ro­man­tismo.
Antaŭ unu jarcento, grava ko­lek­­to de dokumentoj kaj studoj, mon­tras kial, malgraŭ sia marĝena so­cia in­fluo, la esperantista movado, spe­cifa pre­ter­nacia observopunkto al la monda his­torio, ebligas lumigi makro­faktojn per freŝaj okuloj.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la maja numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.