Alirvojoj al Esperanto: ĉu sufiĉe, ĉu tro?

Nicola Minnaja
15 diversaj aŭtoroj. Ĉefred. Christer Oscar Kiselman. Aliroj al Esperanto. Eseoj. Kava-Pech. Dobřichovice, 2018. 229 p. Prezo ĉe UEA: 16,20 €

Mendi en la katalogo de UEA

La ĉeĥa eldonejo Kava-Pech per no­va libro celas konduki la legantojn en la mondon de Esperanto (kelkaj ĝin nomas Esperantio). Tio estas ambicia ce­­lo, al kiu gvidas 15 akompanantoj, elektitaj de la ĉefredaktoro (Christer Os­car Kiselman) kaj de du redaktoroj (Re­­na­to Corsetti kaj Probal Dasgupta). La unua ideo pri la libro naskiĝis en la ja­ro 2015, kiam la Akademion de Esperan­to pre­zidis Kiselman. La verkado de la 15 ĉa­­pitroj (averaĝe longaj po 15 paĝojn) daŭ­ris 35 monatojn. Tiuj aliroj aspektas io oficiala, benita de la Akademio: ili vi­ciĝas apud (aŭ post) aliaj historiaj eta­poj: la Zamenhofa “Kolekto aprobita”, la “netuŝebla” Fundamento, la Enci­klopedio de Esperanto, la kolekto “Ese­oj” de “Stafeto” verkitaj de Warin­ghi­en, la sintezoj de Ivo Lapenna, la dokumentoj de la “Centro de Esploro kaj Dokumentado”, la eseoj gajnintaj la “Belartajn Konkursojn” de UEA. Nur unu atentigo por la leganto de ĉi tiu recenzo. La 15 ĉapitroj (unu pli ol la alir­vojoj) estas listigitaj en la indekso laŭ la alfabeta ordo de la nomoj de la aŭ­toroj, do ne laŭ redaktora sinsekvo. Mi elektos la ordon laŭ mia prefero.
Mi komencu per la ĉapitro “His­torio” de Tonkin. Do, honoron al his­torio: la kono de la paseo estas ŝlosilo al la futuro. Tonkin tuj atentigas, ke ek­zistas du paralelaj historioj: tiu de la lin­gvo kaj tiu de la komunumo ĝin uzan­ta. La komunumo estas fakte la gar­danto de la tradicio, sed tial ofte la tra­dicio restis fermita en Esperantio mem. Mi menciu du detalojn. Ekzistas so­ciologiaj enketoj pri la Esperanto-pa­rolantoj (ekzemple, La rondo fa­mi­lia de N. Rašić). Estis organizita gi­ganta kolekto da subskriboj (sekve de kiu en 1954 la ĝenerala asembleo de Unesko en Montevideo agnoskis, ke “la rezultoj atingitaj per Esperanto sur la kampo de la internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko”. Tonkin ankaŭ memorigas, ke paradokse iu ri­lato inter Esperanto
kaj la ekstera mon­do estas konstatebla de la fakto, ke kelkaj reĝimoj vidis en ĝi danĝeron kaj ĝin persekutis. Estas ankaŭ citite, ke pluraj esperantistoj la­sis spurojn pri sia kultura aktivado en kampoj eksteraj al Esperanto, kaj Tonkin be­daŭ­ras, ke tiuj kon­tribuoj ne estas mul­te konataj eĉ de ni mem, kaj ke la ekste­ra mondo en multaj kazoj ne vidis, aŭ ne rimarkis rilaton inter tiuj kontribuin­toj kaj ilia aparteno al Esperantio. La lasta ĉapitreto pri “mankoj kaj bezonoj” atentigas, ke ne ekzistas historiaj verkoj en Esperanto pri la mondaj situacioj, por kiuj Esperanto estus povinta helpi, kaj tion mi lasas kiel konsideron al la legantoj. Tonkin ne kaptas la okazon por respondi al la du ĉiamaj deman­doj de la ekstera mondo: kiom multaj es­tas la esperantistoj? Ĉu hodiaŭ ilia nom­bro kreskas aŭ malkreskas?
