Estrara Raporto pri la agado de UEA en 2019


La Estraro de UEA en majo 2020:
•Duncan Charters (Prezidanto)
• Fernando Maia Jr. (1-a Vicprezidanto)
• Trezoro Huang Yinbao (2-a Vicprezidanto)
• Aleks Kadar (Ĝenerala Sekretario)
• Amri Wandel
• Jérémie Sabiyumva
• Orlando Raola
• So Jinsu
• Ĝenerala Direktoro: Martin Schäffer

En la junia numero de la revuo Esperanto aperas la jara raporto de la Estraro de UEA. Se vi deziras legi pli da detaloj, estas aliaj raportoj tra la jaro, troveblaj ĉiuj en la retejo de UEA: https://uea.org/teko/komitato.

Enkonduko

La jaro 2019 estis la Internacia Ja­ro de la Indiĝenaj Lingvoj kaj la unua ja­ro post la kotizreformo aprobita de la Komitato de UEA en 2018. La 104-a Uni­versala Kongreso sukcese okazis en Lahtio, Finnlando, kun elekto de no­va Estraro. UEA plu frontis financajn defiojn, sed kun jam pozitivaj rezultoj post la komitata instrukcio duonigi la deficiton en 2020. Denove rekorda es­tis partopreno en la Belartaj Konkursoj. Substrekindaj atingoj estis: ĉefparola­do de R. Maertens en la ferma ceremonio de Junulara Forumo de EKOSOK; sa­luto en Esperanto de ministrino de Sve­dio, Amanda Lind, al la UK; la inter­na­cia kalendaro Eventa Servo ; estigo de UEA.facila kaj Forumo de UEA ; kaj okazigo de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto.

Agadkampo 1: Konsciigo

Informado:

Unu el la ĉefaj taskoj de UEA, pri­zorgis Informadon en 2019 la tiama es­trarano E. Cid kaj poste la estrarano So Jinsu, helpe de granda teamo: es­tra­ra­noj, komisiitoj, volontuloj, landaj aso­cioj kaj aktivuloj. Elstaris kunlaboro kun Ĉinio, kaj UEA plu sekvis kun­la­boreblojn kun Duolingo. E. Cid rek­lamis la kurson ĉefe inter junuloj kaj aktive esploris ĝiajn forumon, even­to-kalendaron kaj spacon por estigi stud-grupojn. Li nomumis R. Tavares kun­­ordiganto de la Esperanto-grupoj. Am­­baŭ zorgis pri fondo de grupoj en di­versaj urboj tutmonde kaj registris Es­peranto-eventojn. Subtene de la Duolin­go-kunordiganto R. “Margo” Kevess-Co­hen, Duolingo konsentis prilabori Es­pe­ran­to-kurson por ĉinoj, dum franca ver­sio estas preparata. Helpocele al tio la nov­elektitaj Prezidanto D. Charters kaj 2-a Vicprezidanto Trezoro fondis 12-personan teamon el Ĉinio, Usono kaj Bu­rundo.

Kunlabore kun la teamo de Unesko-Kuriero UEA daŭrigis nacilingvan Es­pe­ranto-reklamadon en ĉina socia reto, lanĉitan en januaro 2018. Ĝis decem­bro 2019 legis la reklamon 52 milionoj. En Brazilo F. Maia Jr. partoprenis sep-mi­nutan intervjuon en regiona tele­vid­ka­nalo nome de UEA kaj Brazila Es­pe­ranto-Ligo.

E. Cid kaj R. Corsetti restarigis la­borgrupon “Zorgantoj Pri Informado” (ZPI) kiel konstantan laborgrupon de UEA. ZPI tradukas kaj diskonigas in­formojn pri Esperanto, UEA-agado kaj Eksteraj Rilatoj, kunlabore kun landaj asocioj.

UEA plu aktualigis la retejon Es­peranto.net, kiu estas disponebla en de­koj da lingvoj, kie funkcias la pro­jek­­to “Amikoj de Esperanto”, kun la ce­lo kolekti subtenantojn de Espe­ranto. En 2019 pli ol 650 homoj sub­skri­bis kaj ricevis plurlingvan serion da komu­nikoj: Esperante, angle, portu­gale, fran­ce, hispane kaj arabe. Al tiuj, kiuj elektis Esperanton kiel lingvon, sendiĝis apar­ta komuniko por (re)aliĝo.

Informagado okazis ankaŭ ĉe Fa­cebook, celante ĉefe komencantojn kaj lernantojn de Duolingo. De tio la nom­­bro da “ŝatantoj” de la Facebook-pa­ĝo de UEA superis 7000. Grava estis la rolo de la retejo uea.facila.org. Lan­ĉita en 2019 de E. Cid laŭ instigo de A. Löwenstein, ĝia redaktoro, la rete­jo proponas tekstojn en facila Espe­ran­to kaj celas novvenintojn en la mo­vado, kun granda parto de la en­ha­vo prezentanta la progresojn en Espe­ran­tujo. Pro tiu sukcesa projekto kaj sta­rigo en 2006 de la Movada Foiro, kiun ŝi prizorgas ekde tiam ĉiujare, A. Löwen­stein estis elektita Esperantisto de la Jaro. Facebook-grupo de uea.facila estas tre vigla, kun partopreno de la celata publiko.
Kun sama celo pli vidigi la Aso­cion kaj la movadon, UEA invitis al la 51-a Malferma Tago (novembro) du pro­fesiajn ĵurnalistojn el Ĉina Radio In­ter­na­cia (ĈRI) por fari filmon pri la Centra Oficejo kaj Roterdamo, kaj kro­me an­kaŭ filmon pri la Esperanto-movado en Francio. Okaze de la Homrajta Tago (10-a de decembro) kaj Zamenhof-Ta­go (15-a), instige de I. Gonĉarova kaj kunlabore kun TEJO (estrarano L. Obando kaj oficisto A. Palmer) UEA kreis belajn afiŝojn por vasta informa uzo.

