Esperanto kaj esperantistoj

Mulele Mbassa

Esperantistoj en Bunda (Tanzanio)

La genia ideo de d-ro L. L. Zamen­hof krei Esperanton kiel pontolingvon por la homaro ne estis fakto simpla kaj facile kredebla ago por altiri atenton de la homoj el la tuta mondo, ke ili ku­niĝu por lerni la lingvon kaj ĝin uzi por interkomunikado, sen antaŭvido pri avantaĝo de la lingvo mem.
La lingvo havas vivon kaj kreskas same kiel semo semita sur la ter­kampo. Antaŭ la semado la semanto (kultivisto) zorgeme laboras pri pre­parado de la kampo, kulturas por moligi la grundon, semas, akvumas, sterkas, ŝovelas, flegas la planton kon­traŭ la maltaŭgaj insektoj kaj atendas ĝis maturiĝo de la rikolto. Post tio la kultivisto rikoltas la grenojn en la ĝu­s­-
ta tempo kaj ilin konservas en la gre­nejo. Tiel samas ankaŭ la procedoj de la lingvokresko. La lingvo bezonas viv­kreskon, prosperon ene de la homa komunumo, kaj akcepto de ĝi en la ŝtata administrejo gravas! La lernado de la lingvo ne estas simpla fakto, ĝi bezonas kostojn, postulas tempon, ins­truiston, lernomaterialon, koston por la Esperan­-to-kursoj/seminario, kong­resoj ktp.
Neniu volas perdi tempon kaj mal­profiti el senutila projekto, pro tio antaŭ ol eniri en iun ajn projekton, la saĝulo antaŭvidas pri la estonta re­zul­­to por ĝia efikeco kaj la utileco de la starigota projekto.
Kion mi volas diri? Mi komparas d-ron Zamenhof kun saĝa semisto, kiu antaŭ ol eklabori pri la projekto, faris kalkulon, kiu devus esti profitdona. La kreo de la Esperanta lingvo ne similas al iu alia lingvaĵo; Esperanto kunportas guston de la amo reciproka! Krom tio la lingvo koncernas bezonon de la ho­maro; ĝi alportas solvon de la lingva problemo, kaj Esperanto ankoraŭ en­ha­vas eĉ familianiĝon, gefratiĝon ktp.
Esperanto diferencas de la aliaj lingvoj pro sia humana strukturo, kiu ne troviĝas en iu ajn mondlingvo, sed nur en Esperanto kaj tio estas la kaŝita trezoro, trovata en ĝi.
Esperanto kunligas la homojn el la tuta mondo kaj tiel evidentiĝas, ke la lingvo estas unika kaj universala, kaj indas nomi ĝin la internacia lingvo.
D-ro Zamenhof konstruis pramon kaj dungis esperantistojn por remi en ĝi, kaj ĉiam senlace transirigi la nees­pe­rantistojn, por ke ili alvenu al la Espe­ranta urbo Esperantujo per la pramo Esperanto. Pro tio ĉiu esperantisto vo­lonte forte laboras, por ke ĝi kune kun la pasaĝeraj transportatoj atingu sekure la bordon. Sed nun mi miregas aŭdi pri enuo de la junuloj, ke ili ne ŝatas ler­ni Esperanton pro manko de profitdona rezulto post lingvolernado. Krom tio bedaŭrinde estas ankaŭ alia fenome­no: esperantistoj, kiuj jam perdis inte­reson esti (resti) esperantistoj aŭ kores­pondi; eĉ aliaj aparte klasigas la landojn, kie indas havi korespondantojn aŭ ne, kaj la ceteraj landoj estas kon­siderataj, ke la tieaj esperantistoj estas nur monserĉantoj kaj ilia celo estas nur monpetado. La esprimo estas ŝo­ka kaj pezas al la adresitoj. Kaŭze de tio la nombro de la esperantistoj mal­altiĝas kaj aliaj rezignas kaj perdas la emon esperantistiĝi. Imagu, ke ĉiufoje oni esperantistiĝas kaj deziras havi amikan rilaton, trovi korespondantojn, par­topreni en Esperanto-aranĝoj/even­toj, sed por ili mankas eblo pagi por E-aranĝoj/even­toj. Aliokaze mankas la kore­s­pondantoj por la kompatindaj amikoj el la landoj pro evitado de la monpetantoj. “Eĉ in­ter piuloj ne mankas pekuloj”. Ni pro­funde pripensu pri la afero, por ke ne perdiĝu la sennombraj esperantistoj, kiuj silente forlasas la movadon.

Kion fari por helpi kaj savi la kreskantan grenon?
Tion vi legos morgaŭ.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la julia-aŭgusta numero 2017. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.