Kiel Esperanto venkis la totalismojn

Xavier Alcalde

Lins, Ulrich. La danĝera lingvo.
Rotterdam: UEA, 2016. 375+24 p.
Prezo ĉe UEA: € 18,00

Mendi en la katalogo de UEA
Kiom da fojoj oni demandis nin kial Esperanto ne atingis la finan ven­kon? Ulrich Lins majstre rakontas grandan parton de tial kaj tiel. Neniam ni forgesu la amasan persekutadon
pro politikaj-ideologiaj motivoj sufe­ritan de la esperantistoj. Ne eblas scii ki­el evoluintus la movado sen ĝi. Kro­­me, ĝi montras kiom serioze la kon­traŭ­u­loj traktis la potencialon de Es­peranto. Tamen, transvivante la te­ru­ran epokon la zamenhofa lingvo ja ven­kis la to­talismojn.
Jen studo modela pro rigoro, sis­temo kaj amplekso, sed ankaŭ pro la graveco de la temo. Kiel klarigite de la aŭtoro en “Pri la historio de La danĝera lingvo ” ( Esperanto , Aprilo 2017, p. 77), kiam li ekpublikigis ĝin, necesis ku­­raĝo por tion fari. Cetere, bona his­toria verkado bezonas interpreton de la faktoj, kaj Lins ne kaŝas la sian. Pro tio ne estas nur priskribo, sed la libro pensige analizas ŝajnan pa­radokson. La Esperanta movado estis severe atakita el malsamaj flankoj kaj pro kontraŭaj kialoj – aparte en tiuj landoj, kie ĝi estis plej forta. En Germanio oni ligis ĝin al la juda deveno de ĝia iniciatinto, sed ankaŭ al maldekstremaj kaj komunismaj ide­aloj. Dume, en Sovetio estis ĝuste la komunisma reĝimo, kiu klopodis eks­termi ĝin. Kio entute estis provoka en tiu sendiskriminacia interhoma ko­mu­nikado? – demandas sin Lins. Tiel la libro defias la propagandan aser­ton laŭ kiu Esperanto estas nur lingvo. Kiel kompreni tiom da mo­kado, subpremado kaj mortigo… nur pro lingvo? La respondo, laŭ la aŭtoro, rilatas al timo pri neregeblaj inter­naciaj kontaktoj kaj pri la ideo de univer­saleco de la homa spirito, kiun Zamenhof postlasis en socia movado (naive) celanta al in­terkompreniĝo kaj al amika paca kun­vivado de la popoloj kaj de la ordinaraj homoj.
Por tiuj, kiuj jam posedas la an­taŭan eldonon, mia konsilo klaras: aĉe­tu la novan, sed ne ĵetu la malnovan, ĉar la nuna inkludas pli da fontoj kaj dokumentoj, sed konscie mallongigas teoriajn diskutojn kaj la ĉapitrojn pri tiuj persekutoj, kiuj ne nepre okazis nur pro subteno de Esperanto. Sekve, tiu tria eldono pli flue legeblas. Post iom skiza enkonduko pri la obs­tak­loj ekde 1887 ĝis la 1930-aj jaroj (apar­te de la laborista esperantismo), ĝi koncentriĝas sur la du ĉefaj subpre­mantoj: Hitler kaj Stalin. Fine, la lasta parto de la libro pritraktas la reviviĝon de la movado en orienta Eŭropo dum la malvarma milito.
Substrekindas la detala ekzameno de la kunteksto en ĉiu lando, kaj de la sekvoj por la movado de ĉiu politika decido far konkretaj individuoj. En tiu historio multas la polemikaj temoj, kiel la komplikaj rilatoj kun naciismo (ĉiam la plej forta malamiko de Esperanto, laŭ Lins) kaj kun aliaj sociaj movadoj, la danĝero de ia neŭtraleco, la ekzisto de naziaj esperantistoj, aŭ la labirintaj lingvistikaj debatoj en Soveta Unio. Samtempe, troviĝas ankaŭ inspiraj epizodoj, en kiuj Esperanto rolas ki­el savanta lingvo. Tiel la libro estas neelĉerpebla fonto de esplorindaj fa­de­noj duon-kaŝitaj en interplekto de fas­cinaj intrigoj kaj roluloj, kutime ilus­tritaj per perfekta citaĵo. El tiu per­spektivo, eble nur Esperanto and Its Rivals de Roberto Garvía kompareblas al ĝi. La verkon kompletigas utilaj kronologio kaj indekso de personoj, kune kun altkvalita kaj zorge elektita fotaro kaj alia grafika materialo.
Ligita al tiu nova eldono aperis angla versio en traduko de Humphrey Tonkin kaj tial jam eblas legi ĝin en ok lingvoj. Espereble tio instigos al ali­lingvaj versioj de verko, kiu ne nur valoras en si mem, sed kiu ankaŭ hel­­pas kompreni multajn aliajn, kiel Mi stelojn jungis al revado de Mikaelo Bron­ŝtejn.
Miaopinie, indus pliampleksigi la esploron al aliaj landoj. Ekzemple, en la libro ni ekscias ke en la inaŭgura paro­lado de la Pola E-Kongreso en 1956, Andrzej Rajski akuzis kune Hitler, Sta­lin kaj Franco pro la persekuto de Esperanto. Tiun trian diktatoran reĝi­­mon ankoraŭ neniu ĝisfunde pri­stu­dis. Simile, Lins mencias la agadon de kelkaj spionoj, sed certe ili ekzistis (ĉu ankoraŭ ekzistas?) en aliaj landoj, kiujn endas priserĉi. Bele, se aliaj esploristoj daŭrigos la laboron.
Kiel konvinke argumentas la aŭ­to­ro, tiu ĉi verko transpaŝas la te­mon de Esperanto. Kiam la lingvo (kaj ĝiaj parolantoj) suferas, an­kaŭ desuba in­ter­­na­ci­ismo kaj kosmopolitismo ĝene­rale suferas, verŝajne kune kun tole­ro, libero kaj demokratio. Pro tio, en zorgiga antaŭeniro de aŭtoritataj regi­staroj Esperanto povus denove fariĝi la danĝera lingvo. Ni restu atentaj.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la februara numero 2017. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.