Eksteraj rilatoj:

La laboroj pri ER komenciĝis en 2019 per la Gazetara Ko­muniko (GK) n-ro 777, amplekse pa­rolanta pri kun­la­boroj inter UEA kaj UN. Gvidis la unu­an jarduonon la tia­ma es­tra­rano S. Spa­-
nò, kun la tiama pre­zidanto M. Fettes kaj grupo de nomu­mi­taj UEA-repre­zen­tantoj ĉe UN en Nov­jorko, Ĝe­nevo, Vieno kaj Parizo (Unesko). Poste, en aŭ­gusto, prenis la torĉon la novelektita Vic­prezidanto F. Maia Jr., kiu daŭrigis la kunlaboron kun la UEA-reprezentantoj kaj aliaj novelektitaj estraranoj, ĉefe D. Charters kaj Trezoro.

La riĉan agadon de UEA ĉe UN, subtenatan i.a. de ESF kaj TEJO, eblas ko­­ni per la informiloj de la retejo es­pe­ran­toporun.org, aperanta dumonate, kaj per GK-oj: almenaŭ 19 komunikoj ri­latis en 2019 al ER. Ĉiuj tiuj komunikoj aperas du- aŭ trilingve (Esperante, angle, fran­ce), foje en aliaj lingvoj, uzataj ne nur por informi la E-komunumon, sed an­kaŭ neesperantistajn instancojn en UN tra EKOSOK kaj la Fako pri Publika In­formado (UN-Novjorko).

Akcepto de UEA kiel partnero por la Internacia Jaro de Indiĝenaj Ling­voj estis la unua grava okazaĵo por ko­men­ci la laborojn pri ER en 2019. En feb­­ruaro, ĉirkaŭ la Tago de la Patrina Ling­vo, okazis en Novjorko kunveno de la Komi­tato de NRO-j pri Edukado, Ler­nado kaj Alfabetigo, komitato de la Kon­ferenco de Neregistaraj Organizaĵoj (CoNGO), de kiu la Estraro de UEA fariĝis mem­bro. En la kunveno H. Tonkin, UEA-reprezentanto en Novjorko, priskribis la delongan ligon de UEA kun la UN-laboro. En marto UEA intervenis por traduko de la Universala Deklaracio de Ho­maj Rajtoj en la Usonan Gestoling­von (nun disponebla en la retejo de UN) kaj bondeziris al Sir Brian Urqu­hart pro lia centa naskiĝtago: al li en 1991 UEA aljuĝis la Premion Zamenhof, rekone al multaj jaroj de servado al UN kaj pacfarado.

En aprilo (4-6) la Estraro de CoNGO kunvenis en Vieno kun partopreno de UEA, reprezentata de H. Tonkin kaj H-M. Maitzen. En 8-9 S. Spanò, kun­la­bore kun TEJO, partoprenis Junularan Forumon de EKOSOK en Novjorko, ki­am R. Maertens, komitatano de UEA kaj komisiito de TEJO pri ER, ĉefparoladis en la angla pri Esperanto dum la fer­ma ceremonio, unu el la plej altaj atingoj en nia Esperanto-agado ĉe UN en la las­taj tempoj. En majo (9-10) Studgrupo pri Lingvoj kaj UN, gvidata de H. Ton­kin, okazigis Simpozion pri Lingvo kaj Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. En ju­nio, H. Tonkin prezentis UEA-aga­don ĉe UN en la Landa Kongreso de Espe­ranto-USA en Bostono. Inter febru­aro kaj junio S. Spanò kungvidis la­bo­rojn por dungi oficiston pri ER de UEA kaj TEJO (kunsalajrotan de TEJO kaj ESF). Elektiĝis greka junulo, S. Papadatos, loĝanta en Bruselo.

En julio, krom la ĉiujara plurling­va informado pri Esperanto kaj ling­vaj raj­toj okaze de la Tago de Espe­ranto, okazis la 104-a UK sub la temo “Vivanta naturo – floranta kulturo”, kies programo plurflanke tuŝis la In­ternacian Jaron de Indiĝenaj Lingvoj kaj Celojn por Daŭripova Evoluigo, kion reliefigas la kongresa rezolucio. Grava atingo estis ankaŭ la pliformaligo de laborgrupo Esperanto por UN. En aŭ­gusto (26-28) D. Charters, kun A. Bennett (Esperanto-USA), R. Triolle (UEA-re­pre­zentanto ĉe Unesko), H. Becklin kaj M. Griep (TEJO-reprezentantoj), gvi­dis
atelieron “Ĉu la angla sufiĉas? Aŭs­kul­tante la multajn voĉojn de la mondo” dum Civilsocia Konferenco de UN en Salt Lake City. En decembro (9-11) F. Maia Jr. partoprenis, komisiite de TEJO, kunsidon de Internacia Kunor­di­ga Renkontiĝo de Junularaj Orga­nizoj (IKRJO/ICMYO), kiu okazis en Rio-de-Ĵa­nejro en la Monda Forumo pri Ne­formala Edukado.

