Kelkaj demandoj al la Ĝenerala Sekretario de UEA Aleks Kadar

Revuo Esperanto: Vi esperantistiĝis en 1999. Kio instigis vin lerni la lingvon kaj ekaktivi en la movado?

A.K.: Tiam mi estis interŝanĝa stu­den­to en Berlino, malkovris la ling­von en lingvofoiro Expolingua. Mi ek­ler­nis la lingvon ĝenerale pro ling­vo-amo, spe­cife ĉar la budo en la foiro sukcesis kon­vinki min. Mi restis en la komunu­mo pro intereso al la asocia kaj komu­nu­ma vivo: la junularaj kaj nejunularaj kon­gresoj. Mi ekaktivis en la movado ĉar tuj sentis, ke la belan aferon indas dividi kun la mondo. Mi ne aktivis en iu ajn asocio. Aktivi en Esperantio estis maniero por kaj praktiki Esperanton, ĝui ĝin, kaj (a)socie aktivi por kontribui al ĝia dis­vastigo.

Revuo Esperanto: Ĉu vi povas iom rakonti pri viaj spertoj ĉe TEJO, JEFO kaj UFE?

A.K. :Unue mi aktivis en JEFO, poste en TEJO kaj post tio en Espéranto-Fran­­ce.
Al mi plaĉis en JEFO la amikeca eto­so. Mi ŝatis sekretariumi, jam krome mi redaktis plurajn numerojn de la ti­­­­­ama papera gazeto JEFO Informas. Dank’ al JEFO mi partoprenis kunsi­don de la Komitato de TEJO en 2003, sur­loke kandidatiĝis al la estraro… kaj surprize estis elektita :) Sekvis 2 ja­roj da internacia aktivado, kiel Ĝe­ne­rala Sekretario de TEJO: flego de ri­­latoj kun la komitato, kun la TEJO-vo­lon­tuloj, kun la redaktoroj de TEJO Tut­monde kaj Kontakto, papera Pasporta Servo, administro de la membraro, or­ganizado de sukcesaj IJK-j 2004 kaj 2005 dank’ al brilaj LKK-j, teno de bo­naj kon­taktoj kun UEA.
Espéranto-France estis ĝis nun mia la plej ŝatata Esperanto-asocio, tiu, kie mi pasigis plej multe da tempo pri diversaj oficoj: membro, komitatano, estrarano pri Eksteraj Rilatoj, Kasisto, Ĝenerala Sekretario… kaj eĉ Prezidanto. Es­pé­ran­to-France estas sufiĉe vigla Lan­da Aso­cio, kiu faras preskaŭ ĉi­on, ki­on de­vus fari Landa Asocio: ĝis­da­ta retejo, reta bulteno nacilingva, pa­pera revuo dulingva, nun havebla an­kaŭ en la reto, libroservo, Eksteraj Ri­latoj, kongreso, eldonado de manlibroj, lib­roj, ko­mik­soj ktp.

Revuo Esperanto: Kio instigis vin kan­didatiĝi al la posteno de la Ĝener­ala Sekretario de UEA?

A.K.: Ofici en la Estraro de UEA estas natura sekvo de miaj ĝis tiamaj oficoj en la movado. Mi deziris profitigi UEA de miaj akiritaj spertoj kaj kom­pe­ten­­­tecoj, kaj malkovri la plej gravan in­terna­ci­an Esperanto-asocion de interne.

Revuo Esperanto: Kiujn taskojn, kiel Ĝenerala Sekretario, vi plenumas?

A.K. : Resume mi devas zorgi pri la bo­na funkciado de la Estraro kaj de la Komitato, kaj pri la rilatoj kun la lan­daj asocioj, la komisionoj ktp. Pre­pa­ri la diversajn kun­sidojn, organizi la voĉ­donojn, nun re­tajn tra la jaro, ĉe­es­tajn dum la UK. Krome mi plu kon­tribuas al la laboro de la Eŭro­pa Ko­misiono, ne plu kiel ĝia kunor­di­ganto, sed kiel estrarano respondeca pri ĝi.

Revuo Esperanto: Kia estas via pro­gramo, rilate viajn taskojn ĉe UEA, por la venontaj monatoj?

A.K. : Mi restu modesta: mi sola ne re­voluciigos la funkciadon de UEA. Mi stre­bas aktive kontribui al la jam bo­ne funkcianta Estrara teamo. La estraro es­­­­­tas plene orientita al renovigo de UEA, al diversaj plibonigoj de ĝia funk­ci­ado. Kun miaj kolegoj mi dezi­ras mon­tri, ke UEA estas Utila, Efika, Al­lo­ga, por la nu­na kaj la novaj gene­racioj de espe­rantistoj.

Revuo Esperanto: Kiujn defiojn laŭ vi nuntempe havas UEA kaj la Espe­ranto-movado ĝenerale?

A.K.: La granda defio estas adaptiĝi al la nuna mondo, pli kaj pli reta. For­ti­ĝi, eluzi la novajn teknologiojn ki­el ri­medojn, ne kiel malamikojn. Mon­tri, ke la Esperanto-asocioj daŭre ha­vos utilon. Ni devas allogi la novajn re­tajn lernantojn kaj konservi la jamajn membrojn. La partneroj de UEA mon­­tras, kiel UEA celas aperi en la 2 mon­doj, la ĝis nuna (UN, Unesko) kaj la nova (Amikumu, Duolingo). UEA stre­bu adaptiĝi al la bezonoj kaj ebloj en mon­­da skalo, do ankaŭ al evoluoj en Ĉinio kaj aliaj partoj de Azio, Afriko, Ameriko. Nur UEA (kune kun ILEI) havas tian tutmondan amplekson kaj sig­nifon.

Revuo Esperanto: Kiajn perspek­ti­vojn, laŭ via opinio, Esperanto havas en la apuda kaj fora estonteco?

A.K.: La lingvo sendube estas pli vi­debla kaj vaste uzata ol iam ajn, dank' al interreto, eĉ se tio tio ankoraŭ ne plene speguliĝas en nia membraro kaj agadoj. Esperanto devas esti grava ero de la socio. Esti bone videbla en la diver­saj alternativaj mondoj: vegetaranoj, po­li­glotoj, pacistoj ktp. Alia mondo eb­las! Esperanto estu parto de ĝi.

Tiu ĉi artikolo estis publikigita en la aprila numero 2018. Sekvi la plej novajn publikaĵojn de la revuo Esperanto povas membroj de UEA kaj la abonantoj. Aliĝi al UEA kaj aboni la revuon eblas ĉi-tie.