90-jara jubileo (en la jaro 2019). La Esperantomuzeo en Vieno festas!

Bernhard Tuider
Antaŭ 90 jaroj, la 1-an de aŭgusto 1929, okazis la solena inaŭguro de la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno. Ekde tiam ĝi ĉiujare informas kaj surprizas milojn da personoj el la tuta mondo per la fascino de Esperanto. Inter 2016 kaj 2018 la Esperanto-Muzeo bonvenigis pli ol 55 000 vizitantojn.

En 1927 Felikso Zamenhof (1868–1933) donis la ideon por sistema Es­peranto-dokumentado, kiam li pro­ponis dum la 19-a Universala Kongreso de Esperanto en Danzig fondi inter­nacian Esperanto-bibliotekon okaze de la 50-jara jubileo de la lingvo en 1937. Hugo Steiner (1878–1969), entu­zi­as­ma esperantisto, ĉeestis la kon­gre­son en Danzig, transprenis la ideon, sed ne volis atendi 10 jarojn. Tial li kre­is tuj post sia reveno al Vieno mu­zeon, bibliotekon kaj arkivon pri Es­peranto kaj planlingvoj, la asocion “In­ternacia Esperanto-Muzeo en Wi­en”. Pro tiu frua fondo ĝi nun estas la plej tra­diciriĉa Esperantomuzeo kaj unu el la plej longdaŭre ekzistantaj lingvomu­zeoj en la mondo.
Esencaj kialoj por tiu grava es­tab­lo en Vieno estis ne nur la ini­ci­atemo de Hugo Steiner, la relative gran­da disvastiĝo de Esperanto kaj ĝia publika signifo en la 1920-aj jaroj, sed ankaŭ la konkreta subteno de du aŭs­triaj fe­de­raciaj kancelieroj, Johann Scho­ber (1874–1932) kaj Ignaz Seipel (1876–1932).

La 30-an de septembro 1928 la In­ternacia Esperantomuzeo perkon­trak­­te iĝis parto de la Nacia Bibliote­ko, la 1-an de aŭgusto 1929 la aŭstria prezidento Wilhelm Miklas (1872–1956) solene inaŭguris ĝin en la ĉees­to de ĉirkaŭ 600 gastoj el pli ol 30 lan­doj, inter ili ankaŭ Lidia Zamenhof, kiu donis festparoladon.
Post la inaŭguro la havaĵo ra­pi­de pliampleksiĝis, sed la pozitiva evo­luo interrompiĝis en 1938, kiam la Ges­tapo, la nazia sekreta polico, fermis la muzeon. Post la milito ĝi denove malfermiĝis en 1947 kaj daŭrigis siajn multspecajn muzeajn, bibliotekajn kaj arkivajn servojn. Ekde 2005 la Espe­ranto­muzeo kaj la Kolekto por Plan­lingvoj troviĝas en la teretaĝo de la Palais Mollard en Herrengasse 9.
Tie ĉiuj interesatoj povas malkov­ri gravajn publikaĵojn, objektojn, afi­ŝojn, arkivaĵojn kaj eĉ informojn per interaktivaj komputiloj, kiuj impo­ne prezentas la rimarkindan dis­vas­ti­ĝon kaj la multflankan aplikon de Espe­ranto. La permanenta ekspozico ebli­­gas al la vizitantoj ne nur fascinan en­ri­gardon en la plej sukcesa plan­lingvo, sed ankaŭ en multaj aliaj kon­scie kre­itaj lingvoj, ekzemple Vola­pük, Ido kaj la Klingona.
Aldone al la objektoj en la eks­po­zicio la Esperantomuzeo konservas kaj disponigas ĉirkaŭ 40 000 faldfoliojn, 35 000 volumojn, 25 000 gazetel­ton­da­ĵojn, 22 000 fotografaĵojn, 10 000 aŭto­grafojn kaj manuskriptojn, 3 700 di­versajn titolojn de gazetoj kaj revuoj, 3 000 muzeajn objektojn, 1 500 afiŝojn, 1 200 sonbendojn kaj 66 antaŭlasaĵojn, postlasaĵojn kaj arkivojn de Esperanto-
asocioj, eldonejoj kaj gazetredakci­oj. Tiu havaĵo zorge protektiĝas en plej moderna konservejo, kiu estas klima­tizita kaj sekura kontraŭ incendio. Ĉirkaŭ 14 000 bilddokumentoj (fotoj, bildpoŝtkartoj, muzeaj objektoj kaj afi­ŝoj), pli ol 1 200 libroj kaj 130 diversaj titoloj de periodaĵoj jam estas diĝitigitaj kaj rigardeblaj pere de la katalogo Tro­vanto, inter ili ankaŭ originalaj leteroj de Ludoviko L. Zamenhof.

Okaze de la 90-jara jubileo vi­zitantoj havas en 2019 dufoje la eblon partopreni specialan Esperanto-atelie­ron. La kulmino de la festjaro estos internacia scienca simpozio pri la te­mo “Esperanto, planlingvoj, lingvo­pla­na­do”, kiu okazos la 24-an kaj 25-an de oktobro 2019 en la Aŭstria Nacia Bib­lioteko.
Esperantomuzeo kaj Kolekto por Planlingvoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko
Palais Mollard, Herrengasse 9, 1010 Wien
Esperantomuzeo: https://www.onb.ac.at/eo/museen/esperantomuzeo
Kolekto por Planlingvoj: https://tinyurl.com/y38cbx8v
Diĝitaj dokumentoj: https://tinyurl.com/y5sbffhe

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la julia-aŭgusta numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.