En tiu dua jarduono UEA ofi­ci­ale subtenis la kongrestemon de la 55-a Brazila Kongreso de Esperanto: “Es­pe­ranto kaj la Celoj por Daŭripova Evo­luigo: kion ni povas fari nun?”, rilatan al la Agendo 2030 de UN pri la CDE-oj. Kun enorma danko la Asocio devis adiaŭi al la longjara kunlaboranto J. Lie­ch­ty kiel UEA-reprezentanto en Nov­jorko, pro lia translokiĝo ekster la ur­bon. En oktobro H. Tonkin reprezentis UEA en estrarkunsido de CoNGO en Ĝenevo, kiam akceptiĝis deklaro de CoNGO okaze de la 75-jariĝo de UN. Kvarpersona komisiono, en kiu li mem­bris, elformulis la dokumenton, kiu aperas ĉe la retejo de CoNGO en pluraj lingvoj, inter ili Esperanto, kaj estis prezentita al UN. Kun CoNGO ankaŭ komenciĝis kunlaboro por akiro de sta­ĝanto de UEA ĉe la UN-oficejo en Nov­jorko, kaj UEA iniciatis la pro­ce­durojn por nomumo de S. Spanò kiel komisiito pri Eksteraj Rilatoj en 2020.

Kadre de Unesko, en aprilo UEA lanĉis la projekton “Disvastigi la idea­lojn kaj valorojn de Unesko per Espe­ranto”. Delegacio (M. Fettes, Trezoro, F. Lo Jacomo, L. Teyssier) dufoje kun­sidis kun Unesko-funkciuloj, kiuj pozi­tive reagis al kunlaborproponoj, preci­pe pri indiĝenaj lingvoj kaj eldonado. En aŭgusto UEA rekomendis Esper­anto-sekcion de PEN Internacia kiel kun­laboran organizon de Unesko por kontroli tradukojn en Esperanton. Pro agado de F. Lo Jacomo, en septembro Unesko decidis, ke Esperanto estos unu el la oficialaj lingvoj de Festivalo por la Paco, okazonta en Tolosa (Hispanio) en septembro 2020. UEA instigis ar­tistojn el la tuta mondo partopreni: al­menaŭ 20 korusverkoj kolektiĝis. En no­­vembro (12-27) la UEA-reprezentantoj, B. Despiney, F. Lo Jacomo kaj R. Triolle, akompane de G. Tabard kaj J. Enselme, ĉeestis la 40-an Ĝeneralan Konferen­con. Nome de UEA F. Lo Jacomo pre­legis sur la konferenca podio. La ja­ro estis la tria de Unesko-kuriero en Es­pe­ranto. Ĝi plu aperis sub la gvido de la ĉef­redaktoro Trezoro kaj vicredaktoro A. Pechonkin. Elstara estis la unua el­dono de 2019 pri indiĝenaj lingvoj. UEA provizis la revuon per oficiala retejo kaj sona versio kiujn laŭdis Unesko. Preskaŭ 70 tradukantoj, provlegantoj kaj voĉlegantoj el trideko da landoj kon­tribuis al la revuo, kiun UEA eldonis laŭ interkonsento kun Unesko. Ĉe la jarfi­no UEA ĉesigis la kunlaboron kun Unes­ko pri eldonado de Unesko-Kuriero kaj ekde 2020 El Popola Ĉinio (China Report Press) eldonos ĝin. UEA rekomendis la malnovajn teamanojn al EPĈ.

Agadkampo 2: Kapabligo

Instruado kaj Rilatoj kun ILEI:

S. MacGill, tiama respondeca est­rarano, par­toprenis en januaro estrar­kunsidon de ILEI en Les Brenets (Svi­sio). Progresis kunlaboro por aperigi no­van funde reviziitan Manlibron pri Instrua­do (ankoraŭ preparata) sub gvido de K. Kováts. Samperiode D. Keefe pro­ponis instrumetodon bazitan sur Unes­ko-Kuriero, inaŭguritan en His­panio. Suk­cese okazis en Čačak la Kongreso de ILEI, en kiu partoprenis D. Charters, kiu transprenis la respondecon pri Ins­truado kaj Rilatoj kun ILEI. Eksa pre­zidanto kaj vicprezidanto de la Ligo, li mem gvidis instruadon de Espe­ran­to per unusemestra kurso en sia uni­versitato. En novembro D. Charters par­toprenis la Konferencon de ACTFL (American Council on Teaching Foreign Languages, Usona Konsilio pri Instruado de Fremdaj Lingvoj) en Vaŝingtono, kie li informiĝis pri tendencoj en ling­vo­instruado kaj interkultura kompetento.

Daŭre subtenata estis Edukado.net, gvidata de K. Kováts. La retejo ha­vis 300 novajn membrojn kaj superis 5500 anojn, devenantajn el 135 landoj, el kiuj Francio respondas pri 751 per­sonoj. Kunlabore kun la Komisiono pri Esperanto en franca abituro de Espé­ranto-France okazis tra UEA alvoko al instruistoj registri sian kurson en la retejo, el kiuj la 790 disponigitaj ekzer­coj estis elŝutitaj 8343 fojojn. La programo Ekparolu, ĉe kiu aktivis en 2019 tride­ko de volontulaj “geonkloj”, okazigis kvarcent lecionojn al ĉirkaŭ cento da “genevoj”. La ludo RISKO kaj sekcio KLERIGEJO transdonas kulturajn, mova­dajn kaj lingvajn konojn. Por sti­mu­li esperantistojn ankaŭ al sana viv­ma­niero estis lanĉita provversio de Kun­paŝado ĉirkaŭ la mondo, kadre de kiu la partoprenantoj per siaj realaj kilomet­roj antaŭen puŝadas virtualan kara­vanon, kiu vizitas Esperanto-cent­rojn, lokojn, klubojn kaj aranĝojn disvers­lo­ke. K. Kováts mem gvidis paroli­gajn kursojn kaj instruistajn trejnseminari­ojn, organizis KER-ekzamenojn kaj ak­tive partoprenis en pluraj kongresoj kaj aranĝoj. Cetere en 2019 UEA renovigis sian membrecon en ALTE (Asocio de Lingvo-Testantoj en Eŭropo) por daŭ­re kunokazigi KER-ekzamenojn. Laŭ­kalendare 2019 estis la dek-dua ekza­menjaro en kies fino ni atingis sume 2407 sukcesintojn el 75 landoj. Okazis entute 10 memstaraj ekzamensesioj, el kiuj unu estis la 8-a Tutmonda Ek­zamensesio kun 15 ekzamenlokoj. La ekzamenoj disvolviĝis en 24 diversaj urboj de 16 landoj de tri kontinentoj. En la tutmonda ekzamentago parto­prenis 134 personoj en 11 landoj (Ĉi­nio, Japanio, Francio, Kolombio, Uso­no, Ekvadoro, Germanio, Svisio, Bri­tio, Brazilo kaj Suda Koreio). Fine ekza­me­niĝis entute 205 personoj el kiuj suk­cesis 165 (76%).

