Esperanto en Afriko

Mireille Grosjean
Afriko havas nun 1 200 000 000 da loĝantoj, simile kiel estas en Barato kaj Ĉinio. Ĉu ni povas di­ri, skribi, ke Esperanto brilas en Afriko? Certe ne. En norda Af­riko magras nia movado, sed ne ĉiuj individuoj distanciĝas de nia lingvo tie. Sude de Saha­ro la situacio estas pli bona. Kiam afrikanoj aŭdas pri nia lingvo, ili interesiĝas. Ĉefe ili interesiĝas pri ĝi por akiri kontaktojn tra la mondo. Kiam ilia vivsituacio es­tas problema, venas kompreneb­le espero pri ekstera helpo. Ĉiu ho­mo reagus sammaniere. Tiaj hel­poj okazas, okazadas, kaj ekzis­tas mirinde forta solidara re­to ene de nia Movado inter la nor­do kaj la sudo. Jen skememe la situacio.
Informado, propagando, de­vas ĉiam adaptiĝi al la celpub­li­ko. En Afriko ni ne povas diri: «Vi povos vojaĝi, viziti gesa­m­ideanojn tra la tuta mondo, partopreni en internaciaj even­toj!». Ĉiu scias, ke en la nuntem­po Eŭropo fermiĝas kiel fortika­ĵo kaj ne enlasas iun ajn. Laŭ la kriterioj de la Schengen-zono ne­niu afrika fraŭlo sub la aĝo de 30 rajtas eniri la zonon. Cer­te iu ambasadoro, legante kandi­datiĝon por vizo, rajtas decidi alima­niere; tamen tiu limigo faras, ke mankas afrikanoj en niaj kon­gre­soj en Eŭropo. Pro tio ni devas iri al Afriko, pro tio UEA planas afrikan UK-on baldaŭ.
Nia lingvo konas respekton, respekton al la lokaj lingvoj. En Afriko la lokaj lingvoj abundas. Tia situacio bremsas la evoluon, tamen tiuj lingvoj estas trezoro. Per tiuj afrikaj lingvoj oni povas akiri la afrikajn sciojn pri plantoj kaj kuracebloj per ili. Pro tiu res­pekto la ŝtataj oficistoj pri lokaj lingvoj interesiĝas pri Esperanto; en Benino kaj en Senegalo mi povis rilati kun kelkaj el ili tre fruktodone.
Malfermitaj homoj, ie en la mon­do, ŝatas havi kontaktojn kun aliaj per­sonoj en aliaj regionoj. Afrika­noj povas iri al retkafejo kaj skribi retme­saĝojn, uzi skajpon. Do Esperanto ebligas al ili esti en kontakto kun la mondo, eĉ sen vojaĝoj. Foje ili verkas tekstojn, arti­kolojn, novelojn, librojn, kaj povas diskonigi ilin tra nia movado, ili ko­nigas Afrikon al la tuta mondo. Tiuj malfermitaj afrikanoj ankaŭ estas sin­donemaj kaj malavaraj, kaj kelkaj el ili prizorgas infanojn, georfojn; pluraj el ili mastrumas orfejojn en sia vilaĝo, urbeto, urbego. Ni en la nordo ricevas petojn pri helpo kaj pluraj el ni donas tian helpon. Tio estas bela faceto de nia movado. Tiaj helpoj, ĉu ene de nia movado ĉu ekstere, estas giganta sub­teno al la afrika kontinento.
Elstara programo inter la nordo kaj la sudo estas Esperanto Plus.

Ni en la nordo povas akiri ra­por­tojn ekzemple pri la situacio en ori­enta DR Kongo per la okuloj de niaj samideanoj tie. Tio estas pluso por ni ĉiuj.
Vidu plurajn informojn pri Es­peranto en Afriko rete:
Esperanto-asocioj en Afriko en la retejo de UEA – https://uea.org/landoj/afriko
Esperanto en Afriko kaj ĝiaj bultenoj rete – https://www.esperanto-afriko.org
Fotoj pri Afriko ĉe Edukado.net – https://edukado.net/biblioteko/fotoj?al=36

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la novembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.