Alvoko al partopreno en la 71-a okazigo de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2020


En 2019, la nombro de la konkur­sa­ĵoj ricevitaj rekordis kaj palindromis: 171. La Sekretario de la Belartaj Kon­kursoj de UEA esprimas la grandan ĝo­jon spertitan de la gvida BK-ski­po, pro ĉi sukceso, kaj instigas belet­re­mulojn superi tiun rekordon kon­kur­sante per altkvalitaj verkoj en ĉi nova oka­zigo de tiu kultura evento, unu el la jam tradiciaj kaj plej ŝatataj en Es­perantujo. La rezultojn oni anoncos kad­re de la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo (Kanado). Ki­el kutime, partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la UK. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro. Oni rajtas sendi maksimume tri konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo. Endas sek­vi jenajn regulojn:
Poezio: maksimuma longo ne fiksita.
Prozo: maksimuma longo 200 x 65 signoj (kvino da paĝoj).
Prozo, subbranĉo Mikronovelo: (ma­ksimuma longo 100 vortoj). Alju­ĝa­ta estas nur unu premio, kiu nomi­ĝas Premio Paula Adúriz.
Teatraĵo: maksimuma longo ne fik­sita.
Teatraĵo, subbranĉo Monologo (unu­persona teatraĵo) aŭ Skeĉo (unu-­ aŭ divers-persona): daŭro inter 10 kaj 15 minutoj. Aljuĝata estas nur unu premio, kiu nomiĝas Premio María Cue­vas.
Eseo: teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimuma lon­go 400 x 65 signoj (deko da pa­ĝoj). La unua premio nomiĝas Premio Luigi Minnaja.
Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tra­dukita libro por infanoj presforme aperinta en 2019*. Aljuĝata estas nur unu premio.
La absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de marto 2020.
Oni sendu po unu tajpitan ekzem­pleron de ĉiu konkursaĵo – krom en la branĉo Infanlibro – al Belartaj Konkur­soj de UEA, ĉe la Sekretario, Miguel Gu­tiérrez Adúriz, prefere retpoŝte al la
adreso: sciosfero@gmail.com; aŭ, se tio ne eblas, papere al la adreso: los Cote­­ros 1-C, 2 Izda, 390600 Muriedas; Can­ta­bria; Hispanio, indikante la elektitan pseŭdonimon por gardi la anonimecon de la aŭtoro. Por la branĉo Infanlibro oni sendu unu ekzempleron de la kon­cerna libro al la adreso de la Sek­re­ta­rio, kaj tri ekzemplerojn al Ionel Oneț, Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Bin­nen­weg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Ne­der­lando.
Premioj: en la branĉoj Poezio, Pro­zo, Teatraĵo kaj Eseo: unua premio 260 €,
dua premio 182 €, tria premio 104 €;
Nova Talento 182 €. En la branĉo In­fanlibro de la Jaro 546 €. En la du sub­branĉoj Mikronovelo kaj MonologoSkeĉo po 125 €.
Noto Pasintjare ni anoncis, ke la enkondukon de la du nove proponitaj subbranĉoj ni faras nur prove kaj ke
ilia definitiva aligo al la BK-fakoj de­pendos de la reago de la BK-par­to­pre­nantoj. Nu, larĝe superinte niajn es­perojn, la subbranĉa rikolto en 2019 (55 konkursaĵoj entute) ne nur pravigas la definitivan aligon de ambaŭ kategorioj de verkoj al la BK-fakoj, sed instigas nin starigi pli ol unu premion, ĉefe en la subbranĉo Mikronovelo, kaj Hono­rajn Menciojn en ambaŭ subbranĉoj.
Detala regularo troviĝas en la re­tejo de UEA (https://uea.org/teko/regu­la­roj/belartaj_konkursoj). La verkoj de la Belartaj Konkursoj, premiitaj en 2019, legeblos en la volumo Belarta rikol­to 2019, eldonota de Mondial. La pre­miolistoj ekde la komenco de la Belar­taj Konkursoj en 1950 troviĝas ĉi tie: http://esperanto.net/literaturo/bk/index.html.

* Erarnoto: en la Alkovo en la revuo Esperanto nov/2019 aperis "Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2018". Devas esti: "Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2019". Tiu informo jam aperas ĝusta en la Reta Revuo.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la novembra numero 2019. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.