Universitatnivela agado:

En ma­jo S. MacGill kiel Vic­pre­zidanto de UEA salutis simpozion en la Universitato de Vroclavo (Pollando) kaj prezentis “Jun­aĝo kaj la Tria Aĝo en la Esperanto-ko­munu­mo”. Daŭre funk­ciis la kurso pri Esperanto kaj Inter­lingvistiko en la Universitato de Ams­ter­dam, en kiu unu­afoje estis uzita la nova ler­nolib­ro Amikaro, verkita de la katedrulo F. Gobbo. En 2019 li gastlecionis retu­me en la Universitato William Peace, Usono, kaj estis la plej ŝatata instruisto laŭ pri­takso de partoprenintaj studentoj. La unuan fojon Interlingvistiko eniris dok­tor-nivelan klason por lingvistikaj ti­pologoj ĉe internacia konferenco ALT2019 en Pavio. Po sep studentoj trapasis la ekzamenon pri la kursoj Interlingvisti­ko kaj Esperanto en la universitata jaro 2018-2019.

Esploro kaj Dokumentado:

En unua jarduono respondecis S. Spanò, kiu kunlaboris kun la komi­siito A. García pri planoj rilataj al ter­minologiaj aranĝoj kaj ĝisdatigo de re­taj informoj. CED plu kuneldonis la pre­stiĝan revuon Language Problems and Language Planning, redaktitan de F. Grin kaj M. Gazzola, ambaŭ konataj figuroj en la kampo de lingvoplanado kaj ling­va justeco. Aperis rete la Informilo por Interlingvistoj en Esperanto kaj la an­gla. H. Tonkin okazigis kolokvon de CED/ESF en Lahtio post la 104-a UK kaj plu gvidis laborojn de Studgrupo pri Lingvoj ĉe UN kaj en la Universitato Princeton. En la dua jarduono res­pon­decis pri la fako O. Raola, organizinto de la Esperantologia Konferenco en Lahtio, kiu zorgis pri renovigo de la Estraro de CED.

Aktivula trejnado:

Seminarioj por Aktivula Maturi­go (AMO) daŭrigis sian sukcesan vojon kun 8 seminarioj: 54 (Kaŝano, unuafoje en Irano), 55 (Da Nang, unuafoje en Vjet­namio), 56 (Złotorya, Pollando), 57 (Raleigh, Usono), 58 (Čačak, Serbio, same unuafoje, kadre de la Kongreso de ILEI), 59 (Timişoara, Rumanio), 60 (Kijiv, Ukrainio), kaj 61 (Bujumbura, Burundo, dum la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto, ĉeforganizita de la nov­elektita estrarano, J. Sabiyumva, kiu nun­tempe respondas pri Aktivula Trej­nado). Post la UK J. Sabiyumva konsis­tigis komisionon, kiu havas kiel taskon prikonsili kaj kunorganizi AMO-semi­nariojn.

Agadkampo 3: Komunumo

En 2019 la Esperanto-komunumo ĝuis variajn eventojn kadre de UEA, landaj asocioj kaj partneraj grupoj. D. Charters salutis i.a. italan, japanan kaj ĉinan kongresojn kaj plurfoje estrara­noj oficale reprezentis UEA en landaj eventoj. Krom la UK kaj du malfermaj tagoj, centoj da aliaj eventoj videbliĝis i.a. danke al la internacia kalendaro EventaServo.org, senpaga servo de UEA kaj TEJO, kreita de F. Ŝajani, kunzorgita de Y. Nevelsteen kaj donacakirita de UEA en 2019. E. Cid partoprenis no­me de UEA en la Centra Komitato de Paralela Universo, kiu enplektis espe­ran­tistojn en dekoj, se ne centoj da lokoj en aŭgusto. Grava estis en la 104-a UK la elekto de nova Estraro kaj elstariĝo de indiĝenaj kulturoj kaj la saluto en Esperanto de Amanda Lind. Kun tris­teco la komunumo adiaŭis al L-Ch. Za­les­ki-Zamenhof, Honora Membro de UEA forpasinta oktobre, konata ki­el “la nepo” de la Majstro. UEA ofi­ciale esprimis sian kondolencon i.a. per sen­do de mesaĝo por la funebra cere­mo­nio.

Malfermaj Tagoj:

La Malferma Tago de la CO okazis kiel tradicie dufoje. Kunorganizitaj de la CO kaj la Estraro, la aprila (50-a) es­tis jubilea kaj la novembran (51-a) sek­vis Seminario pri Financoj de UEA. Plu­raj estraranoj ĉeestis kaj partoprenis per prelegoj.