La dua elekto spontane estas por “Pacmovado”, kiun pritraktas Alcalde. La aspiro al paco naskiĝis kun la ling­vo mem. Alcalde sekvas la naskiĝon de la “Internacia Societo Esperantista por la Paco”, kiu vivis kelkajn jarojn antaŭ la unua mondmilito (dum tiu milito Za­­menhof estis proponita 8-foje por la No­bel-premio pri Paco). En 1915 li pub­likigis sian Alvokon al la diplomatoj, pledantan por justa paco. Alcalde sek­vas aliajn iniciatojn, kiel la fondo de “Universala Pacifista Ligo” kaj de “Mond­paca Esperanto-Movado”, ido de la malvarma milito. Ni aldonu, ke la movado de la italaj “Mondcivitanoj” adop­tis himnon en la itala lingvo kaj Es­peranto. UN kaj Unesko estas or­ganizaĵoj, kiuj principe laboras por la paco. UEA post la deklaracio en Mon­tevideo estas en konsultaj rilatoj kun ambaŭ. Nun Unesko-Kuriero aperas an­kaŭ en Esperanto. En 2017 Unesko ofi­­ciale memorigis Zamenhof en la 100-a datreveno de lia morto. En Ita­lio prok­simume ĉiun 4-an aŭ 5-an ja­ron okazas “marŝo por la Paco” kun partopreno de kelkmilo da personoj: kelkdeko da esperantistoj partoprenas kun siaj fla­goj kaj montras portretojn de pioniroj de la pacmovadoj, inter kiuj Zamenhof. En Rotario, kiu havas “gvidlinion” por solvo de konfliktoj, ekzistas Rotaria Klubo Esperanto en Brazilo kaj sekcio Rotaria Amikaro de Esperanto.
Por resti ĉe ideologio, en la ĉapit­ro “Socilingvistiko” Kimura rigardas de japana vidpunkto la koncepton “in­terna ideo” sub “foruma aspekto: Es­pe­ranto donas al ĉiuj uzantoj la eblecon sin esprimi egalrajte”.
De alia vidpunkto. En la ĉapitro “Homaranismo” Silfer per leteroj de Za­menhof pruvas, ke jam en lia menso lia lingvo iĝis popolo identiĝanta kun la lingvo.
Kiel ni certas, ke la Zamenhofa lin­gvo ne ŝanĝiĝos? Tion garantias Brosch per la ĉapitro “Fundamento de Es­peran-to”; de tio sekvas ĉapitroj pri la struk­turo mem de la lingvo,montrantaj, kiel la lingvo Esperanto vivas, kompare kun aliaj planlingvoj.
La lasta ĉapitro estas “Literaturo”, verkita de mia frato Carlo, kiu kun be­daŭro mencias, ke la merkato estas mal­­granda.
Al kiu estas destinitaj la “aliroj”? Ĉu al jam alirintaj esperantistoj, kiuj deziras pliprofundigi sian konon pri la kulturo de la lingvo? Ĉu al entu­zi­asmuloj, kiuj volas informi pri Espe­ranto per prelegoj aŭ gazetaj artikoloj? Ĉu al instruantoj de Esperanto? Certe la verko estas taŭga por ĉiuj tiuj ka­tegorioj. Vi, legantoj de Esperanto tro­viĝas en almenaŭ unu el ili. Vi fieru, ĉar vi apartenas al fekunda kultura mo­vado. Esperantio estas lando, kiu me­ritas ke oni ĝin konu kaj konigu. Ĉi tiu libro estas taŭga por ambaŭ celoj.
Ĉu la pritraktitaj “alirvojoj” estas tro multaj? Neniun el ili mi forigus. Ma­­le, en nova dezirinda eldono mi dezi­rus tro­vi spacon por ankoraŭ tri: “Lingvistiko kaj Muziko”, “Ekonomia Lingvistiko”, ”Lingvistiko kaj Libera Scio” (reta el­dono!). Ĉu vi dezirus pliajn? Kontak­tu la redaktorojn (ret­adresoj sur paĝo 2) kaj la eldoniston!

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la julia-aŭgusta numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.