Reprezentantoj de UEA kaj TEJO vizitis Lahtion


Delegacio sur la plej alta skisaltejo de Lahtio

La 14–16 de septembro 2018 en Lahtio okazis la tradiciaj Aŭtunaj Ta­goj de Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF). Kadre de la aranĝo okazis ren­kontiĝo de LKK kaj Trejnseminario, gvidata de la Konstanta Kongresa Sek­retario Clay Magalhães (Centra Ofi­cejo). Dum la renkontiĝo estis dis­ku­titaj gravaj praktikaj organizaj afe­roj, rilate la venontjaran 104-an Univer­salan Kongreson de Esperanto.
Post unu monato kaj duono, in­ter la 30-a de oktobro kaj 2-a de no­vembro 2018, sekvis alia vizito de la reprezentantoj de UEA kaj TEJO al Lahtio. La vizito okazis laŭ invi­to de la organizo Lahti Region.

Intervjuo por la loka radio

La delegacio renkontiĝis kun Raija Fors­man, Harri Olenius kaj Anne-Mari Sipponen el Visit Lahti (Lahti Region) kaj Matti Karhos, ĉefo pri kulturo de la urbo Lahti. Okazis ankaŭ kunveno kun Timo Väänänen, la respondeculo pri la Nacia Vespero. Oni vizitis la plej gravajn lokojn por la 104-a UK: la estontajn kongresejojn Isku Areena kaj la apudan Salpaus, la koncerthalon Si­be­li­us. Estis vizitataj ankaŭ kelkaj hoteloj, kie estonte loĝos la kongresanoj.
Okazis multaj gravaj kaj fruk­todonaj vizitoj, kunsidoj kaj diskutoj, rilataj al la venonta UK. Estis farita gran­da laboro.
De UEA partoprenis: la Ĝenerala Di­rektoro de la Centra Oficejo Martin Schäffer, la estraranoj Fernando Maia kaj Sara Spanò, la redaktoroj de la revuo Esperanto Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova. De TEJO: la dua Vic­pre­zidanto Francesco Maurelli. De LKK: Tuomo Grundström, Synnöve Mynt­tinen, Päivi Saarinen, Tiina Oittinen, Börje Eriksson, Tiina Kosunen.
Ni ĉiuj renkontiĝu en Finnlando somere en 2019!

Fotoj de Anna Striganova

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la decembra numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.