04-a UK, Lahtio, Finnlando:

Aliĝis 917. La kongresan temon re­­ĝisoris O. Ŝiliaeva. Elektiĝis nova Est­raro, filmsalutis en Esperanto la sveda mi­nistrino Amanda Lind. Sukcese oka­zis i.a. IKU/Scienca Kafejo, Kle­ri­ga Lun­do, Tago de Lernado, Nacia Vespero, Internacia Vespero, Aŭtoraj Duonhoroj, Libroj de la Jaro, Esperantologia Kon­ferenco, Belartaj Konkursoj kaj Kong­resa Kuriero. Dum la Movada Foiro UEA sin prezentis per informa flugfolio. Oka­zis futbalmatĉo kaj estis… la finna venko: la Esperanto-teamo, kiu ludis kun viroj kaj virinoj, superis la lokan teamon, kun grava kontribuo de viri­noj. Ricevis diplomon 12 elstaraj agan­toj: W. Diestel, A. Grigorjevskij, V. Ka­difeli, R. Kheir-khah, M. Komarnicka, L. Wunsch-Rolshoven, P. Tchikpe, B. Tuider, Wei Yubin. Pri Elstara Arta Aga­do diplomon ricevis: J. Haazen, M. Ma­lovec, A. de Salvo. La premio Deguĉi estis aljuĝita al H. Goes.

Landa kaj regiona agado:
La nombro de aliĝintaj Landaj Aso­cioj en UEA estis 71 fine de 2019: 8 en Afriko, 12 en Ameriko, 14 en Azio-Oce­anio, 37 en Eŭropo. S. MacGill laboris pri la kampo kiel Vicprezidanto en la unua jarduono kaj daŭrigis kiel komisiito sub kunordigo de F. Maia Jr. Novembre li proponis novan superrigardon pri la agado de landaj asocioj, Landa Parad’, disponeblan en Aktivulo.net kiel novi­gi­ta versio de GAMO, dividitan laŭ kon­tinentoj kaj regionoj. Septembron, kun­labore kun Ĉina Radio Internacia, UEA lanĉis la filmkonkurson “Mia Asocio, Mia Urbo”, plurcele: festi la 55-jariĝon de Esperanta disaŭdigo de ĈRI, diskoni­gi Esperanto-asociojn sam­kiel kulturaĵojn en diversaj lokoj kaj kunligi aga­dojn pri ĝemelaj urboj, lan­doj, kulturo, edukado, komunikado (Youtube) kaj var­bado. Venis 35 filmoj (11 filmetoj fa­re de ĈRI) pri 30 urboj kaj asocioj en 15 landoj en kvin kontinentoj kaj la jutubkanalo UEAviva superis 1100 abo­nantojn.

Afriko
La tiama estrarano F. Maia Jr. ek­uzis modelon por venki transpagajn barojn el Afriko, kio ebligis mempagitajn ali­ĝojn al UEA de 22 beninanoj laŭ la nova kotiztabelo. Li laboris kun akti­vuloj pri virinaj rajtoj por stimuli vi­rinan partoprenon en la movado per sub­teno al Esperantista Virina Asocio en Afriko (EVAA) kaj la 1-a AKVo (Af­rika Kongreso de Virinoj). Post la UK J. Sabiyumva novkonsistigis la Afrikan Ko­misionon, kiu laboris por regula apero de la informbulteno Esperanto en Afriko kaj la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto, kiu okazis (21-27 dec.) en Bujumbura, Burundo, kun 135 par­to­pre­nantoj el 9 landoj.

Ameriko
F. Maia Jr. zorgis pri Ameriko. Kun S. MacGill kaj R. Corsetti novkonsisti­gis la Amerikan Komisionon, sub gvido de M. Gutierrez. Kontaktis eks-membrojn kaj novajn esperantistojn kun pozitiva rezulto por la membraro en Ameriko: reveno de Paragvajo kaj unuafoje en la historio alveno de Trinidado al la statistikoj de UEA.

Azio-Oceanio
Sukcese okazis la 9-a Azia-Ocea­nia Kongreso de Esperanto (Da­nang, Vjet­namio, 25-28 apr., 281 partopre­nan­toj el 22 landoj). Tiam la Komisiono pri Azia-Oceania Espe­ranto-Movado (KAOEM) renoviĝis, kun Nisinaga A. kiel nova prezidanto. Post la kongreso Lee J-k. vizitis Kamboĝon por kuraĝigi lokajn esperantistojn. Ankaŭ sukcese okazis la Himalaja Renkontiĝo (16 feb.-8 mar., Ne­palo), 51-a Korea Kongreso (5-6 okt., Jinju, 129 partoprenantoj), 106-a Japa­na Kongreso kun 100-jariĝa ceremonio de JEI (12-14 okt., Saitama, el 459 aliĝin­toj nur 235 ĉeestis pro fortega tajfuno), 13-a Ĉina Kongreso (8-10 nov., Shaoxing, 300 partoprenantoj).

Eŭropo

Sukcese okazis la 7-a Eŭropa Fes­ti­valo de Esperanto-Kantoj (majo, Vroc­lavo), aŭspiciita de UEA, reprezentata de la tiama Vicprezidanto S. MacGill; la 6-a Poliglota Kunveno (29 maj-2 jun, Bra­tislava, 771 aliĝintoj el 68 landoj), spon­sorita de UEA; Esperanto-stan­do en la festivalo Pol’and’Rock (Pol­lan­do), 4-an fojon monsubtenita de UEA; pluraj landaj kongresoj, inter ili: Germana (junio, Neumünster), ki­el oficiala aran­ĝo de Internacia Jaro de Indiĝenaj Lin­gvoj; Hispana (majo, Malago); Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET, jul., Panevėžys, Litovio); Itala (aŭg., Triesto); Post la UK S. MacGill fariĝis kunordiganto de la Eŭropa Komisiono, sub gvido de A. Kadar. En Lahtio la komitato decidis, ke Malta Esperanto-Grupo ne plu ple­numas la kondiĉojn de aliĝinteco al UEA.

Mezoriento kaj Norda Afriko (MONA)
Okazis la 12-a Mezorienta Kunve­no (28-31 mar., Kaŝano) rekorde kun 36 partoprenantoj (18 eksterlandanoj) el 11 landoj, la unua internacia Es­peranto-kongreso en Irano. Unu se­maj­non poste okazis komuna Israela Kongreso kaj MONA-kunveno en Eilat (Israelo) kaj Akaba (Jordanio), kun ĉ. 50 partoprenantoj, el ili 25 eksterlanda­noj. Danke al plurnacia kunlaboro kad­re de kontinentaj komisionoj kaj sub­vencio de ESF, aperis kurda kaj taĝika versioj de Esperanto per rekta metodo (S. Marĉek). Post la UK la Estraro nov­konsistigis la MONA-Komisionon.

Ĝemelaj Urboj:

La nova komisiito R. Coquisart ek­aktivis. De Parizo flegis kontaktojn kun Berlino kaj Romo, kaj prizorgas spe­cifan Facebook-paĝon. Okazis la 1-a Esperanto-Forumo inter Seulo kaj Ŝan­hajo (8-10 nov.) en Ŝanhajo kiel ĝe­meliga projekto inter aziaj landoj, kun 50 esperantistoj el Koreio (13) kaj Ĉinio (37). Dua renkonto okazis 17-22 dec.

Faka kaj scienca agado:
Dum la UK kunvenis 29 fakaj asocioj: AERA (radio), ATEO (ateismo), AVE (ekologio), BLE (budhismo), EDE (eŭ­ropa agado), IAdEM (matematiko), IFEF (fervojistoj), IJEA (juristoj), IKEK (komunistoj), ILEI (instruistoj), INOE (naturistoj), ISAE (sciencistoj), IKUE-KELI (kristanoj), LIBE (blinduloj), LSG (samseksamo), MEL (muziko), Mond­civitanoj, SAT (sennaciuloj), Spirita El­­dona Societo Lorenz, TADEN (nefu­mantoj), TEO (teamantoj), TEFA (fut­balo), TEJO, TEĴA (Ĵurnalismo), TEVA (vegetarismo), UMEA (medicina), UTGE (Tajĝiĉjŭano), Ŭonbulismo, Vinilkos­mo-Eurokka (muziko), el kiuj plej mul­taj kunlaboras kun UEA. Krome okazis vigla Faka Forumo. UEA laboras kun 6 Aliĝintaj Fakaj Asocioj (ILEI, IFEF, IKEF, ISAE, LIBE, UMEA) kaj 28 Kun­laborantaj. TEJO estas junulara sek­cio. Teamanta Esperantista Organizo (TEO) havis fondkunsidon kaj petis iĝi kunlaboranta Faka Asocio de UEA.

La Internacia Kongresa Universitato konsistis el 9 IKU-prelegoj kaj 5 pre­legoj dum Scienca Kafejo. Lee J-k. kun la redaktoroj A. Wandel, D. Ŝevĉenko kaj A. Striganova prizorgis la redaktadon kaj presadon de la IKU-libro, kun livero dum BET (Litovio), elĉerpiĝo en Lahtio kaj dua limigita represo en Israelo. A. Wan­del aktualigis la IKU-regularon per klara labormetodo pri la IKU kaj IKU-libro.

Laŭ instigo de UMEA UEA akti­ve subtenis iniciaton de Helsinki pri sci­enca plurlingveco kaj proponis al es­perantistoj, aparte tiuj, kiuj rilatas al sciencaj, edukaj kaj lingvaj temoj, sub­skribi ĝin.
UEA eklaboris pri fortigo kaj re­aktivigo de malfortaj kaj neaktivaj fa­kaj asocioj kaj ekrilatis kun novaj or­ganizaĵoj, ĉefe TEO, EVAA kaj Monda Spiritisma Asocio.

Kultura agado:

2019 heredis plurajn gajnojn de 2018, deklarita de UEA kiel Jaro de la Esperanta Kulturo, kaj mem elstaris kul­ture pro sia statuso de Internacia Ja­ro de Indiĝenaj Lingvoj. F. Maia Jr., tiam estrarano, respondecis pri la fa­ko, kun helpo de S. Spanó, antaŭa res­pondeculo, kaj C. Nourmont, komi­siito pri Kulturo.

Gravaj unuaj atingoj estis la inaŭ­gu­ro de rubriko “Monda Kulturo” en la reta revuo Esperanto, kunlaboro kun Vinilkosmo kaj donacakcepto de or­kestra versio de la himno “La Espe­ro”. La rubriko uzas Esperanton kiel vektoron de kulturo kaj samtempe utilas kiel ilo por informagado al neesperantistaj artistoj kaj kulturaktivuloj, ĉefe se ili estas la temo aŭ originalaj aŭtoroj de la artikoloj en la rubriko. Pri Vinilkosmo, UEA kunstudis financajn solvojn kaj ebligis iron de reprezentanto de Vinil­kosmo al la UK por prezenti al la ko­munumo la nuntempan situacion kaj pla­nojn por venontaj kvin jaroj. Spe­ci­alan registron de “La Espero” (melo­dio de Félicien de Ménil) fare de Sankt-Peterburga Guberniestra Simfo­nia Or­ke­stro, gvidata de Igor Ponoma­renko, produktis kaj donacis al UEA Profe­soro pri Arto kaj individua membro Jo Haazen.

La UK mem estis grava podio por kulturo: krom ĉeesto de Vinilkosmo kaj unua oficiala uzo de la donaco de J. Haazen, muzikistoj restarigis sian fa­kan asocion, MEL. Artaj programeroj kalkulis je muziko, teatro, poezio kaj fo­tarto. La Nacia Vespero okazis en la Sibe­liushalo, unu el la ĉefaj muzikhaloj de Eŭropo, omaĝe al la finna komponisto Jean Sibelius, kaj ĉeesto de nordiaj indiĝenoj alportis unikajn konojn. Pri la arta programo zorgis la esperantista artis­to Timo Väänänen. Aparte kortuŝa estis la programero “Baldur Ragnarsson: ne fu­nebre, sed celebre”, kiu omaĝis unu el niaj plej gravaj verkistoj, forpasinta en decembro 2018. Substrekindas rekorda partopreno en la Belartaj Konkursoj (171 verkoj, plejparte poezio). Du novaj sub­branĉoj, Mikronovelo (Prozo) kaj Mo­nologo aŭ Skeĉo (Teatraĵo), eks­pe­ri­mente inaŭguritaj en Lisbono 2018, estis oficialigitaj. Sukcesaj estis tradi­ciaj programeroj, inter ili Aŭtoraj Du­onhoroj kaj Libroj de la Jaro: pli ol 40 libroj de 20 eldonejoj anonciĝis inter julio 2018 kaj julio 2019.

La Libroservo de UEA proponis en 2019 novajn 150 titolojn al esperantist­oj, sume pli ol 28 000 paĝojn, ĉiujn anon­citaj en la rubriko “Laste Aperis”. Specialaj ofertoj “Libroj de la Monato” strategie reklamiĝis en Facebook kaj aliaj sociaj retoj, kun kreo de retbutiko en Facebook kaj pozitiva rezulto por vendoj, dum la revuo Esperanto aperigis plurajn re­cen­zojn, multajn nun disponeblaj an­kaŭ en la Reta Revuo. Per Biblioteka Apo­go Bachrich ricevis librojn 21 bibliotekoj kaj asocioj el 12 landoj: Belgio, Benino, Brazilo, Bulgario, Ĉeĥio, Francio, Ger­manio, Hispanio, Italio, Rusio, Togo­lando kaj Ugando.

En septembro 2019 Nacia Teatro de Prago surscenigis la operon Sternen­hoch en Esperanto, kadre de la Interna­cia Teatra Festivalo en Nitro. UEA vas­te diskonigis la prezentaĵon, kiu estis rete vivelsendita kun subtekstoj en la ĉeĥa, angla kaj aliaj lingvoj. Premierinta en aprilo 2018 ĉe la teatro, ĝi estas la unua komplete esperantlingva lirika opero. La libreton verkis la ĉeĥa komponisto Ivan Acher surbaze de ekspresionisma romano, Utrpení knížete Sternenhocha (“La suferoj de la princo Sternenhoch”), publikigita en 1928 de la ĉeĥa poeto kaj filozofo Ladislav Klíma. Rekreis en Esperanto la ĉeĥa esperantisto Miroslav Ma­lovec, kiu ricevis la diplomon de UEA pro Elstara Arta Agado en 2019 sekve de tiu traduko.

Transprenis respondecon pri kul­turo O. Raola, kiu nome de UEA par­toprenis NOREK (Kanado), kie li pre­zentis 20-minutan unupersonan teat­ra­ĵon, Libroamanto, verkitan de li por tiu aranĝo kaj spekteblan jutube.

Agadkampo 4: Kunordigo

Centra Oficejo:
En la CO laboris M. Schäffer (ĜenDir), C. Magalhães (kongresoj), K. Marciniak (sekretariado), I. Oneţ (lib­roservo), R. Schmeits (kontado, bib­lioteko), S. Starčević (kontado) kaj L. Silva Miranda (purigado). Ĉe parto de la dungitaro laborhoroj reduktiĝis. Ti­al la laborfortoj (laŭ kontraktoj) sumiĝis je 4,38 plentempuloj. M. Schäffer kaj R. Schmeits grandparte laboris ekster Roterdamo. Krome volontule helpis P. Za­pelli (datumbazo, administra kon­silanto, financoj), R. Moerbeek (prov­legado, biblioteko, voĉlegado), F. Veu­t­hey (Dua Bulteno, UEAviva), C. Ba­ley­te (volontulo), A. Grigorjevskij (re­tejoj) kaj Adjévi A. (administra hel­po). Administre helpis ankaŭ TEJO-kun­laborantoj kaj volontuloj.

Komitato:
Okazis elekto de novaj gvid­or­ganoj de UEA por la periodo 2019–2022. Komitatanojn B elektas memb­roj; A nomumas aliĝintaj Landaj kaj Fakaj Asocioj; C elektas komitatanoj A kaj B. Unuafoje membroj elektis rete komitatanojn B. Elekteblis 5. El 3849 voĉdonrajtaj membroj voĉdonis 1497 (38,89%). Elektiĝis E. Cid, O. Buller, Lee J-k., M-B. Mandirola kaj A. Kadar. En Lahtio ekoficis la nova komitato, konsistanta tiam el 35 komitatanoj A kaj 5 komitatanoj B, kiuj elektis 9 ko­mi­tatanojn C: D. Charters, A. Diemel, M. Fettes, Trezoro Huang Y., D. Keefe, Zs. Kóródy, F. Lo Jacomo, S. MacGill kaj R. Maertens. Dum la jaro la komitato voĉdonis, krom fizike en Lahtio, 3-fo­je rete: pri revizio de la regularo de Be­lartaj Konkursoj, revizio de la Ĝenerala Regularo kaj aprobo de la protokolo de Lahtio.

Estraro:
La Komitato elektis en Lahtio no­van estraron: D. Charters (Prezidanto); F. Maia Jr. (Vicprezidanto, Centra Ofi­cejo, Statuta Reformo, Eksteraj Rilatoj, Ameriko, Rilatoj kun TEJO, Landa Aga­do kaj ĉio cetera), Trezoro Huang Y. (Vicprezidanto, Financoj, Unesko); A. Kadar (Ĝenerala Sekretario); O. Rao­­la (Kulturo, Kongresoj, Biblioteko, El­donado, Esploro kaj Dokumentado, Terminologio), J. Sabiyumva (Afriko, Ak­­tivula Maturigo), So J-s. (Azio, Oce­anio, Informado kaj Amikoj de Es­pe­ranto) kaj A. Wandel (Scienca kaj Fa­ka Agado, MONA). La nova estraro ek­oficis lundon, la 22-an de julio, kadre de la tria komitatkunsido en Lahtio. La Est­raro rete kunsidis dufoje monate, 13-foje dum la unua jarduono, 10-fo­je dum la dua. Aprile okazis ĉeesta estrarkunsido en Roterdamo, post la 50-a MT, kun ĉeesta partopreno de ĉiuj krom 2, kiuj rete partoprenis.

Komisiitoj:

Fortigas la laboron pluraj sin­do­nemaj komisiitoj, kiuj helpas an­taŭ­enigi la celojn de UEA: S. MacGill (AMO, Landa Agado, Kunordigo), H. Tonkin, S. Keller, H-M. Maitzen, F. Lo Jacomo (Eksteraj Rilatoj), E. Cid, F. Ŝa­jani, Y. Nevelsteen, L. Obando, T. Quei­roz, J-S. Quintero, R. van der Vliet (In­formado), C. Nourmont (Kulturo kaj kon­­gresoj), R. Corsetti (Informado, Lan­da Agado) kaj aliaj. Koran dankon al ĉiuj.

Membraro:

Entute 4162 individuaj membroj (IM-oj) aliĝis al UEA en 2019, 419 mal­pli ol en 2018 (4581). La ĉefa kaŭzo ne estis la nova kotizsistemo, sed relative mal­granda UK. Fondaĵo Canuto mem­brigis 481 personojn. Entute 565 estis novaj membroj (14% el la tuta membraro). Anoj de Societo Zamenhof estis 122. Po­zitiva evoluo estas, ke la membraro fariĝis pli internacia: la nombro de mem­broj en Afriko kreskis je 60%: de 145 en 2018 al 234. Ok landoj (Banglade­ŝo, Barejno, Brunejo, Centr-Afrika Resp., Ekvadoro, Etiopio, Gabono kaj Parag­vajo) revenis al nia listo. Trinidado la unuan fojon. Plej multe da IM-oj live­ris Germanio (400), Francio (358), Brazilo (299), Japanio (263) kaj Usono (244). Kune kun la aligitaj membroj (AM) la tuta UEA-membraro estis 12 779 (13 106 por 2018, diferenco de 327).

Financoj:

La financa raporto kun la rezulto de la spezokonto/bilanco aperos en la ve­non­ta numero kaj samtempe en la te­ko de UEA: uea.org/teko. La buĝeto 2019 antaŭ­vi­dis deficiton de preskaŭ €141 000, sed jam eblas diri, ke la fina rezulto es­tis signife pli bona. Ŝparoj okazis ĉe oficistaro, oficeja domo, revuoj Espe­ranto kaj Kontakto. Malpli da enspezoj ol buĝetite okazis ĉe la rubrikoj Kotizoj, Abonoj kaj Kongresoj. Dume estis pli da enspezoj ĉe Servoj kaj donacoj, in­teralie pro aktiva laboro de M. Schäffer kaj iniciatoj kiel de F. Maia Jr., Alianco 365, programo por regula donacado al la ĝenerala kaso (sume €365 jare).

Libroservo:

Vendis por ĉ. €57 000 – denove mal­pli ol buĝetite. Neta gajno estis ĉ. €16 000. Influis la relative malgranda UK.

Servoj kaj interna komunikado:

La revuo Esperanto: akurate ape­ris 11 numeroj, per diligenta laboro de la redaktoroj D. Ŝevĉenko kaj A. Stri­ganova. Voĉlegadon (uea.org/revuoj/so­no) prizorgis E. Cid kaj L. Obando. Kon­takto: aperis 6 numeroj diligente re­daktitaj de R. Pavinski. Delegita Reto: partoprenas 1669 delegitoj el 102 lan­doj. La estraro komunikis per diversaj kanaloj: Gazetaraj Komunikoj (67); EKO-j (Aktivulo.net); retlistoj; sociaj retoj: Facebook, Twitter, Instagram (ek­de septembro, kunlabore kun brazi­la volontulino T. Queiroz), Telegram, YouTube. En marto 2019 renovigaj la­boroj por la retejo daŭriĝis per AKSO.org (Administra Komuna Sistemo Or­ga­niza), per kunlaboro laŭ subskri­bita interkonsento kun TEJO.

Konkludo

Informado, Eksteraj Rilatoj, Ins­truado, Universitata agado, Esploro kaj Dokumentado, Aktivula trejnado, Mal­fermaj Tagoj, Universala Kongreso, Landa, Faka, Scienca, Kultura Agado, interna komunikado kaj servoj al la mem­broj kaj al la tuta komunumo: tiom da kampoj pri kiuj la estraroj ne ŝparis sian energion dum 2019 kaj obstine la­boros en 2020. Certe kun via subteno kaj partopreno. Kuraĝon kaj esperon!

10 ĉefaj atingoj en 2019

• Rakoen Maertens kiel ĉefparolanto ĉe UN-EKOSOK

• Unesko-Kuriero en la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj

• Saluto en Esperanto de la sveda ministrino Amanda Lind al la 104-a UK en Lahtio

• Seninterrompa voĉlegado de la revuo Esperanto por blinduloj

• Internacia kalendaro Eventa Servo

• UEA.facila kaj Anna Löwenstein kiel Esperantisto de la Jaro

• Subteno kaj sponsorado de Pol’And’Rock kaj Poliglota Kunveno

• Ĉeesto en la 40-a Ĝenerala Konferenco de Unesko

• 7-a Afrika Kongreso de Esperanto

• 111-jariĝo de UEA

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la junia numero 2020. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.